Utlysning – Förstudier av ny processteknik i en elintensiv industri

Utlysning: Förstudier över möjliga pris-opportunistiska och elnäts-stödjande industriella processer i elintensiv industri. Deadline, ansök senast 16 december 2021.
Med denna utlysning vill vi initiera förstudier av ny processteknik som kan skapa konkurrenskraft i en elmarknad med stor prisvariation eller erbjuda stabiliserande tjänster till elnäten till låg kostnad. Förstudierna kan senare användas för att söka större anslag för att utveckla ny processteknik tillsammans med företag eller statliga forskningsfinansiärer. 
Avsätter medel: upp till fem projekt, upp till 100 kSEK var, för att möjliggöra förstudier under 2022.
Utvärderingskriterier:
  • ​De Chalmersanställda som ska genomföra förstudierna bör vara en grupp som både har kompetens om elsystemet och den processteknik som behandlas.
  • Relevans för utlysningen.
  • Potential för framgångsrik implementering.
  • Innovativt.
  • Jämställdhet.
Förstudiernas resultat, som förväntas vara en beskrivning av tekniska möjligheter och ekonomisk potential för de nya processerna/processteknikerna, ska redovisas vid en Chalmerskonferens på förmiddagen fredagen, 16 september 2022.

Kostnader som täcks av SOE:
  • Lön för Chalmersforskare (fakultet eller specialist) inklusive postdoktorer, projektassistenter samt redan anställda doktorander vid Chalmers (namn ska anges).
OBS: beviljade medel ska användas under 2022.

Bakgrund:
Kostnaderna för att hålla elnäten stabila i olika tidsskalor har fått allt mer uppmärksamhet. I ett elsystem med stor andel sol- och vindenergi kommer elpriset/elproduktionen styras av tillgången på sol och vind, inte i första hand av efterfrågan. Den nu rekordlåga kostnaden för ny elproduktion ökar möjligheterna att elektrifiera transportsektorn och industriella processer, men variationen i produktion ändrar också de ekonomiska förutsättningarna.
Traditionellt har elintensiva processindustrier lokaliserat sig där man kunna få det lägsta priset per kWh året om. Sedan har processerna utvecklats för att minimera övriga kostnader, och särskilt kapitalkostnaden genom att driva processen kontinuerligt dygnet runt, året om.
Med större variationer i utbud av el med marginalkostnad nära noll, skulle vissa elintensiva industrier kunna utvecklas med nya tekniker som konkurrerar ut traditionella industri genom att bara använda el när elen är som billigast. Detta skulle både skapa nya lönsamma processer och samtidigt bidra till att elsystemet balanserades.
Vi ser hur nyskapad processindustri såsom vätgasdriven direktreduktion av järn använder sådana principer genom att producera vätgas bara när el är billig och sedan lagra vätgas eller järnsvamp för att möjliggöra stabila stålleveranser samtidigt som man kan vara prisopportunister produktionen av vätgas.

Instruktioner:
Projektförslaget på max 2 A4-sidor (helst 1 sida), skickas via mejl till: energy@chalmers.se senast 16 december 2021.
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska beskriva processidén och en enkel budget.
Beslut kommer att tas av styrkeområde Energis ledning som består av Tomas Kåberger, Sonia Yeh, Cecilia Geijer, Anders Hellman och Annemarie Wöhri senast v.2 2022.


  • Kan reduktion av aluminium bli konkurrenskraftig försörjd av enbart sol eller enbart vindkraft i delar av världen där dessa är som billigast?
  • Om ett drivmedelsraffinaderi använder både vattenskift och elektrolys för vätgasproduktion: Hur kan reglersystemet ordnas för att man ska kunna leverera frekvensstabilisering, snabb upp- och ned-reglering och samtidigt vara elprisopportunistisk?


Sidansvarig Publicerad: ti 16 nov 2021.