Sara Renström. Toto: Ola Kjelbye
​Sara Renström, nydisputerad vid institutionen Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors. Foto: Ola Kjelbye.

Hushåll vill göra skillnad för klimatet men designen behöver utvecklas

​Enligt Naturvårdsverket står hushållen tillsammans med lokaler för omkring en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Lyckas man minska den kan det ge lägre utsläpp av bland annat koldioxid. Forskaren Sara Renström har undersökt vilka roller hushållen kan spela för en minskad energirelaterad miljöpåverkan.
– Det jag ser i mina studier är att de flesta visar någon form av engagemang för miljön. Mina undersökningar handlar om hur hushåll agerar i sitt vardagsliv i ett fjärrvärmesystem och i ett framtida smart energisystem. Det jag tittat på är olika typer av hushåll som familjer och ensamboende i villor, bostads- och hyresrätter, säger Sara Renström nydisputerad vid institutionen Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors.

Sara Renström har genomfört fyra studier, två som kartlagt vilka roller hushåll vill spela och två som gett hushåll möjlighet att spela andra roller. Ett exempel på det sistnämnda var att designa och testa appen Ero i HSB Living Lab. I Ero kan de boende se när det finns ont eller gott om energi från källor de gillar, som till exempel vindkraft eller fjärrvärme, och planera sina vardagsaktiviteter utifrån det. 

– För oss som designade Ero var det viktigt att det inte var en app som bara gav information om energiläget utan att det också gick att styra energianvändning genom den. Därför kopplade vi ihop appen med kontakter så att apparater kunde stängas av, sättas på och schemaläggas genom appen – utifrån tillgängligheten på energi. Jag brukar förklara det som ett smarta hem-system där energi står i fokus, säger Sara Renström.

I sitt arbete har Sara Renström utgått från två sammanlänkade frågeställningar. Den första var vilken roll hushåll vill spela i energisystem och vilka produkter och tjänster som skulle kunna stödja de rollerna. Den andra handlade om hur produkter och tjänster också kan bidra till minskad energirelaterad miljöpåverkan. 

– En del föreställer sig att tekniken ska lösa problemen. Andra trycker på att vi som hushåll måste förändra hur vi gör saker och vara beredda att göra olika uppoffringar. Å andra sidan tycker en grupp av hushåll att det här inte är något som hushåll kan påverka utan det får de ”stora” spelarna fixa, som regeringar eller stora företag. Det är tre vanliga positioner som många nog känner igen. Men jag har också funnit intressanta nyanseringar av de här positionerna. Till exempel så finns det hushåll som inte är intresserade av energifrågor men som ändå är intresserade av att minska sin energirelaterade miljöpåverkan – bara de får veta vad de ska göra och hur, förklarar Sara Renström
I sitt arbete har Sara Renström gjort tre övergripande grupperingar av de roller som hushåll vill ta. Det här är föreställningar om vad hushållen borde göra som hushållen själva har men som också delas av till exempel energibolag. 

Den första är mottagargrupperingen som är vanlig när det gäller fjärrvärme i lägenheter. Föreställningen om hushållen här är att de inte är intresserade av något annat än att de får sin fjärrvärme och att alla mottagare ska få en likartad leverans, till exempel en liknande temperatur. I interaktörsgrupperingen är istället föreställningen att hushåll ska vara med och anpassa sin energi efter sina preferenser. Här förväntas hushållen också att vara priskänsliga. Den här uppfattningen är vanlig när det gäller el men också i en del visioner för framtida smarta energisystem. Den sista grupperingen, medskapare, var inte vanlig alls när det gällde nuvarande energisystem, men något som en del hushåll önskade för framtiden. Idén här är att se hushåll som medskapare i energisystemet som på olika sätt kan bidra till att minska miljöpåverkan från systemet, utan någon speciell belöning. 

– När det gäller minskad energirelaterad miljöpåverkan är mottagaridén begränsad till vad som kan uppnås utan hushålls aktiva medverkan och interaktörsidén begränsad till vad som är bekvämt och lönsamt. Men om vi ska ställa om energisystemet kanske inte allt kan bli bättre. Därför tror jag att vi måste röra oss mot idén om hushåll som medskapare, säger Sara Renström.
Studierna är delvis byggda på intervjuer, observationer och enkäter och det har gett en bra bild över vad hushåll tycker och tänker om dagens situation. Men med sådana metoder kan det vara svårt att få utrymme för reflektion över framtiden. Därför har mina deltagare också fått göra kollage, berättar Sara Renström som inför studierna rekryterade hushåll via annonser i tidningar, trapphus, i mataffärer och förstås i sociala medier. 

Det mest stimulerande i arbetet? 
Det roligaste var att ta folks tankar om energi som utgångspunkt i designarbetet. Hur designar man för något som är så viktigt, samtidigt som vi så sällan tänker på det? frågade sig Sara Renström. 
– När jag bad folk rita bilder om var deras energi i hemmet kom ifrån så ritade till exempel en person ett hus och en sol, och ett frågetecken in i elementet. Det tycker inte jag är konstigt alls. Nästan alla produkter i våra hem signalerar att hushåll inte ska bry sig om var deras energi kommer ifrån! 

Vilken effekt hoppas du att avhandlingen ska få? 
– När det gäller energibolag vill jag att de börjar se hushållen som medskapare i energisystemen. Men om det ska funka så måste det finnas produkter och tjänster som är designade för att stödja medskapande. Kanske behövs då också närmare samarbete mellan olika typer av företag, till exempel energibolag och tillverkare av energiberoende produkter. Sedan vill jag framhålla att det inte behöver vara så att det antingen är hushåll eller samhället med de stora institutionerna och företagen som är viktigast i energiomställningen utan att båda behövs. Samhället måste våga ta de stora stegen som behövs, men för att göra det tror jag att hushåll måste få chans att signalera att de kommer att acceptera de uppoffringar som krävs, avslutar Sara Renström.

Faktaruta:
Den 11 juni, 2019, disputerade Sara Renström, Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors. Titeln på avhandlingen är:
Participating in Energy Systems through Everyday Designs – Exploring roles for households in a more sustainable energy future.

Opponent: Annelise de Jong, IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm, Sverige.
Examinator: MariAnne Karlsson, IMS.
Sara Renströms arbete var finansierat av Göteborg energi.Publicerad: to 20 jun 2019.