Globalt forskningsprogram kopplar genusfrågan till hållbara energiomställningar

​Forskare vid Teknikens ekonomi och organisation har fått uppdraget av IEA, internationella energirådet, att utforma och genomföra ett globalt forskningsprogram om energianvändning och genus. Programmets namn är ”Empowering all. Gender in policy and implementation for achieving transitions to sustainable energy”.
Anna Åberg– Svenska energimyndigheten har tagit initiativet till att starta ett program med genusinriktning inom ramen för ett av IEA:s tekniksamarbetesprogram, som fokuserar på användare och frågor om efterfrågan, berättar Anna Åberg, forskarassistent vid Teknikens ekonomi och organisation. Anna Åberg är teknikhistoriker och hennes forskning ligger inom fälten energi- och resurshistoria. 

Tillsammans med forskarkollegorna Helene Ahlborg och Martin Hultman på Teknikens ekonomi och organisation har hon fått i uppdrag att utforma ett förslag, som nu har blivit antaget. 
Genusfrågor har i ökande grad uppmärksammats inom energiforskningen på senare år. Bland annat har forskning visat att normer och praktiker kopplade till kön har påverkan på utvecklingen av användarsystem och energiteknologier, och att de ofta leder till implementering av ineffektiva och exkluderande energilösningar. Detta leder stora till skillnader i social och ekonomisk påverkan i användargrupper, och påverkar dessutom möjligheten till energiomställningar negativt. 

– Det är ett känt problem inom genusforskningen, att trots att frågor kopplade till området har uppmärksammats inom energibranschen och att flera forskningsrapporter och publikationer har visat på genusfrågans relevans för frågor om energianvändning, så blir denna forskning sällan implementerad i praktiken, vare sig i politiska riktlinjer, eller i konkreta åtgärder. Forskningsprogrammets mål är att överbrygga detta glapp mellan forskning och praktik, säger Anna Åberg 

Vad innebär det rent konkret?
– Vi kommer att göra komparativ forskning mellan de olika deltagarländerna och titta på tre huvudfrågor: Vilken forskning är redan gjord på området, och vilka ”best practices” kan vi lära av den forskningen? Vilka kulturella och materiella barriärer finns inom dagens energiinstitutioner som hindrar formulering och implementering av inkluderande och genusmedvetna policys och tekniker?, och hur kan vi praktiskt arbeta med genusfrågor och inkludering när vi designar energiteknik och användarlösningar för att garantera att de är inkluderande och effektiva?

– Förutom fallstudier och forskningsöversikter kommer vi att publicera utbildningsmaterial, utforma nya utvärderingsmetoder, samt utveckla modeller och prototyper för ny teknik och användarstöd. Vi planerar även att arrangera workshops för att, tillsammans med aktörer inom både politiken och industrin, hitta sätt att lösa de problem vi identifierar under projektets gång, säger Anna Åberg. 

Vad hoppas ni kunna uppnå?
– Vårt mål är att stödja de länder som deltar i projektet i deras arbete för att uppnå ett mer inkluderande och effektivt energisystem, och därmed också stödja de energiomställningar som sker idag i olika delar av världen. 

Det här låter väldigt spännande. Vilka får vara med?
– Varje land som deltar i det tekniska samarbetsprojektet kan knyta forskare till programmet. I dagsläget har Sverige, Nederländerna, Irland, Österrike och Australien beslutat att medverka i programmet, och vi diskuterar framtida deltagande med fler länder, avslutar Anna Åberg. 

RELATERAT:
Technology Collaboration Programme by IEA​
Anna Åberg​
Martin Hultman
Helene Ahlborg

Av: Ann-Christine Nordin

Sidansvarig Publicerad: må 29 jun 2020.