Almedalen
Den 3-7 juli kommer Almedalen att samla aktörer från akademi, offentlig, privat och ideell sektor, vilka tillsammans med politiska företrädare och media, träffas under en vecka för att diskutera viktiga samhällsfrågor.

Chalmers i Almedalen 2022

​En bred uppställning av experter och forskare från Chalmers deltar i årets Almedalsvecka, 3 juli –7 juli, som arrangörerna i Visby beskriver som en av världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. En del av seminarierna hålls enbart fysiskt på plats – några av seminarierna streamas.


​MÅNDAG 4 JULI
I takt med ökad miljömedvetenhet kommer klimatnytta in i vad som är attraktivt. Vilka är de tydliga trenderna kring attraktivt boende, och vem bestämmer över vad som uppförs? Hur uttrycker sig planarkitekten, vad önskar den boende och hur översätter byggherren vad som är attraktivt?
I panelen:
Ola Nylander, professor, Centrum för boendets arkitektur/ACE

08:15 - 09:00.
Hur ska vi tillsammans få stopp på fartygs utsläpp av kemikalielastrester i havet? 

Fartyg som transporterar flytande ämnen måste rengöra tankarna innan en ny produkt lastas. Det sker både i hamn och till havs. Reglerna för fossila oljor är betydligt strängare än för vegetabiliska oljor och andra kemikalier, fast skadan kan vara lika stor. Behöver reglerna för tankrengöring ändras?  
Inom ramen för LAS-reformen införs ett omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Men hur är högskolesektorn rustad för att ta emot en stor andel yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig? 

När nya parter och intressenter tillkommer i många forskningssammanhang, behöver vi uppdatera våra samverkansmodeller till version 2.0 eller fungerar den vanliga svenska diskussionsmodellen? Och hur ska umgängesprinciperna se ut mellan olika aktörer i samverkansforskning? Lyssna på en paneldebatt om vår nya tids samverkansutmaningar med rektorerna för Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola och Lunds universitet, samt representanter för Volvo Cars, Volvo Group och Scania. 

Varför går den svenska klimatomställningen så långsamt trots att tekniken är känd och kostnaderna är låga? Vad visar den senaste forskningen gällande teknik, näringsliv, flyg och mobilitet? Hur kan kommunikation och samverkan mellan aktörer skapas och bidra till att öka omställningstakten?

Hur kan vi röra oss från inbördes konkurrens till en gemensam positionering inom den gröna omställningen av transportsektorn? I detta seminarium presenterar akademi och industri ett gemensamt förslag om hur Sverige ska ta en ledande internationell roll i omställningen till ett elektrifierat samhälle. 
Arrangörer: Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Volvo Cars

13:00-14:00. Sveriges framtida kompetensbehov i matematik
I Sverige idag ropas det efter kompetens inom många områden som bygger på matematik. Det råder växtvärk. Hur kan vi framtidssäkra kompetenstillgången inom matematik, både när det gäller grundläggande matematiska kunskaper och spetskompetens på forskarnivå.
I panelen: Torbjörn Lundh, professor, matematiska vetenskaper, Chalmers och Vicerektor, Göteborgs UniversitetJulie Rowlett, Chalmers tekniska högskola


14:45 - 15:45. Net zero leadershipin a time of energy insecurity​
There is currently a global energy insecurity. Is our current way of thinking about energy security fit for purpose? How can Europe transition away from Russian oil and gas while not worsening the cost of living crisis? Are policies for energy security and climate change working in different silos?
I panelen
Tomas Kåberger, professor, energiteknisk utveckling och marknadsvillkor, Chalmers. 


Det är brist på bostäder i de flesta kommuner. Fler bostäder behövs även på orter och delmarknader där den kommersiella investeringsviljan är låg. Många människor har små möjligheter att efterfråga konventionellt byggda bostäder. Vad krävs för att skapa hållbara bostadslösningar på svaga marknader?  

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat det geopolitiska läget och den globala spelplanen. Vårt beroende av fossila insatsvaror och råvaror är tydligt och det multilaterala samarbetet kring frågor som rör klimat och miljö påverkas.  

TISDAG 5 JULI
De senaste tio åren har solel handlat om våra tak och el för egen förbrukning. Nu är det dags för nästa steg då solparker blir vanliga produktionsanläggningar. Hur kan solparker bidra till framtidsscenariot och hur smart är det med solparker i framtidens hållbara samhälle? https://almedalsveckan.info/program/64241 

En förutsättning för att vi ska nå klimatmålen i Parisavtalet är att takten i omställningen måste öka – inte minst inom transportsektorn med särskilt fokus på de tunga transporterna. Det krävs innovationer, nya affärsmodeller, anpassade styrmedel och förändringar i samtliga delar av värdekedjan.
I panelen: Filip Johnsson, professor I energiteknik, Chalmers, programchef, Mistra Electrification


12:00 - 13:00. Väderberoende elproduktion – hot eller nödvändighet för industrin?
Pågående och planerade industrisatsningar i Sverige förutsätter kraftigt utbyggd elproduktion - det som kan ske här och nu är vindkraft, det är i princip hela energisektorn och elintensiva industrin överens om. I den politiska energidebatten förekommer andra uppfattningar. Vad är sant och falskt?
I panelen: Tomas Kåberger, professor energiteknisk utveckling och marknadsvillkor, Chalmers. 


Politiska beslut och bilbranschen håller fullt fokus på att elektrifiera fordonsflottan. Men Sverige består till 95% av fossildrivna fordon. Vad gör det med branschen? 
Medverkar: Chalmers Industriteknik.

Vad händer när elen slutar funka, när transporter inte sker och vattnet inte går att dricka? Hur förbereder sig vårt samhälle för kriser? Vilka får vara med och utforma krisplanerna – och funkar de för alla? 

Vikten av en hållbar arbetsmiljö är stor, men hur skapar vi en hållbar fysisk arbetsmiljö, efter digitaliserings intåg i skolan och effekten av pandemin?  

Näringslivet är redo att ställa om, men vad krävs från politiken för att göra det möjligt? Hur påverkar den geopolitiska osäkerheten nödvändiga beslut och viktiga investeringar? Vad är viktigast nu om Sverige ska ligga i framkant och accelerera omställningstakten? 

15:40 - 16:20. Är vätgassamhället lösningen för flygets klimatomställning?
Vätgassamhället utifrån perspektiven hållbarhet, resiliens, värdekedjor och vad det skulle innebära för flygets möjligheter att nå målet att bli klimatneutralt till 2050?
I panelen: Tomas Grönstedt, professor, Chalmers


Legenden Amory Lovins, den mångfaldigt prisbelönade hjärnan bakom Hypercar och urkraften i omställningen till förnybart kommer till Almedalen och 2030-arenan
Hur ser en förnybar, effektiv och cirkulär hyperframtid ut - och hur når vi dit? Vilken roll har Sverige och den svenska klimat- och energipolitiken?
Medverkande: Amory Lovins, Fysiker, miljöforskare författare, Magdalen Collage

ONSDAG 6 JULI
Flytande vindkraft förespås få ett rejält lyft globalt och utgör en central del i det som kallas för den hållbara blå ekonomin. Seminariet ger en global utblick över satsningarna på tekniken, förutsättningarna som krävs och Sveriges potential. 
I panelen: Tomas Kåberger, professor energiteknisk utveckling och marknadsvillkor, Chalmers.

11:45 - 12:30. Framtiden är förnybar – trots motvind och myter
Varför vill alltfler prata om fossilfritt istället för förnybart? Och hur kommer det sig att vi fått en energidebatt som präglas av utbredd mytspridning och polarisering?
I panelen: Tomas Kåberger, professor energiteknisk utveckling och marknadsvillkor, Chalmers.


13:30 - 14:30. Handlingsplan mot korruption 2.0
 I december 2020 presenterades den första nationella handlingsplanen mot korruption. Även om det var ett efterfrågat och välkommet initiativ så har handlingsplanen kritiserats för att sakna konkreta åtgärdsförslag och tydlig viljeriktning. Hur kan planen utvecklas och inkludera hela samhället?

I panelen: bl. a Inga-Britt Ahlenius, fd. riksrevisor och Under Secretary-General på FN 
Tomas Kåberger, professor, energiteknisk utveckling och marknadsvillkor, Chalmers.


TORSDAG 7 JULI
10:00 - 11:00. Hur ska vi använda sillen och skarpsillen från Östersjön i framtiden?

Vad är rätt eller fel? Fisket av sill/strömming och skarpsill i Östersjön står för stora volymer varje år. Idag används denna fisk huvudsakligen för produktion av fiskmjöl och fiskolja. Varför är det så och hur kan det se ut i framtiden? 
Kategori Evenemang; Seminarium; Öppen föreläsning
Plats: Almedalen, Visby, Gotland.
Tid: 2022-07-03 12:00
Sluttid: 2022-07-07 17:00

Sidansvarig Publicerad: to 30 jun 2022.