ElectriCity

När allt fler människor flyttar till städerna ökar behovet av en hållbar kollektivtrafik. Med ElectriCity-busslinjen som forskningsarena undersöker chalmersforskare en mängd frågor kopplade till framtidens hållbara städer. 

God luftkvalitet och låga bullernivåer blir allt viktigare när fler och fler människor behöver transportera sig
inom de växande städerna. Sedan juni 2015 trafikerar ett antal elektriska bussar den nya linje 55 mellan Chalmers två campus, Lindholmen och Johanneberg. Elbusslinjen är en del i ElectriCity – ett samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Chalmers roll i samarbetet är att tillföra forskningsdimensionen.

– Det är ganska uppenbart att man kan nå stora förbättringar genom att byta ut en bullrande dieselmotor mot en betydligt tystare elmotor som inte släpper ut några avgaser alls. Men frågan är om det även ger nya möjligheter att bygga och uppleva staden på, säger Ulf Östermark som koordinerar Chalmers forskning kopplad till ElectriCity.

Den frågan ska chalmersforskare undersöka på olika sätt inom ramarna för ett antal olika forskningsprojekt.

Det handlar bland annat om buller, miljö, säkerhet, teknik, beteende och hållbarhet. Hur mycket mindre buller och utsläpp blir det till exempel i staden? Hur mycket pengar sparar samhället på att antalet sjukdomsfall och förtidiga dödsfall därmed blir färre?

I ElectriCity-busslinjen hänger buss, hållplats och information ihop i en helhetslösning. Tidigare har det varit otänkbart att låta bussar köra in i lokaler avsedda för människor, men med bussar som är avgasfria och nästan ljudlösa ändras gränserna för vad som är möjligt. ElectriCity-hållplatsen på Lindholmen är därför placerad inomhus. Som den första i sitt slag utgör den en unik forskningsarena.


Chalmers har följande forskningsprojekt i rullning kring ElectriCity:

Inomhushållplatsen – ett stort experiment

Med en buss som kör in och ut ur byggnaden uppstår nya situationer som är intressanta att undersöka. Dels handlar det om hur man kan upprätthålla ett bra inomhusklimat trots att stora dörrar måste öppnas ofta för att släppa in eller ut en buss och trots att bussen i sig fungerar som en kyl- eller värmekälla beroende på utomhustemperaturen. Här ska forskarna studera hur styr- och reglerteknik kan användas för att kontrollera klimatet och minimera energiförlusterna. Genom att skicka data från den ankommande bussen till inomhushållplatsen kan byggnaden förberedas och göras redo för att ta emot buss och människor. Om byggnaden till exempel får information om hur många människor som snart kommer att kliva av bussen, kan uppvärmningen av lokalen anpassas och energi sparas.
En annan frågeställning är hur de ökade kostnaderna som kommer med en inomhushållplats står i relation till de eventuella mervärden som resenärerna upplever.

Kontaktperson: Lars Ekberg

Användarperspektiv

Forskare utvärderar ElectriCity-konceptets fordon och hållplatser ur resenärsperspektiv, men också ur de kringboendes perspektiv. En viktig fråga är om folk uppfattar de speciella kvaliteter man får med ett elfordon och om de i så fall värdesätter dem – upplever de en ökad kvalitet i kollektivtrafiken? 

Med elektrifierade fordon kan kollektivtrafiken tillåtas komma närmare bostäder och arbetsplatser, till exempel in i byggnader. Projektet undersöker hur människor reagerar och beter sig när bussarna kör inomhus, eller på andra ställen där bussar tidigare inte brukat köra. Känner de sig hotade av bussen? Hur riskbenäget beter de sig?

En ytterligare fråga är hur hållplatsens utformning påverkar flödet av människor in och ut från bussen. Ju bättre det flyter på, desto kortare tid behöver bussen stå still vid hållplatsen.

Kontaktperson: Pontus Wallgren

Tysta offentliga rum

Att hålla bullernivåerna nere är en utmaning i framtidens förtätade städer. Buller ger ökad stress, sämre koncentrationsförmåga och orsakar dessutom exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. I projektet Tysta offentliga rum pågår forskning kring hur man kan skapa tysta oaser i den offentliga miljön – platser där invånarna kan få en paus från stadens störande bakgrundsljud. Utomhushållplatsen på Sven Hultins plats är forskarnas testplats. Här dämpas störande trafikljud och buller med hjälp av avancerad teknik samtidigt som en behaglig ljudupplevelse spelas upp.

Kontakt: IMCG

Innovationsledning

Sättet att arbeta inom ElectriCity-samarbetet är nydanade – på tvärs med många organisationer kring en sammanhållande kärna av intresset för att lyckas tillsammans. Chalmers har tillsammans med tre andra parter inom ElectriCity har ansökt om forskningsmedel för att undersöka hur samarbetsformen stödjer framväxten av attraktiva innovationsmiljöer i regionen.

Kontaktperson: Ulf Östermark

Anslutning av laddstationer till elnätet

Forskare vid avdelningen Elteknik på Chalmers studerar, med stöd från Energimyndigheten, anslutning av laddstationer med hög effekt till elnätet. Projektet analyserar alternativ för att minska påverkan på elnätet, bland annat användning av energilager, användarflexibilitet och reaktiv effektkompensation.

Kontaktperson: David Steen

Sidansvarig Publicerad: on 14 mar 2018.