Chalmers Energy Initiative 

Det strategiska forskningsprogrammet Chalmers Energy Initiative (CEI) var en viktig del av forskningsaktiviteterna på Chalmers mellan 2010 och 2014. Chalmers Energy Initative har numera gått upp i Styrkeområde Energi.

CEI-programmet kopplade forskning om framtidens teknologi med dess systempåverkan inom följande områden:
Chalmers Energy Initiative hade en unik bredd då samtliga tre områden som identifierats som särskilt strategiskt intressanta av den svenska regeringen ingår. Dessutom finns en uttalad strävan att förstå samhälleliga konsekvenser av tekniska landvinningar, vilket resulterat i etableringen av ett fjärde delområde – Technology Impact Assessment.
- Det är angeläget att belysa helhetsperspektivet, utmaningarna kräver det, säger Anders Ådahl, Styrkeområdesledare för Energi vid Chalmers och samordnare för Chalmers Energy Initiative.
 
Att uppgradera biomassa är en av storsatsningarna inom Chalmers Energy Initiative. Till exempel har Chalmers en av världens största forskningsanläggningar för förgasning som producerar kvävefri gas från biomassa. Omvandlingen av biomassa till alternativa drivmedel, grön el eller material/kemikalier innebär stora utmaningar för teknikutvecklingen i hela produktionskedjan, från råvara till färdiga produkter och för lämplig integration av anläggningarna i energisystemet.
 
Grön el från vindkraft är ett annat stort satsningsområde. Storskalig integration av förnybar el, med ökande andelar av varierande produktion, innebär nya utmaningar för överföringsnätet att garantera tillförlitlighet och elkvalitet.
– På grund av den varierande produktionen blir samspelet mellan reglerteknik och elteknik ett viktigt forskningsområde. Elnätet måste kunna ta emot ojämn kraft utan att användarna drabbas.
 
Elektrifiering av vägfordon ökar globalt och ledande biltillverkare lägger stora resurser för att möta marknadens förväntningar på säkra, energieffektiva och prisvärda fordonskoncept. Chalmers Energy Initiative antar utmaningen genom att bedriva projekt inom elektriska drivsystem och hybridfordon och även genom värdskap för ett nationellt hybridfordonscentrum. Projekten tar ofta sin utgångspunkt från ett etablerat samarbete med svensk fordonsindustri.
– Dagens utveckling leder till ett närmande mellan forskningsdiscipliner, mellan olika industribranscher, och mellan industri och akademi. Behovet av samspel ökar och samarbetena inom Chalmers Energy Initiative fångar möjligheterna, säger Anders Ådahl.

Management

Responsible for scientific coordination of CEI is:
Area of Advance Director Maria Grahn
maria.grahn@chalmers.se
+46 31 772 31 04
 
Area of Advance Co-director Anders Hellman
+46 31 772 56 11
Contact details to the four research areas are listed on the respective page.​​

Sidansvarig Publicerad: må 29 okt 2018.