Centrum vid styrkeområde Energi

På Chalmers finns ett antal centrumbildningar med energirelevans som samlar kompetens inom Chalmers, ofta i samverkan med andra lärosäten och/eller näringslivet. Här presenteras centrumen med anknytning till Chalmers energiforskning i alfabetisk ordning. Styrkeområde Energi, SOE, är värd för flera​, information​ om det finns inom parantesen:

Centre for Chemical Process Engineering, CPE (webbplats endast på engelska)
Centre for Chemical Process Engineering, CPE, är ett centrum vid Chalmers som har till uppgift att verka för samarbete mellan näringsliv och akademi för utveckling av det kemitekniska verksamhetsområdet. I centrumet ingår företag i branscher med inriktning mot kemi, plast, papper och massa, livsmedel, läkemedel och apparattillverkare.

Centrum för hållbar kärnenergi, Snec
Centrumet är ett tvärvetenskapligt forum där alla aktörer inom kärnteknik och verksamhet med joniserande strålning har en arena för att träffas, utbyta idéer och inspirera varandra i ny innovativ forskning. Centrumet samordnar och upprätthåller nyckelkompetenser, och informerar om kärnenergi på ett heltäckande, ansvarsfullt och opartiskt sätt.  


Center for Higher Ambition Leadership Europe (Värd SOE. Webbplats endast på engelska)

The Center for Higher Ambition Leadership Europe is an industry-academia initiative that was formed together with a set of CEOs. The purpose is to develop and share knowledge on management that creates high and sustainCentrum för indirekt förgasning av biomassa ​(Värd SOE)able value for employees, customers, society and shareholders. Organizations that aim for a higher purpose often are able to push the boundaries by taking on entrepreneurial challenges which go beyond their competitors’ activities. CHLE try to understand and develop the practices of creating and leading these organizations.


Centrum för management i byggsektorn, CMB
CMB är Sveriges främsta forum för managementfrågor inom samhällsbyggnad och består av fyra chalmersinstitutioner samt ett 40-tal av marknadens starkaste aktörer från både den privata och offentliga företagsvärlden. Vår övergripande målsättning är att stimulera till ett moderniserat ledarskap för ett hållbart samhällsbyggande.

Competence Centre Recycling, CCR
CCR vid Chalmers har som målsättning att vara en kreativ mötesplats och plattform för en bred samverkan inom området cirkulär materialanvändning. Återanvändning av produkter och komponenter samt tekniker för återvinning är centrala delar av en resurseffektiv materialanvändning för ökad konkurrenskraft och ett hållbart samhälle.


f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel​ (Värd SOE. Webbplats endast på engelska)
f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor.


Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik, Cerc (webbplats endast på engelska)
Cerc är ett partnerskap mellan universitet och industri som utför motorforskning om minskad bränsleförbrukning (lägre CO2-produktion) och avgasutsläpp. Fokus ligger på nya motorförbränningskoncept med direktinsprutning och förnybara bränslen. Cerc utför tillämpad och grundläggande experiment, utvecklar modeller och validerar modeller experimentellt. 

Kompetenscentrum i högtemperaturkorrosion, HTC (webbplats endast på engelska)
HTC är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum inriktat på högtemperaturkorrosion. Vår vision är att ta fram ny kunskap för att lösa materialproblem som är strategiskt viktiga i arbetet för ett hållbart energisystem. HTC finansieras av Energimyndigheten, Chalmers och 22 medlemsföretag. 

Kompetenscentrum katalys, KCK (webbplats endast på engelska)
KCK är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum. Forskningen är fokuserad mot katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys. Visionen är att bidra till ett hållbart transport-, energi- och miljösystem genom att utveckla katalytisk spetsteknik. Forskningen finansieras av Energimyndigheten, Chalmers och sex medlemsföretag.

Mistra Urban Futures – centrum för hållbar stadsutveckling 
Mistra Urban Futures är ett forskningscentrum som samarbetar över discipliner i syfte att bidra med kunskap och verktyg som behövs för att skapa gröna, rättvisa och täta städer. Plattformar och projekt i Göteborg, Kapstaden, Kisumu, Manchester och Shanghai levererar kunskap och resultat som påverkar städers förändring.

Nationellt renoveringscentrum
Nationellt Renoveringscentrums (RC) syfte är att genom kunskapsuppbyggnad och informationsspridning stödja olika aktörer inom byggsektorn med att genomföra en effektiv renoveringsprocess. Befintliga byggnader ska bli energieffektiva och deras funktion bibehållas eller förbättras för att möta brukarnas och myndigheternas förändrade krav.


Swedish Electromobility Centre är ett nationellt kompetenscentrum för el- och hybridfordon och tillhörande laddinfrastruktur, och en bas för samverkan mellan akademi, industri och samhälle. Centrumets forskning omfattar systemstudier och metoder, elektriska maskiner, energilagring, fordonsanalys och bränsleceller.

 

Svenskt vindkraftstekniskt centrum (Värd SOE)
SWPTC är ett forskningscentrum för konstruktion och produktion av vindkraftverk. Syftet med verksamheten är att stödja svensk industri med kunskap, konstruktionsteknik och underhåll inom området vindkraft. Verksamheten bedrivs i sex temagrupper och finansieras av Energimyndigheten, akademiska partners och industripartners. 

Swedish Life Cycle Center (webbplats endast på engelska)
Swedish Life Cycle Center (tidigare CPM) är ett nationellt kompetenscentrum som samlar industri, akademi, institut och myndigheter. Tillsammans arbetar parterna för att förebygga och minska produkters miljöpåverkan, samla och stärka kompetensen inom hållbara produkter samt bistå industrin och samhället med metoder och kunskap för hur man implementerar miljöaspekter i beslut som rör produkter, tjänster och material.

Wallenberg Wood Science Center (webbplats endast på engelska)

​​

Sidansvarig Publicerad: fr 25 mar 2022.