Pristagare

2020 till  tilldelas Max Ortiz Catalan, docent vid institutionen för elektroteknik, för sitt arbete med naturlig kontroll av proteser genom osseointegrerade implantat.
Läs mer i nyhetstexten​


2019 till Karin Jonsson, Rikard Landberg, Nathalie Scheers, Christel Cederberg, Fredrik Hedenus och Stefan Wirsenius.
Porträtt_Montage_03_px.jpg

Stiftelsens pris år 2019 tilldelas sex personer som alla har utmärkt sig inom olika aspekter av livsmedel och deras roll i vårt samhälle. Pristagarna har alla fått ett betydande medialt genomslag med sin forskning och på så sätt stärkt bilden av Chalmers som ett universitet som på ett mångfacetterat sätt tacklar hållbarhetsfrågor.

2017/2018 till Lisbeth Olsson
Stiftelsens pris går i år till professor Lisbeth Olsson vid institutionen för biologi och bioteknik. Hon är en av Chalmers mest framstående forskare, samtidigt som hon visat stort engagemang inom flera andra områden. ​Lisbeth har på kort tid byggt upp en stor forskargrupp inom industriell bioteknik och hennes samverkansforskning, ofta kring nydanande idéer vars potential ännu inte är känd, leder till kunskapsuppbyggnad och nya arbetssätt hos hennes samverkanspartners som har stor potential till genomslag. 

2016 till Chalmers första MOOCs-projektgrupp
Stiftelsens pris går i år till den grupp av Chalmerister som initierade, arbetade fram och genomförde Chalmers första MOOCs-projekt 
(Massive Open Online Courses) och den första kursen rörande Grafen. Detta projekt var ett samarbete där pedagogisk utveckling, ett starkt engagemang kombinerat med tekniskt stöd samverkade för ett gemensamt mål på ett föredömligt vis. Ett helt nytt fält för Chalmers som möjliggjordes tack vara denna pionjärtrupp och deras idoga arbete. Gruppen bestod av: Helena Danielsson, Jonas Gilbert, Christian Stöhr, Tom Adawi, Hugo Landgren, Magnus Axelsson, Märta Sjöblom, Carolina Eek Jaworski and Jie Sun.
Läs hel motiveringen här: 
 
Zhongxia.jpg2015 Simon Zhongxia He
Stiftelsens pris gick år 2015 till dr Simon Zhongxia He, som utvecklat ny teknik vid MC2 för att trådlöst överföra stora datormängder genom radiovågor, något som tidigare inte varit möjligt, och med hjälp av entreprenörsskolan skapat ett framgångsrikt företag, Wyberry Technology, helt i enlighet med Chalmers vision om nyttiggörande och entreprenörskap av Chalmersidéer.
Läs hela motiveringen här: 
 
Läs om prisutdelningen här:
 
2014 Li Wei
Avancez-stipendiaten Li Wei (MSc in Wireless, Photonics and Space Engineering, 2013) får priset för excellenta studieresultat och för sin roll som framgångsrik ambassadör för att uppmärksamma Chalmers masterprogram internationellt och därmed attrahera toppstudenter till Chalmers från hela världen.
Läs hela motiveringen här:
 
Läs om prisutdelningen här:
 
 
 
 
 
2013 Jari KinaretFoto: Oscar Mattsson
2013 års pris går till Jari Kinaret för sitt enastående arbete med pilotprojektet Graphene-Coordinated-Action.
 
Jari Kinaret har som koordinator för pilotprojektet Graphene-Coordinated-Action lyckats leda arbetet att samla över hundra europeiska forskargrupper från 17 länder för att tillsammans av EU utses till ett av två vetenskapliga flaggskepp, så kallade ”Future and Emerging Technology (FET) Flagships”, med en tioårig finansiering på totalt nio miljarder svenska kronor.
Nyhetsartikel 

 
2012 Marie Arehag
2012 års pris tilldelas Marie Arehag för målmedvetna insatser för att stärka
Chalmersutbildningarnas perspektivgivande inslag och pedagogiska kvalitet.
 
Marie Arehag är som samordnare knuten till Chalmers Lärandecentrum, där hon arbetar med utveckling av lärandets förutsättningar och innehållet i ingenjörsrollen. Hon arrangerar Chalmers numera årliga konferens om undervisning och lärande, den s k KUL-konferensen.
 
Marie har alltsedan 80-talet varit drivande som projektledare och samordnare i ett antal viktiga aktiviteter för utveckling av Chalmersutbildningen, t ex MTS-dagarna för teknologerna (Människa – Teknik – Samhälle), inslagen av miljökunskap i utbildningarna samt ett antal projekt kopplade till Bologna-processen.
 
I sitt arbete har hon lyft fram och även problematiserat grundläggande frågor kring teknikens roll i samhället och ingenjörens möjligheter och ansvar.  Härigenom har hon verksamt bidragit till lärarnas ökade pedagogiska kompetens, nya idéer för utbildningarna, liksom till reflekterande interna diskussioner om Chalmers ansvar som samhällsaktör.
 
 
2011 Jan-Olof Yxell
Stiftelsens pris 2011 tilldelas Chalmers fotograf Jan-Olof Yxell för hans högklassiga bidrag till att göra Chalmers synligt. Han fångar Chalmers i bild på ett insiktsfullt och konstnärligt sätt. Jan-Olof Yxell förenar hög kompetens inom fotokonsten med djup kunskap om högskolans verksamhet.
 
Jan-Olof Yxell tar sig an uppdrag med kvalitet som ledstjärna, ett nyfiket sinne och ett aldrig sviktande intresse. Jan-Olof Yxells bidrag till att levandegöra Chalmers och därigenom stärka Chalmers varumärke kan inte överskattas.
 


2010 Lennart Vamling
Stiftelsens pris år 2010 tilldelas Lennart Vamling för föredömligt ledarskap. Lennart  Vamling, född 1954, är professor i tillämpad termodynamik och värmeöverföring. Han är prefekt vid Institutionen för energi och miljö sedan institutionens tillkomst 2005.
 
Genom stor målmedvetenhet, högt personligt engagemang och ett stödjande ledarskap har Lennart Vamling på ett avgörande sätt bidragit till att specialiteterna inom institutionen var för sig och i samverkan över gränser utvecklat en kraftfull och resultatingivande miljö.
Nyhetsartikel 
 
 
2009 Ulla Edvardsson
Stiftelsens pris 2009 tilldelas systemutvecklare Ulla Edvardsson för att hon i gränsöverskridande samverkan har bidragit till kvalitet och förnyelse i sin roll som webmaster för domänen chalmers.se.
 
Ulla Edvardsson belönas särskilt för sitt sätt att i direkt samarbete med olika processägare introducera tekniska lösningar som underlättar den externa interaktionen. I samverkan med ett nätverk av webbredaktörer arbetar hon på ett metodiskt och förtjänstfullt sätt med att fånga upp och omsätta användares krav till tekniska lösningar.
 
Den externa hemsidan är en viktig kommunikationskanal mot omvärlden och intranätet är av avgörande betydelse för den interna effektiviteten. Båda utvecklas genom ett stort antal engagerade medarbetare. Ulla Edvardssons insatser är ett inspirerande exempel.
 
 
2008 Christian Azar
Stiftelsens pris 2008 tilldelas Christian Azar för bedriften att synligt utveckla Chalmers samverkan med det omgivande samhället. Som aktör i denna samverkan arbetar han aktivt och engagerat med att förmedla kunskap, som bidrar till insikt och underlag för vägval, när det gäller klimathoten och möjligheterna att skapa hållbara energisystem.
 
Christian Azar, född 1969, är sedan år 2000 professor vid Chalmers i Hållbara energi- och materialsystem. Hans forskning syftar till att förstå dynamiken i samhällets energi- och materialomsättning. Han är bl a medlem i FN:s klimatforskningspanel IPCC och i regeringens kommission för hållbar utveckling och deltar i ett stort antal internationella grupperingar. Han är mycket anlitad som föredragshållare och debattör. Inom Chalmers är han en uppskattad lärare, handledare och samarbetspartner och tjänar som ett inspirerande föredöme inte minst genom sin personliga presentationsteknik.
 
Christian Azars tjänst som professor har tillkommit som en del av satsningen "Chalmers Environmental Initiative" som på ett antal år fört fram området miljö och hållbar utveckling till ett tydligt profilområde för Chalmers. Satsningen har lyckats genom sammanlagt sju framstående professorer, som var och en och i samarbete snabbt byggt upp en högklassig verksamhet.
 
 
2007 Lennart Lundgren
Lennart Lundgren tilldelas stiftelsens pris 2007 för bedriften att som tidig inspiratör och sedermera projektledare på ett avgörande sätt ha möjliggjort att Gymnasiecentrum vid Chalmers kunnat tillskapas på hög pedagogisk nivå och i effektiv samverkan med elever, lärare, skolledare och kommunala instanser. För Chalmers är det av grundläggande betydelse att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik hos elever på gymnasienivå för att kunna attrahera nya studenter. Gymnasiecentrum är nu en strategisk resurs i arbetet med en offensiv studentrekrytering, där gymnasieskolorna är viktiga samarbetspartner.
 
Gymnasiecentrum vid Chalmers syftar till att underlätta gymnasieelevernas övergång till högskolestudier. Aktiviteterna kan bestå av studiebesök, projektarbeten och andra möjligheter till möten. I genomförandet samarbetar lärare från gymnasierna och högskolan. Verksamheten har byggts upp under 2005-2006 och omfattar även samarbete med Göteborgs universitet.
 
Lennart Lundgren är biträdande professor vid Chalmers institution för signaler och system och är sedan många år en mycket uppskattad lärare och forskare. Han har stor erfarenhet som pedagogiskt sakkunnig, ledare av pedagogiska projekt och av viktiga ledningsuppdrag inom Chalmers. Han har tidigt och med stor drivkraft tagit ett stort antal initiativ till samarbeten mellan Chalmers och olika gymnasieskolor.
 
 
2006 Olle Rutgersson
Olle Rutgerssons insatser har haft avgörande betydelse för tillkomsten av sjöfartscentret Lighthouse, där han varit Chalmers initiativtagare och vetenskaplige entreprenör.
 
I centret skapas en multidisciplinär miljö, där Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, näringslivet och andra intressenter bygger upp samverkan kring forskning och utbildning. Förtroendet för satsningen manifesteras genom en kraftfull satsning från näringen om 100 miljoner kronor

Sidansvarig Publicerad: ti 11 maj 2021.