Om satsningarna

​Stiftelsens tredje ändamål enligt stiftelsens stadgar:
"Att som en uppdragsgivare till bolaget finansiera uppdrag som stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers"
Ur Chalmersstiftelsens stadgar - Fastställt av Sveriges regering 1994
Satsningarnas syfte
Stiftelsens satsningar gentemot Chalmers tekniska högskola syftar till ökad kvalitet, förnyelse och attraktivitet i högskolans verksamhet. De skall inte ersatta ordinarie finansiering.
Satsningarna skall snabbare och mer offensivt, än vad som annars vore möjligt, föra Chalmers framåt inom aktivt valda och definierade utvecklingsområden (katalysator). Satsningarna löper oftast över tre år och rör sig i storleksordningen om ca 5-10 mnkr per år.
 
Stiftelsen kan här spela en avgörande roll för högskolans möjligheter att agera snabbt inom väl valda områden.
 
Satsningarnas huvudområden
Två områden har med tiden utkristalliserats för att uppfylla stiftelsens stadgar:
  • Satsningar på excellens
  • Infrastrukturprojekt som berör hela eller stora delar av Chalmers:
Stiftelsens har delat ut imponerande 3,4 miljarder kronor till Chalmers i form av satsningar och aktiägartillskott mellan åren 1994-2016.
 
Arbetsordning
Stiftelsens styrelse utser ett satsningsutskott för att bereda ärendena innan beslut fattas i stiftelsens styrelse gällande satsnigarna. De utsedda representanterna är styrelseledamöterna Olle Larkö (ordförande), Stefan Johnsson och Daniel Lankilde, samt stiftelsens vd Fredrik Sanell. Mattias Königsson (stiftelsen) och Mats Viberg (Högskolan) är adjungerade.
 
Samtliga satsningsförslag behandlas i högskolans ledningsgrupp innan de behandlas i stiftelsens satsningsutskott. Förslagen är väl förankrade i högskolans prioriterade verksamhetsutveckling (PVU) och följer chalmers vision och strategier. Med hjälp av stiftelsesatsningarna kan projekt få en snabbare start och större genomslagskraft än vad som annars hade varit möjligt.
 
Ansökningar
Prefekter och styrkemområdesledare, eller motsvarande, kan sända sina försalg till Chalmers ledningsgrupp där förslagen utvärderas. 
 
Förslagen skall tydligt visa hur de bidrar till:

* Ökad kvalitet
* Förnyelse
* Attraktivitet (Lyskraft, sätta Chalmers på kartan)
* Snabb och offensiv utveckling (katalysator)
* De skall inte ersätta ordinarie finansiering (drift)

* Formalia: Projketansvarig, Mätbara nyckeltal 
 

Det skall finnas en utarbetad plan över hur projektet skall finansieras efter att satsningsmedlen förbrukats, och hur projektet införlivas i Chalmers löpande verksamhet.
 
Rapportering:
Under satsningens gång skall större avvikelser löpande rapporteras. Prognoser över satsningarnas förbrukning av medel skall lämnas efter teritalboksluten T1 och T2.
Efter avslutad satsning skall en slutrapport inlämnas som beskriver effekterna av projektet.
 
 
Äldre nyhetsartiklar angående satsningarna
 
 
 
 
 
 
2004-12-14 Utvärdering av Stiftelsens satsningar
Jan S Nilssons rapport av stiftelsesatsningarna 2004
 
 

Publicerad: må 22 jun 2015. Ändrad: må 11 sep 2017