Arkitektur och teknik

 

​Chalmersstiftelsen satsar 8,8 mnkr mellan 2015 och 2018 för att etablera det nya forskningsområdet Arkitektur och teknik vid Chalmers, detta genom att finansiera två doktorander till professor Karl-Gunnar Olsson inom ämnet Arkitektur och Teknik. Satsningen ger finansiering i inledningskedet till ett högintressant forskningsfält där finansiering annars hade varit svår att finna.

 

Karl-Gunnar OlssonSatsningen avses att etablera ett nytt forskningsfält på Chalmers mellan Teknik och Arkitektur. Detta är ett forskningsområde som är ovanligt vid andra universitet, men där det finns en dynamisk utveckling.  Etablering av forskning i ämnet skulle utgöra en förnyelse för Arkitektur-området och för Chalmers. Det bryggar på ett intressant sätt mellan konstnärlig verksamhet och teknisk forskning.  Chalmers är väl positionerat att utveckla detta forskningsområde med tanke på Mastersutbildningen i Arkitektur och teknik som har drivits sen 2006 av Karl-Gunnar Olsson, nyligen utsetts till Professor i ämnet. Chalmers har här möjlighet att ta en ledande position i landet. Fältet passar väl in styrkeområdet samhällsbyggnad, för viket Karl-Gunnar Olsson utsetts till styrkeområdesledare.


Etableringen av fältet Arkitektur och teknik behöver resurser snarast. Ett startpaket på 2,2 Mkr/år i fyra år till Professor Karl-Gunnar Olsson möjliggör rekryteringen av två doktorander som ett första led i etableringen av området. Detta skulle utgöra grunden för att utveckla området och för att attrahera medel från andra offentlig och privata finansiärer.

Kunskapsfältet Form och teknik
Form och teknik är det kunskapsfält inom arkitektur som behandlar samspelet mellan form och teknik i arkitekturen, eller arkitektur som materia ordnad till rum. Fältet är grundläggande inom arkitektur, ibland karakteriserat som arkitekturens grammatik, och ett område som idag befinner sig i en dynamisk utveckling. En orsak är de möjligheter som nya datorbaserade verktyg för 3D-modellering, simulering och visualisering ger att i tidiga designskeden på ett kvalificerat sätt undersöka och analysera alternativa utformningar av rum och form i växelverkan med tekniska system som bärande system, klimatsystem (värme, luft, ljud, ljus), etc. Denna utveckling ger även nya möjligheter till gränsöverskridande samverkan mellan olika discipliner, professioner och kunskapsområden kopplade till arkitektur. I december 2013 tillsattes inom fältet en professor i Arkitektur och teknik.

Utbildningsprogrammet Arkitektur och teknik
Sedan år 2006 finns på Chalmers ett grundutbildningsprogram Arkitektur och teknik med möjlighet att nå både arkitektexamen (Master of Architecture) och civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering). Programmet är sedan flera år det svenska civilingenjörsprogram som kräver högst gymnasiebetyg för att bli antagen till. Studenterna är högpresterande och ligger i en Chalmersjämförelse resultatmässigt i topp i ämnen som matematik och mekanik.
Programmet har bland annat satsat på att under utbildningen ge möjlighet till ett praktikår på några av världens högst rankade arkitekt- och ingenjörskontor. Detta har varit mycket framgångsrikt och har idag sedan flera år etablerade samarbeten med ingenjörskontoren: brittiska Buro Happold  och tyska schlaich bergermann und partner. Samtidigt pågår ett arbete för att utveckla motsvarande samarbeten med ledande arkitektkontor.


Av de studenter som börjat programmet har så här långt en dryg tredjedel valt att ta dubbla examina (vilket kräver en studietid på cirka 6,5 år). Programmet har för dessa studenter sökt utveckla en ny typ av examensarbeten som fördjupar interaktionen mellan ingenjörsmetod och arkitektmetod. Konceptet är att studenterna inleder med ingenjörsarbetet som en fördjupning i ett för arkitektarbetet centralt men avgränsat fält. Med stöd av ingenjörsarbetet har sedan studenten löst en gestaltningsuppgift med hög komplexitet. Flera av ingenjörsarbetena har haft så pass hög kvalitet att de kvalificerar för internationell publicering.


Doktorander i en Chalmerskontext
Doktorander inom Arkitektur och teknik kommer i en första omgång att arbeta i fältet Computational Design.
Computational Design is an interdisciplinary research field with the goal to explore complex issues at the interface between art, design, architecture and engineering.
Doktoranduppgifterna kommer att vara Arkitekturdrivna i den meningen att de söker metoder och verktyg som i arkitektprofessionens designprocess utvecklar och skärper aktörernas kunnande och som leder designprocessen till genomarbetade, effektiva och hållbara lösningar.

För doktorandernas kunskapsbildning söks dubbla forskningsmiljöer (jämför utbildningsprogrammet Arkitetur och teknik) med en förankring i en teknikvetenskaplig forskningsmiljö på någon Chalmersinstitution och med en förankring i en explorativ forskande miljö på institutionen för Arkitektur. Former för publikation och examinationen utvecklas med utgångspunkt i dessa dubbla miljöer.
Varje doktoranduppgift strävar efter kopplingar till minst en extern aktör och en utmaningsdriven fråga relaterad till aktören.

Stiftelsesatsningen ger Chalmers möjlighet att utvecklas inom området där det annars hade varit svårt att finna finansiering i inledningsskedet.
 
Läs mer: Karl-Gunnar Olsson
 

 

 

Sidansvarig Publicerad: må 29 jun 2015.