Praktisk hantering

Praktisk hantering av stipendium från Chalmersstiftelsen
 
Beviljat stipendium till forskare/doktorand (anställd på Chalmers)

Utbetalning
Stipendiet rekvireras av Chalmers tekniska högskola AB genom extern fakturering, därefter sker alla utbetalningar genom Chalmers tekniska högskola AB och Chalmers tjänsterese-reglemente tillämpas för ökade levnadsomkostnader.
När Chalmersstiftelsen beviljar stipendium till en anställd på Chalmers kan inte stipendiet betalas ut direkt till personens bankkonto på grund av skatteregler, se skatteverkets hemsida: https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/stipendier.4.5cbdbba811c9a768f0c80007117.html?q=stipendium
 
Stipendium beviljas ej för kostnader som mat och lön (inkomstbortfall, löneersättning).
Alla ersättningar som betalas via Chalmers, oavsett om det finns ett stipendium i botten, ska betraktas som avgiftspliktiga ersättningar där institutionen får betala LKP (detta beroende på destination och resans längd), för frågor kring LKP kontakta din HR-representant. Att LKP betalas på lön och ersättningar påverkas inte av att en stipendiat har skattefrihet i Sverige, inte heller att Chalmers är en stiftelsehögskola och därför skattebefriad gör ingen skillnad då mottagaren är skattepliktig.

Rapport
Innan rekvirering av belopp kan göras skall stipendiaten lämnat in en rapport. Rapporten kan vara en A4-sida, gärna lättförståelig om nyttan med att forskningsbesöket kunde äga rum och vilka positiva erfarenheter det gav dig, och Chalmers. Kortfattat och enkelt är bra, då den kan komma att läsas av revisorer och Länsstyrelsen, som granskar att vi delar ut medel till rätt ändamål, enligt fondens regler. Rapporten sänds via mail till: birgitta.rorsman@chalmers.se
Rapporten samt ev.bilder kan också komma att användas till årsredovisning, trycksaksmaterial samt webbsida. Villkor för detta samt övriga villkor för personuppgifter godkänns vid ansökan.

Omdisponering
Om förutsättningarna för resan ändras kan stipendiaten inkomma med en ansökan om omdisponering av stipendiet. Omdisponering beviljas utifrån Chalmersstiftelsen bestämda kriterier. Ansökan om omdisponering måste ske före den nya schemalagda konferensen och skall rekommenderas utav avdelningschefen och handledaren. Om resan blir inställd kan pengarna inte rekvireras utan återgår då till fonden.

Fakturering
Vid fakturering/rekvirering skall stipendiatens namn samt projektnummer anges, se beslut.
Våra stipendier kommer från två olika organisationer:
Stiftelsens gåvomedel (kst. 90401) och Anknutna stiftelser (kst. 90200).
 
Fakturaadress vid gåvomedel från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (kundnr: 1005380):

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
c/o Chalmers tekniska högskola AB
Fakturaservice (företag 520), kst 90401
412 96 Göteborg

 

Fakturaadress vid Anknutna Stiftelser (kundnr: 1001858):

Stiftelser med anknuten förvaltning till
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
c/o Chalmers tekniska högskola AB
Fakturaservice (företag 530), kst 90200
412 96 Göteborg
 
 
 
Beviljat stipendium till student
Utbetalning
När Chalmersstiftelsen beviljar stipendium till en student betalas bidraget ut till studentens bankkonto inom 2 – 3 veckor efter att beslut har tagits.
 
Rapport
När resan är genomförd skall stipendiaten sända en rapport till Stiftelsen. Rapporten kan vara en A4-sida, gärna lättförståelig om nyttan med studieresan och vilka positiva erfarenheter det gav dig, och Chalmers. Kortfattat och enkelt är bra, då den kan komma att läsas av revisorer och Länsstyrelsen, som granskar att vi delar ut medel till rätt ändamål, enligt fondens regler. Rapporten sänds via mail till: birgitta.rorsman@chalmers.se
Rapporten samt eventuella bilder kan också komma att användas till årsredovisning, trycksaksmaterial samt webbsida. Villkor för detta samt övriga villkor för personuppgifter godkänns vid ansökan.
 
Omdisponering
Om förutsättningarna för resan ändras kan stipendiaten inkomma med en ansökan om omdisponering av stipendiet. Omdisponeringen beviljas utifrån Chalmersstiftelsen bestämda kriterier. Ansökan måste ske före den nya schemalagda resan och skall rekommenderas handledare. Om resan blir inställd samt rapport uteblir, kan studenten komma att bli återbetalningsskyldig. 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 01 sep 2020.