Digitala resurser.

Om Chalmers e-commons

Genom e-commons får forskare på Chalmers tillgång till lokala, nationella och internationella digitala expertfunktioner och resurser. Chalmers e-commons vänder sig huvudsakligen till forskare på Chalmers, men vissa resurser och expertfunktioner tillgängliggörs även till dig utanför lärosätet genom de nationella e-infrastrukturerna Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC), och InfraVis, som byggs upp under 2022.

Det här erbjuder Chalmers e-commons

  • Digital expertis och stöd
    Våra medarbetare vägleder forskaren till de digitala resurser som är lämpligast och stöttar i hur de kan användas på bästa möjliga sätt. E-commons forskningsingenjörer kan även delta i mer omfattande samarbeten med forskargrupper.
  • Storskaliga beräkningar, visualiseringar och analyser av forskningsdata
    Få tillgång till resurser för analys av data, simuleringar och andra beräkningar och visualisering.
  • Lagring, hantering och delning av data
    Få hjälp med hantering av forskningsdata, inklusive personuppgifter och aspekter av GDPR. Vi ger också stöd för att upprätta datahanteringsplaner, samt att publicera och lagra din forskningsdata, enligt rådande lagkrav, policyer och riktlinjer.

Så får du tillgång till det e-commons erbjuder

Du som är forskare eller doktorand på Chalmers har tillgång till stöd och resurser inom e-commons och andra delar av Chalmers, och e-commons kan också hjälpa till med tillgång till digitala forskningsinfrastrukturer nationellt och internationellt. 

Vissa basresurser inom Chalmers finansieras av e-commons basanslag och är därmed inte förknippade med någon direkt kostnad för användaren. Mer omfattande samverkan med e-commons finansieras av olika former av användaravgifter. 

Samlad digital infrastruktur för forskning

Chalmers e-commons är resultatet av ett omfattande arbete inom Chalmers forskningsorganisation. Befintliga resurser, aktiviteter och kompetens inom digital infrastruktur för forskning har integrerats och vidareutvecklats med en gemensam strategi och styrning. 

Exempel på resurser och expertis som integrerats i e-commons finns bland annat inom Chalmers Centre for Computational Science and Engineering (C3SE), biblioteket och CLS, IT-avdelningen och det chalmersgemensamma verksamhetsstödet. E-commons inkluderar också en nysatsning på digitala forskningsingenjörer som stödjer forskare inom ett antal breda intresseområden. 

E-commons samlar dessutom möjligheterna att använda digitala resurser inom nationella digitala infrastrukturer som Svensk nationell datatjänst (SND) och Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) och internationella initiativ som European Open Science Cloud (EOSC) och European HPC Joint Undertaking (EuroHPC).


Sidansvarig Publicerad: ti 30 nov 2021.