CBA bostadspris

Bild 1 av 1
Bostadshus.
Inspiration Rosendal av CCO Arkitekter, fotograf Janne Jansson

Centrum för boendets arkitektur, CBA, kommer att dela ut Bostadspriset från och med 2023. År 2021 avslutades Sveriges arkitekters bostadspris. Men vi tycker ett bostadspris behövs. Det är ett utmärkt sätt att lyfta fram betydelsen av arkitekturkvalitet för boende och bostad. Därför kommer CBA att ”ta över” bostadspriset. 

CBA tar över med bifall från Sveriges Arkitekter, läs artikel på arkitekten.se: Chalmers ska dela ut bostadspris.

Våren 2023 var det möjligt för arkitekter och byggare att lämna in förslag. Fem projekt nominerades och granskades av CBA bostadsprisjury. Första priset delades ut på CBA:s bostadsdag i november 2023.

Stadgar för CBA bostadspris

1. För att stimulera och öka kännedomen om gott bostadsbyggande i Sverige delar CBA ut ett bostadspris vartannat år, med start 2023.

2. Priset kallas CBAs bostadspris och avser att belöna ett nyligen färdigställt
bostadshus eller bostadskomplex av hög arkitektonisk klass. Juryn ska särskilt beakta
boendekvaliteter och en väl löst planlösning. Juryn ska också beakta bostadsprojektets innovationer och kvalitativa designlösningar som bidrar till social, ekologisk och/eller ekonomisk hållbarhet.

3. Priset består av ett diplom ges till byggherren och arkitekten.

4. Priset delas ut vartannat år i samband med större arrangemang i regi av CBA. Första priset delas ut 2023 på CBA bostadsdag i november.

5. Pristagare utses av en jury bestående av fyra personer utsedda av CBAs styrgrupp. Minst en av juryledamöterna är från CBA. Två nya ledamöter ska väljas vartannat år. CBA styrgrupp utser även en sammankallande bland dessa fyra personer. Sammankallande har utslagsröst.

6. Presentation av CBAs bostadspris och uppmaning att skicka in förslag för bedömning sker via meddelande på CBA Facebook, Linkedin och hemsida. Samt annons i tidskriften Arkitekten.

7. För att bli bedömd och nominerad för bostadspriset ska projektet vara inflyttat i det tidsspann som gäller. För bostadspriset 2023 innebär det 1 januari 2021 till 31 december 2022. Priset som delas ut 2025 har då tvåårsspannet 1 januari 2023 till 31 december 2024, osv. Nominering sker genom att skicka planer, situationsplan, sektioner, fasader, foto på interiör och exteriör samt en beskrivning till cba.arch@chalmers.se. I beskrivningen ska framgå medverkande arkitekter, byggherre, byggare, hållbarhetsbeskrivning och adress. Ett projekt kan endast medverka vid ett tillfälle.