Forskning om boendets arkitektur

Bild 1 av 1
Utomhusmiljö framför byggnad.

Här hittar du ett urval av forskningsresultat samt pågående och avslutade projekt.

Glasade utrymmen i bostadshus

Författarna och forskarna Kajsa Crona, arkitekt, och Paula Wahlgren, ingenjör, såg ett behov av att undersöka glasade utrymmen i anslutning till bostadshus ur både ett tekniskt och ett socialt perspektiv. Detta resulterade i projektet Spaces, där atrier, glasade takutrymmen och glasade balkonger undersöktes med avseende på tekniska, arkitektoniska och sociala aspekter. Denna bok ger insyn i ett antal flerbostadshus där glasade utrymmen har använts för sociala aktiviteter och beskriver de förutsättningar som ger väl fungerande utrymmen. Den termiska komforten är viktig för att glasade utrymmen ska användas, och hjälpmedel för att bedöma hur den termiska komforten ändras vid olika typer av glasade geometrier finns förklarade i boken. Boken riktar sig främst till arkitekter med förhoppningen att den kan bidra till glasade utrymmen för människor att vistas och trivas i.

På CBA finns verktyget Spaces Calculator med manual samt Checklista för utformning av atrier

Uppföljning av Brf Viva 2021

Brf Viva, fick finaste arkitekturpriset förra året. Nu har CBA, med Anna Braide som ansvarig, gjort en bostadsundersökning och sammanställt de boendes intryck av flexibla lägenheter, gemensamma ytor, hållbarhet i bilpooler, cykelverkstad mm. Boken är en första delrapport och presenterades på en bokrelease 10 november. Studien kommer pågå under fem år.

Trivsel i trähus

Bostadsundersökningen om Frostaliden, Skövde, är en del av CBAs satsning på forskning och kunskapsutveckling om flerbostadshus i trä. Ola Nylander, Jan Larsson och Kaj Granath har intervjuat boende, jobbat med en enkät för att fånga vad de boende tycker om att bo i ett trähus. Frostaliden, Skövde, som CBA genomfört. Det här är den första bostadsundersökningen där forskare frågar vad de boende tycker om att bo i trähus. Resultatet visar att de boende uppskattar väggar av massivträ och träspånfasader.

Potential för kvarboende

Vad händer när byggbranschens krav på mindre bostäder möter vårdens behov av ökat kvarboende. Är det möjligt att bo kvar i en ytkomprimerad lägenhet om man har behov av vård i hemmet? I den här studien utvecklade vi tre begrepp sovrumskapacitet, rumslig närhet och funktionell autonomi. Med begreppen finns en potential för utveckling av planlösningen i en bostad som svarar upp mot de krav de boende och vården ställer på kvarboende. Begreppen har under hösten använts vid lägenhetsanalyser vid seminarier med Micasa.

Studien har också publicerats som en vetenskaplig artikel i tidskriften HERD: Aging-in-Place: Residents’ Attitudes and Floor Plan Potential in Apartment Buildings From 1990 to 2015

Bostadsundersökning Främlingsvägen

Tillsammans med medlemsföretaget Brunnberg & Forshed har CBA gjort en bostadsundersökning på Främlingsvägen, Midsommarkransen, Stockholm. De ansvariga arkitekterna, tillsammans forskare från CBA återvänder till projektet genom att ställa frågan – Hur blev det? Vad tyckte de boende om alla de intentioner som fanns med vid designarbetets olika faser. Vad blev bra och uppskattat och vad kan man ta med sig till nästa projekt?
Projektet presenterades 2018 i boken: Förtätning på Främlingsvägen.

Samtliga böcker är layoutade av Maria Mannberg och säljs via Svensk Byggtjänst 

Pågående forsknings- och utvecklingsprojekt

Bostäder i Norrköping

Norrköpings kommun genomför två markanvisningstävlingar under 2022 i samarbete med forskare från Chalmers och Halmstad högskola. Tävlingarna genomförs på två olika tomter i Norrköping, en i Björkalund nära Vrinnevisjukhuset och en i Inre hamnen.

Tävlingarna organiseras som professionella laboratorier med forskarstöd för utveckling av innovativa bostadslösningar där fokus svarar mot viktiga utmaningar i samhället såsom anpassbara bostäder och smarta energilösningar med reducerad CO2-utsläpp till överkomliga hyror. Tävlingarna genomförs som en inbjuden tävling respektive en allmän tävling under 2022. Inbjudan till designteam, programarbete och utlysning av tävlingar görs innan sommaruppehåll, och inlämning av tävlingsförslag och juryarbete görs under hösten. Forskningsprojekt syftar till att utveckla markansvisningstävlingen som ett verktyg för innovationer för ett hållbart bostadsbyggande. Forskningen är kopplad till CBA (Centrum för boendets arkitektur) och projektet genomförs av forskarna Magnus Rönn, Christian Koch och Anna Braide med stöd från Vinnova. Referensgrupp är Boverket, Sveriges byggherreförening, Varbergs kommun och Partille kommun, och arbetet genomförs med Sveriges arkitekter som tävlingssekreterare.

Norrköpings kommun hemsida

Innovativt och hållbart byggande av bostäder

CBA har fått forskningsanslag från Boverket utlysning om innovativt och hållbart byggande av bostäder. Av fem CBA ansökningar beviljades tre projekt:

Den anpassbara lägenheten. Där forskaren Anna Braide kommer att utforska och presentera några designmodeller för lägenhetsplanlösningar. Modellerna ska ge vägledning i hur de lägenheter vi bygger kan utformas för att ge en ökad och breddad användning, med målet att bättre kunna möta fler boendesituationer för olika hushåll och en större mångfald av boendebehov.

Digital analys, simulering och verifiering av boendekvaliteter. Gästforskaren Kaj Granath arbetar tillsammans med Ola Nylander med forskningsprojektet ”Volym med kvalitet” för Framtidenkoncernen i Göteborg. I det projektet utvecklas ett verktyg för att definiera och säkerställa bostadskvaliteter i det nya bostadsbyggandet. I det nya projektet med anslag från Boverket handlar det om att utveckla redskap för att hantera boendekvaliteter i en digital planerings- och projekteringsprocess.

Spaces – glasade utrymmen för ett resurseffektivt, socialt och hälsofrämjande boende, Kajsa Crona, i samarbete med Paula Wahlgren byggnadsfysik. Ett projekt med tvärvetenskaplig forskning för att undersöka och utveckla glasade utrymmen i bostadshus som en robust lösning inför nya klimatutmaningar ur ett energiperspektiv, hälsoperspektiv och matperspektiv.

MAB, Manual för analys av bostadskvaliteter

MAB består av 28 bostadskvaliteter som analyseras och registreras i en excelmall. Några av kvaliteterna har i sig undernivåer som kräver ett antal delanalyser. Till varje kvalitet finns i den här texten en manual med kort beskrivning om syftet med det som ska bedömas, en defintion och det krav som gäller.

Artikel om MAB i tidningen Stadsbyggnad nr 5/2022: Vilka kvaliteter har en god bostad?

MAB har tre huvudnivåer – Bostaden, Byggnaden och Bostadsgården. Bostadsnivån har underrubriker i form av Aspekterna Funktionalitet, Rymlighet och Atmosfär. Det finns 8 kvalitetskriterier för Bostadsgården och 8 kvalitetskriterier för Byggnaden. Bostadsgården och Byggnaden har inga underrubriker. Kvalitetsnivåerna summeras i verktyget och sammanfattas i nivåerna Guld, Silver eller Brons.

MAB har utvecklats av forskare knutna till CBA i ett FoU-projekt för Förvaltningsbolaget Framtiden AB. Den primära användningen är tänkt att vara vid en beställning av ett bostadshus. En beställare kan med MAB jämföra kvalitetsnivån i arkitektur mellan olika bostadsprojekt. MAB kvalitetsnivåer guld, silver eller brons gör analysens resultat enkelt att sammanfatta.

MAB kan också ge medverkande arkitektkonsulter och byggentreprenörer en tydlig uppdragsbeskrivning och de kan leverera den kvalitet som efterfrågas. Ett arkitektkontor kan med hjälp av MAB presentera kvaliteten i ett projekt. Byggentreprenören kan med MAB visa att överenskommen kvalitet levereras. I bostadsundersökningar kan projekten följas upp i relation till beställningen.

Hur blev det? Vad gjordes bra och vad kan förbättras till nästa gång?

MAB är inte kostnadsdrivande. Tvärtom, genom att använda MAB kan kvaliteten säkerställas genom en effektiv och rationell projektstyrning. Det finns kvalitetskriterier som yteffektivitet, teknisk rationalitet och standardisering som direkt påverkar ekonomin i ett bostadsprojekt. En dåligt planerad bostad på 70kvm kostar lika mycket att bygga som en bra planerad bostad på 70kvm. Med MAB kan hög kvalitet erhållas tillsammans med sänkta produktionskostnader per kvm bostadsyta.

Volym med kvalitet

Förvaltnings AB Framtiden (nedan kallat Framtiden) har fått i uppdrag att väsentligt öka sin av nyproduktion av bostäder under de kommande åren. Som en del i den processen har man genomfört en intern studie av kostnadsdrivande faktorer. Nu önskar man få stöd av Chalmers ACE med att även definiera kvalitetskrav för den kommande nyproduktionen, så att det blir möjligt att höja produktionstakten samtidigt som man med god kostnadskontroll producerar bostäder med goda boendekvaliteter.

Projektet har arbetsnamnet ”Volym med kvalitet”, och genomförs som ett treårigt samverkansprojekt mellan Framtiden och Chalmers ACE.

Byggemenskaper

CBA deltar i samverkansprojektet Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet som genomförs med stöd av Vinnova. Det är en stor satsning, med en budget på 15 miljoner kronor och 19 deltagande organisationer. Projektets syfte är att förbättra förutsättningarna för byggemenskaper (idédrivet byggande) genom att utveckla policy, tjänster och verktyg.

På uppdrag av CBA har arkitekt Helena Westholm, Ferrum arkitekter, genomfört ett antal fallstudier. Sammanställning kommer ge kunskap om hur ett tiotal grupper har lyckats genomföra sitt boende och vad man har att lära av andra grupper. Resultatet av undersökningen redovisades i boken De byggde gemenskap - erfarenheter från tio bygg- och bogemenskaper i Sverige", utgiven av Svensk Byggtjänst.

Under samma tak – kollektivhus i Högsbo, Göteborg

Att bo och trivas i trähus

CBA har under 2021 gjort en förstudie finansierad av Västra Götalandsregionen, VGR. Professor Ola Nylander har varit projektledare och HSB, Riksbyggen, Linnéuniversitetet, Sweco och johanneberg Science Park medverkar. Träkansliet och Södra trä är med och motfinansierar. Förstudien har två delar. Inledningsvis görs en undersökning om vilka hindren är för ett ökat trähusbyggande i Västra Götaland. I projektets andra fas ska förutsättningar för en doktorand i bostäder i trä undersökas.

2021 presenterades bostadsundersökningen av massivträhusen i Frostaliden, Skövde. (White arkitekter) Under våren 2022 kommer en ny bostadsundersökning vara klar där massivträhusen i Fristad presenteras. (Tengbom arkitekter) Under 2022 kommer också bostadsundersökningar göras av trähus i Viskafors (Brunnberg&Forshed) och i Växjö (Arkitektbolaget).

Bostadsskolor

Under våren 2021 genomförde CBA genom Ola Nylander, Kaj Granath och Anna Braide bostadsskolor för medlemskontoren Strategisk Arkitektur och HSB bostad. En planerad bostadsskola med JM Göteborg kunde inte genomföras på grund av pandemin.

Under våren 2022 planeras nya bostadsskolor med Abako arkitektkontor och EttElva arkitekter.

Bostadsundersökning av Brf Viva

CBA gör på uppdrag av Riksbyggen en bostadsundersökning i det prisbelönta bostadshuset Viva, Södra Guldheden, Göteborg. TD Anna Braide ansvarar för undersökningen där erfarenheter samlas in på hur de boendes uppfattning av social hållbarhet, bilpool, solcellsenergilösningar, sociala rum för möten och arbete. Studien kommer pågå 5 år och delrapporteras.

Avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt

Populariseringar

Två populariseringar har genomförts av CBA: Eva Minoura - Bostadsgården, och Pernilla Hagbert - Det hållbara hemmet. De resulterande böckerna används nu som kurslitteratur i Chalmers bostadskurser och har spridits till branschen i stort. Publikationen gjordes i samarbete med förlaget Studentlitteratur. Urvalet av forskning att popularisera stämdes av inom CBA styrgrupp.

AIDAH

Den starka forskningsmiljön AIDAH avsedde att möta utmaningar i ett framtida hållbart samhällsbyggande för bättre hälsa och ökad livskvalitet genom att utveckla nya integrerade former av boende och vård.

Läs mer om projektet i Chalmers Research.

Bostadsundersökning Älvstranden

Under 2017-2018 pågick en studie om flerbostadshus byggda 1990-2015 på Norra Älvstranden i Göteborg. Fokus för projektet var att undersöka möjligheterna att bo kvar i sina lägenheter även om behov av vård och omsorg skulle uppkomma.

Bostadsundersökning Främlingsvägen

Tillsammans med medlemsföretaget Brunnberg & Forshed gjordes en bostadsundersökning på Främlingsvägen, Midsommarkransen, Stockholm. De ansvariga arkitekterna, tillsammans med forskare från CBA återvände till projektet genom att ställa frågan – Hur blev det? Vad tyckte de boende om alla de intentioner som fanns med vid designarbetets olika faser. Vad blev bra och uppskattat och vad kan man ta med sig till nästa projekt?

Framtidens klimatsmarta och hållbara bostad: Arkitektonisk utformning som möter sociala mål kring funktion, tillgänglighet och anpassning över tid samtidigt som klimatpåverkan begränsas

Projektet syftade till att ta fram generaliserbar kunskap och riktlinjer för mer klimatsmart och hållbar utveckling och design av bostäder. Projektet var ett samarbete med partners involverade i HSB Living Lab och tog som utgångspunkt en förstudie kring materialflöden och klimatpåverkan till följd av brukardrivna inre renoveringar i bostäder.

Läs mer om projektet i Chalmers Research