Forskning om boendets arkitektur

Bild 1 av 1
Utomhusmiljö framför byggnad.

Här hittar du ett urval av forskningsresultat samt pågående och avslutade projekt.

Glasade utrymmen i bostadshus

Författarna och forskarna Kajsa Crona, arkitekt, och Paula Wahlgren, ingenjör, såg ett behov av att undersöka glasade utrymmen i anslutning till bostadshus ur både ett tekniskt och ett socialt perspektiv. Detta resulterade i projektet Spaces, där atrier, glasade takutrymmen och glasade balkonger undersöktes med avseende på tekniska, arkitektoniska och sociala aspekter. Denna bok ger insyn i ett antal flerbostadshus där glasade utrymmen har använts för sociala aktiviteter och beskriver de förutsättningar som ger väl fungerande utrymmen. Den termiska komforten är viktig för att glasade utrymmen ska användas, och hjälpmedel för att bedöma hur den termiska komforten ändras vid olika typer av glasade geometrier finns förklarade i boken. Boken riktar sig främst till arkitekter med förhoppningen att den kan bidra till glasade utrymmen för människor att vistas och trivas i.

På CBA finns verktyget Spaces Calculator med manual samt Checklista för utformning av atrier

Uppföljning av Brf Viva 2021

Brf Viva, fick finaste arkitekturpriset 2020. Året efter gjorde CBA, med Anna Braide som ansvarig, en bostadsundersökning och sammanställning av de boendes intryck av flexibla lägenheter, gemensamma ytor, hållbarhet i bilpooler, cykelverkstad mm. Boken som kom 2021 var en första delrapport och presenterades på en bokrelease 10 november. Studien kommer pågå under fem år.

2024 pågår en andra uppföljning av Brf Viva.

Trivsel i trähus I, II och III

Med bostadsundersökningar i massivträhus i Frostaliden, Skövde, Åsbovägen i Fristad och Källsprångsvägen i Viskafors satsar CBA på forskning och kunskapsutveckling om flerbostadshus i trä. Ola Nylander, Jan Larsson, Anna Braide och Kaj Granath har intervjuat boende, jobbat med enkäter för att fånga vad de boende tycker om att bo i ett trähus. Den tredje studien Trivsel i trähus III presenteras i Viskafors 21 maj och i Stockholm, på Brunnberg&Forshed arkitektkontor 23 maj, 2024.

Potential för kvarboende

Vad händer när byggbranschens krav på mindre bostäder möter vårdens behov av ökat kvarboende. Är det möjligt att bo kvar i en ytkomprimerad lägenhet om man har behov av vård i hemmet? I den här studien utvecklade vi tre begrepp sovrumskapacitet, rumslig närhet och funktionell autonomi. Med begreppen finns en potential för utveckling av planlösningen i en bostad som svarar upp mot de krav de boende och vården ställer på kvarboende. Begreppen har under hösten använts vid lägenhetsanalyser vid seminarier med Micasa.

Studien har också publicerats som en vetenskaplig artikel i tidskriften HERD: Aging-in-Place: Residents’ Attitudes and Floor Plan Potential in Apartment Buildings From 1990 to 2015

Bostadsundersökning Främlingsvägen

Tillsammans med medlemsföretaget Brunnberg & Forshed har CBA gjort en bostadsundersökning på Främlingsvägen, Midsommarkransen, Stockholm. De ansvariga arkitekterna, tillsammans forskare från CBA återvänder till projektet genom att ställa frågan – Hur blev det? Vad tyckte de boende om alla de intentioner som fanns med vid designarbetets olika faser. Vad blev bra och uppskattat och vad kan man ta med sig till nästa projekt?
Projektet presenterades 2018 i boken: Förtätning på Främlingsvägen.

Samtliga böcker är layoutade av Maria Mannberg och säljs via Svensk Byggtjänst 

Bostäder i Norrköping

Norrköpings kommun genomförde två markanvisningstävlingar under 2022 i samarbete med forskare från Chalmers och Halmstad högskola. Tävlingarna genomfördes på två olika tomter i Norrköping, en i Björkalund nära Vrinnevisjukhuset och en i Inre hamnen.

Tävlingarna organiseras som professionella laboratorier med forskarstöd för utveckling av innovativa bostadslösningar där fokus svarar mot viktiga utmaningar i samhället såsom anpassbara bostäder och smarta energilösningar med reducerad CO2-utsläpp till överkomliga hyror. Tävlingarna genomfördes som en inbjuden tävling respektive en allmän tävling under 2022. Inbjudan till designteam, programarbete och utlysning av tävlingar görs innan sommaruppehåll, och inlämning av tävlingsförslag och juryarbete görs under hösten. Forskningsprojekt syftar till att utveckla markansvisningstävlingen som ett verktyg för innovationer för ett hållbart bostadsbyggande. Forskningen är kopplad till CBA (Centrum för boendets arkitektur) och projektet genomförs av forskarna Magnus Rönn, Christian Koch och Anna Braide med stöd från Vinnova. Referensgrupp är Boverket, Sveriges byggherreförening, Varbergs kommun och Partille kommun, och arbetet genomförs med Sveriges arkitekter som tävlingssekreterare.

Norrköpings kommun hemsida

Innovativt och hållbart byggande av bostäder

CBA har fått forskningsanslag från Boverket utlysning om innovativt och hållbart byggande av bostäder. Av fem CBA ansökningar beviljades tre projekt:

Den anpassbara lägenheten. Där forskaren Anna Braide kommer att utforska och presentera några designmodeller för lägenhetsplanlösningar. Modellerna ska ge vägledning i hur de lägenheter vi bygger kan utformas för att ge en ökad och breddad användning, med målet att bättre kunna möta fler boendesituationer för olika hushåll och en större mångfald av boendebehov.

Digital analys, simulering och verifiering av boendekvaliteter. Gästforskaren Kaj Granath arbetar tillsammans med Ola Nylander med forskningsprojektet ”Volym med kvalitet” för Framtidenkoncernen i Göteborg. I det projektet utvecklas ett verktyg för att definiera och säkerställa bostadskvaliteter i det nya bostadsbyggandet. I det nya projektet med anslag från Boverket handlar det om att utveckla redskap för att hantera boendekvaliteter i en digital planerings- och projekteringsprocess.

Spaces – glasade utrymmen för ett resurseffektivt, socialt och hälsofrämjande boende, Kajsa Crona, i samarbete med Paula Wahlgren byggnadsfysik. Ett projekt med tvärvetenskaplig forskning för att undersöka och utveckla glasade utrymmen i bostadshus som en robust lösning inför nya klimatutmaningar ur ett energiperspektiv, hälsoperspektiv och matperspektiv.

Volym med kvalitet

Förvaltnings AB Framtiden (nedan kallat Framtiden) har fått i uppdrag att väsentligt öka sin av nyproduktion av bostäder under de kommande åren. Som en del i den processen har man genomfört en intern studie av kostnadsdrivande faktorer. 2018 startade ett forskningsprojekt på Chalmers CBA med att även definiera kvalitetskrav för den kommande nyproduktionen, samtidigt som man med god kostnadskontroll producerar bostäder med goda boendekvaliteter.

Projektet har arbetsnamnet ”Volym med kvalitet”, och genomförs som ett treårigt samverkansprojekt mellan Framtiden och Chalmers ACE. VMK presenterades 2021 i form av kvalitetssäkringsverktyget MAB. Sedan 2022 pågår ett implementeringsprojekt där MAB utvecklas i Framtiden Byggutvecklings beställarprocess.

Läs mer om MAB här.

Lönsamhetskalkyl för hållbart boende

Med hjälp av forskaren Antti Kurvinen har CBA visat att det är möjligt att bygga bostäder med högre kvalitet och samtidigt inte få högre boendekostnader än andra bostadsbyggen. Hög kvalitet och hållbarhet leder till högre initialkostnad, men till lägre driftskostnad över tid. Förutom lägre driftskostnad kan hållbara, kvalitativa material också skrivas av på längre tid än de standardiserade 50 åren. Det handlar delvis om ett nytt sätt att kalkylera, där helheten och det långa perspektivet är avgörande. Den här boken beskriver begrepp, metoder, kalkyler och redovisningsregelverk i relation till ett bostadsprojekts lönsamhet. Ett lönsamt bostadsbyggande utgår från projektets stipulerade villkor, unika och lokala förutsättningar samt hållbarhet. Dessa tre fundament, tillsammans med ett positivt kassaflöde över tid, är basen i investeringskalkylen. I boken förklarar Antti Kurvinen ekonomins spelregler för arkitekter, planerare och ingenjörer. Dessutom presenteras ny forskning om hur investeringskalkyler kan anpassas för att möjliggöra hållbart bostadsbyggande. Bokens praktiska exempel bygger på en fallstudie av nyproduktion av hyresrätter, Viskaforshems Pumpkällehagen i Borås, som består av 18 passivhus i trä. Boken är framtagen i samarbete mellan CBA och Studentlitteratur.

Läs mer och beställ boken här

Att bygga billigt blir dyrt, 2019

Kajsa Crona är adjungerad professor och knuten till Chalmers CBA. Kajsa är verksam på Tengbom arkitekter där hon hon Region väst och är med i koncernledningen. Hon arbetar även som praktiserande arkitekt och rör sig från den stora stadsbyggnadsskalan till detaljprojektering av kontor, flerbostadshus, studentbostäder, vård- och omsorgsboende och småhus. Hennes stora klimatengagemang har lett till att hon utforskar hur den smarta tekniken kan stödja mänskligt beteende så att det blir mer hållbart. I kortrapporten “Att bygga billigt är dyrt” kritiserar Kajsa att det i decennier främst har handlat om att bygga så billigt som möjligt. Vi borde istället bygga bättre – och dyrare. Det ger långsiktigt lägre kostnader och mer hållbara bostäder. I kortrapporten görs också en beskrivning av det ekonomiska regelverket runt våra upplåtelseformer och hur det påverkar kvaliteten i det vi bygger.

Bygglov Göteborg 2018

Genom att samla bygglov tillsammans med en analys över typer, antal, storlekar vill Centrum 
för boendets arkitektur (CBA) presentera de bostäder som kommer att byggas i Göteborg under
de närmaste åren. Arbetet inleddes med Bygglov Göteborg 2016. Syftet med sammanställningen är att initiera en diskussion om vad det är som byggs, vilka lägenhetsstorlekar, vilka typer, var i staden nya bostäder byggs, vem som bygger, vilka arkitekter som ritar och vilka arkitekturkvaliteter som framgår av planlösningarna.
CBA:s medarbetare Johan Gren har via byggnadsnämndens arkiv samlat in samtliga bygglov för flerfamiljshus som beviljats 2018. 
 I boken presenteras samtliga bygglov med planer, fasader, sektioner och situationsplaner. Kaj Granath, gästforskare på CBA, har tillsammans med professor Ola Nylander analyserat projekten och delat in dem i typer, antal och storlekar. Här finns också en beskrivning av tendenser som har identifierats i byggloven, exempelvis nya kökstyper, men även planlösningsproblem med sovrum mot loftgång och stor andel kommunikationsyta. Jämförelser görs med den utveckling som beskrivits i tidigare Göteborg bygglov 2016 och 2017. 
TD Anna Braide har skrivit en avslutande text om anpassbara lägenheter om hur anpassbarhet kan utvecklas till en hållbar strategi för långsiktigt användbara lägenheter. Artikeln bygger på Braides bok med samma titel och utgår från forskning om anpassbara lägenheter och social hållbarhet. endets 

Byggemenskaper

CBA deltar i samverkansprojektet Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet som genomförs med stöd av Vinnova. Det är en stor satsning, med en budget på 15 miljoner kronor och 19 deltagande organisationer. Projektets syfte är att förbättra förutsättningarna för byggemenskaper (idédrivet byggande) genom att utveckla policy, tjänster och verktyg.

På uppdrag av CBA har arkitekt Helena Westholm, Ferrum arkitekter, genomfört ett antal fallstudier. Sammanställning kommer ge kunskap om hur ett tiotal grupper har lyckats genomföra sitt boende och vad man har att lära av andra grupper. Resultatet av undersökningen redovisades i boken De byggde gemenskap - erfarenheter från tio bygg- och bogemenskaper i Sverige", utgiven av Svensk Byggtjänst.

Under samma tak – kollektivhus i Högsbo, Göteborg

Att bo och trivas i trähus

CBA har under 2021 gjort en förstudie finansierad av Västra Götalandsregionen, VGR. Professor Ola Nylander har varit projektledare och HSB, Riksbyggen, Linnéuniversitetet, Sweco och johanneberg Science Park medverkar. Träkansliet och Södra trä är med och motfinansierar. Förstudien har två delar. Inledningsvis görs en undersökning om vilka hindren är för ett ökat trähusbyggande i Västra Götaland. I projektets andra fas ska förutsättningar för en doktorand i bostäder i trä undersökas.

Bostadsskolor

Under våren 2021 genomförde CBA genom Ola Nylander, Kaj Granath och Anna Braide bostadsskolor för medlemskontoren Strategisk Arkitektur och HSB bostad. En planerad bostadsskola med JM Göteborg kunde inte genomföras på grund av pandemin.

Bostadsundersökning av Brf Viva

CBA gör på uppdrag av Riksbyggen en bostadsundersökning i det prisbelönta bostadshuset Viva, Södra Guldheden, Göteborg. TD Anna Braide ansvarar för undersökningen där erfarenheter samlas in på hur de boendes uppfattning av social hållbarhet, bilpool, solcellsenergilösningar, sociala rum för möten och arbete. Studien kommer pågå 5 år och delrapporteras.

Populariseringar

Två populariseringar har genomförts av CBA: Eva Minoura - Bostadsgården, och Pernilla Hagbert - Det hållbara hemmet. De resulterande böckerna används nu som kurslitteratur i Chalmers bostadskurser och har spridits till branschen i stort. Publikationen gjordes i samarbete med förlaget Studentlitteratur. Urvalet av forskning att popularisera stämdes av inom CBA styrgrupp.

AIDAH

Den starka forskningsmiljön AIDAH avsedde att möta utmaningar i ett framtida hållbart samhällsbyggande för bättre hälsa och ökad livskvalitet genom att utveckla nya integrerade former av boende och vård.

Läs mer om projektet i Chalmers Research.

Bostadsundersökning Älvstranden

Under 2017-2018 pågick en studie om flerbostadshus byggda 1990-2015 på Norra Älvstranden i Göteborg. Fokus för projektet var att undersöka möjligheterna att bo kvar i sina lägenheter även om behov av vård och omsorg skulle uppkomma.

Bostadsundersökning Främlingsvägen

Tillsammans med medlemsföretaget Brunnberg & Forshed gjordes en bostadsundersökning på Främlingsvägen, Midsommarkransen, Stockholm. De ansvariga arkitekterna, tillsammans med forskare från CBA återvände till projektet genom att ställa frågan – Hur blev det? Vad tyckte de boende om alla de intentioner som fanns med vid designarbetets olika faser. Vad blev bra och uppskattat och vad kan man ta med sig till nästa projekt?

Framtidens klimatsmarta och hållbara bostad: Arkitektonisk utformning som möter sociala mål kring funktion, tillgänglighet och anpassning över tid samtidigt som klimatpåverkan begränsas

Projektet syftade till att ta fram generaliserbar kunskap och riktlinjer för mer klimatsmart och hållbar utveckling och design av bostäder. Projektet var ett samarbete med partners involverade i HSB Living Lab och tog som utgångspunkt en förstudie kring materialflöden och klimatpåverkan till följd av brukardrivna inre renoveringar i bostäder.

Läs mer om projektet i Chalmers Research