CBA Bostadspris för studenter

För att stimulera och öka kännedomen om gott bostadsbyggande i Sverige delar CBA ut ett pris för det bästa exjobbet inom ämnet boende och bostad.

Kollage av förstasidor nominerade exjobb

Priset kallas CBA:s bostadspris för studenter och avser att belöna ett godkänt exjobb av hög arkitektonisk klass inom ämnet boende och bostad. Juryn ska beakta exjobb med innovationer och kvalitativa designlösningar som bidrar till bostadsutveckling med social, ekologisk och/eller ekonomisk hållbarhet. Juryn ska också beakta exjobb som lyfter fram boendeperspektivet och väl lösta planlösningar. Priset delas ut årligen i samband CBA bostadsdag i november (första priset delades ut hösten 2022). Ett ex-jobb (bostadsprojekt) nomineras från varje arkitektskola. Nominerade projekt rangordnas sedan av juryn som består av 1-2 lärare från vardera arkitektskola på KTH, CTH, Umeå och LTH. Priset består av diplom och en total prissumma på 15 000 kr som fördelas mellan nominerade förslag.

De nominerade projekten till CBA Bostadspris för studenter 2023 är: 

  • Construction Site Living - Shortcomings and possibilities in "temporary" barrack dwelling, Hugo Lindberg, KTH
  • Built-Interior - An exploration of housing qualities of a living box, Kerstin Stahre & Beatrice Wallén, CTH 
  • A Room of One's Own - Make room for your inner needs, Anton Magnusson, Umeå

  • Modular Housing Adaptable to Social Trends, Sara Badalinezhad, LTH

2023 Jury: 

Tomas Tägil och Per-Johan Dahl – Lund 

Anna Braide och Kaj Granath – Chalmers 

Daniel Movilla Vega och Mette Harder – UMA 

Erik Stenberg – KTH 

Juryn var imponerad av de fyra nominerade projektens bredd och djup avseende boendefrågan. Förslagen använder sig av arkitektens traditionella verktyg och begrepp men pekar också ut nya roller for arkitekter. Innovativa planlösningar samsas med kritiskt tänkande. Tillsammans redovisar dessa examensarbeten en djup förståelse för dagens svåra och ibland motsägelsefulla förutsättningar som bostadsritande arkitekt.  

Nominering och motivering: 

1:a pris, Hugo Lindberg – Livet I byggbarackerna / Construction Site Living (KTH) 

Hugo Lindberg undersöker byggbarackboendets arkitektoniska möjligheter och tillkortakommanden i sitt examensarbete. Northvolts Camp Skellefteå Albatros dekonstrueras och utvecklas i projektet genom kopplingar till klosterlivets reducerade men meningsbärande livsförhållanden, analysverktyg utvecklade från Karel Teiges och Hannes Meyers boendestudier, och jämförelser med andra små bostäder som attefallshus, fängelser, asylboende och studentbostäder. Lindbergs inlevelsefulla studie av boendeförhållanden blottar barackarkitekturens brister och utvecklingspotential. En katalog av förändringar och förbättringar i livsmiljön redovisas till slut genom modellbilder och ritningar med allt ifrån gemensamma terrasser och bredare sängar för socialt umgänge till en löplina för hunden. 

Projektet redovisas som en väl format och formulerat manifest med ambition och relevans inspirerad av Aureli men som också påminner om Steven Holl’s Pamphlet Architecture från 1982, fast förankrad i vår samtid.  

2:a pris, Kerstin Stahre & Beatrice Wallén - BUILT-INTERIOR: An exploration of housing qualities of a living box (Chalmers) 

Kerstin Stahre & Beatrice Wallén tar sig an ett angeläget ämne: flexibla bostadslösningar för små lägenheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Deras gestaltade förslag visar på möjligheterna att lösa alla installationsberoende funktioner i en rumsmodul, möjlig att förtillverka i KL-trä och plywood. Denna modul används sedan som rumsskapande objekt i planlösningarna, och minskar behovet av andra innerväggar. Arbetet grundar sig på redovisade studier av referensprojekt, både svenska och utländska. Det framtagna konceptet skulle kunna tillämpas både vid nyproduktion och vid renovering eller ombyggnad, vilket illustreras med exempel där de placerat modulen i befintliga planlösningar från olika tidsepoker.  

Förslaget är synnerligen vackert presenterat i en professionellt utformad rapport. 

Delat 3:e pris, Sara Badalinezhad - Modular housing adaptable to social trends (Lund) 

Sara Badalinezad har presenterat ett väl undersökande examensarbete om alternativa sätt att planera och utforma bostäder utanför de traditionella hushållssammansättningar. Hon utgår från olika sociala sammanhang med varierande behov av bostadens användande som hon menar är viktiga i både nutid och framtid. Arbetet visar strategier för hur dessa bostäder kan utformas utifrån behoven av kombination av boende och arbete, kollektiva inslag i boendet och om temporalitet, dvs behov av att kunna förändra bostaden över tid givet nya sociala sammanhang.  

Examensarbetet är pedagogiskt framställt med en väl utförd kombination av text, diagram, ritningar, modeller och skisser. Hon visar också väl hur ett strukturellt byggnadssystem på ett flexibelt sätt kan anpassas efter de olika parametrar hon undersöker.  

Delat 3:e pris, Anton Magnusson – A Room of One's Own – make room for your inner needs (UMA) 

Vilka rum och rumsligheter behöver du i ditt svenska hem? Det är den centrala frågan som Anton Magnusson utforskar genom en studie av bostadsutställningar i Sverige, svensk bostadsstandard och designexperiment. Projektet omprövar den traditionella planlösningen av bostäder som är en konsekvens av den svenska bostadsstandarden och introducerar en dubbelsidig, roterande vägg som en ny tektonisk komponent. Genom att göra detta skapas nya relationer mellan privata och kollektiva funktioner inom bostaden och mellan enheter, vilket öppnar för nya sätt att använda hemmet. 

Projektet är en rumslig tolkning av det moderna hemlivet byggt på traditionen med bostadsutställningar. Förslaget skapar rumsliga lösningar för olika scenarier: till exempel att arbeta hemifrån, delad vårdnad om barn, generationshushåll eller helt enkelt behovet av "A Room of One's Own.”