Centrum

​Vid institutionen för kemi och kemiteknik finns kompetenscentra som samordnar forskning och nyttiggörande genom samverkan över traditionella institutionssgränser, med andra lärosäten och näringslivet.

 

    Centre for Chemical Process Engineering, CPE                 
CPE, är ett centrum vid Chalmers som har till uppgift att verka för samarbete mellan näringsliv och akademi för utveckling av det kemitekniska verksamhetsområdet. I centrumet ingår företag i branscher med inriktning mot kemi, plast, papper och massa, livsmedel, läkemedel och apparattillverkare.
 
 
CCR har som målsättning att vara en kreativ mötesplats och plattform för en bred samverkan inom området cirkulär materialanvändning. Återanvändning av produkter och komponenter samt tekniker för återvinning är centrala delar av en resurseffektiv materialanvändning för ökad konkurrenskraft och ett hållbart samhälle.
 
 
HTC är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum inriktat på högtemperaturkorrosion. Vår vision är att ta fram ny kunskap för att lösa materialproblem som är strategiskt viktiga i arbetet för ett hållbart energisystem. HTC finansieras av Energimyndigheten, Chalmers och 22 medlemsföretag.
 
 
KCK är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum. Forskningen är fokuserad mot katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys. Visionen är att bidra till ett hållbart transport-, energi- och miljösystem genom att utveckla katalytisk spetsteknik. Forskningen finansieras av Energimyndigheten, Chalmers och sex medlemsföretag.
 
 
SuMo Biomaterials Vinn Excellence Center är ett unikt tvärdisciplinärt konsortium av akademi- och industripartners från olika branscher med fokus på att förstå och utveckla smarta egenskaper hos mjuka biomaterial. Utifrån företagens behov skapar Sumo innovation, vetenskaplig excellens och mervärde för industri, akademi och samhället.
 
 
SUPRA är ett samarbete mellan avd. på Teknisk Fysik och Kemi- och Bioteknik på Chalmers. Programmet handlar om nyfikenhetsdriven grundforskning kring supramolekylära system såsom nukleinsyror, peptider, lipidmembraner, mesoporösa material, syntetiska polymerer och nanostrukturer. Syftet är att bygga en kunskapsplattform för att utveckla molekylära och nanotekniska applikationer. 

 

Wallenberg Wood Science Center är ett forskningscentrum med fokus på nya material från träden. Uppdraget är att skapa kunskap och utveckla kompetens som kan ligga till grund för ett innovativt användande av skogen som råvara.

 
Centrum för hudforskning är ett tvärvetenskapligt forum som drivs i samverkan med Göteborgs universitet. Centrumet är en mötesplats för allt från teoretiska kemister till klinisk personal som stimulerar forskning kring effekten av exponering av huden för fasta material, kemiska föreningar och solstrålning, speciellt med avseende på hudallergi och hudcancer.

Sidansvarig Publicerad: fr 05 feb 2016.