Årsberättelse 2016

 

Licentiatexamina: 20
Doktorsexamina: 31
Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 297
Refereegranskade konferensbidrag: 16
Antal helårsstudenter: 461
Antal anställda: 288
Intäkter (mnkr): 334
 
 
Utbildning
Initiativ för laborativa lärandemiljöer
Under 2016 uppdaterades kemiutbildningarnas laboratorier genom att åtta nya spektrofotometrar köptes in, med medel som kom i samband med UKÄ-utvärderingen två år tidigare där Chalmers kemiutbildningar fick mycket bra resultat. Spektrofotometrar används för att analysera ämnen i flytande form. Den nya apparaturen tillsammans med uppdateringar som gjordes under 2015 innebär en rejäl uppdatering som gör att Chalmers kemilaboratorier för grundutbildningen håller samma standard som många laboratorier i industrin.

Vidgad studentrekrytering
Två klasser från Angeredsgymnasiet har genomfört sina kemilaborationer i institutionens laboratorier. Detta är från institutionens sida ett rekryterings- och mångfaldssamarbete för att bredda vår rekryteringsbas och för att visa att Chalmers är en möjlighet för alla oavsett vilken bakgrund man har.

Priser:
Anette Larsson, biträdande professor inom Farmaceutisk teknologi fick Chalmers pedagogiska pris samt även Apotekarutbildningsrådet på Sahlgrenska Akademins studentkårs pris Guldtackan.
 
Martin Andersson, biträdande professor inom Teknisk ytkemi, blev utsedd till Årets forskningshandledare på Chalmers.
 
Forskning
Satsning på processteknik
Chalmers stiftelse avsatte 40 miljoner kronor för att stödja området Kemisk processteknik på Chalmers. Initiativet innebar nya akademiska tjänster på flera institutioner, däribland Kemi och kemiteknik då forskarassistenten Lilian de Martin rekryterats för att fokusera på partikelteknologi, inklusive nano-partikelsystem. Inom initiativet har även en MRI, Magnetic Resonance Imaging, installerats. Chalmers stiftelse avsatte även 20 miljoner kronor för en grafensatsning på institutionen. En forskarsassistent med forskargrupp tillsattes. Syftet med initiativet är att stärka övrig grafenforskning på Chalmers med grundläggande kemiforskning. 

Anslag:
Flera av våra unga forskare har fått stora anslag under året. Bland annat tilldelades Anna Martinelli, docent inom Teknisk ytkemi, SSFs anslag Framtidens forskningsledare, Knut och Alice Wallenberg stiftelsens KAW-fellowship och Formas anslag Framtidens forskningsledare. Anna Martinelli utforskar nanomaterial och hur dessa kan användas framför allt i bränsleceller. Läs mer om Annas forskning här.
 
Även Christian Müller, docent inom Polymerteknologi, fick SSFs Framtidens forskningsledare. Christian Müller ska inom sitt SSF projekt forska på högspänningskablar som ska säkerställa effektiv energiinfrastruktur i framtiden. 
   
Henrik Sundén, forskarassistent inom organisk kemi, fick anslag från Formas inom deras program Framtidens forskningsledare för att genom att utveckla induktionskatalys åstadkomma aeroba oxidationer som kan komma att bidra till nya miljövänliga oxidationsrektioner för kemiindustrin. 
   
Även Merima Hasani, forskarassistent inom Skogsindustriell kemiteknik, fick anslag inom Formas Framtidens forskningsledare för att utveckla nya koncept för att lösa upp och omforma cellulosa till textila fibrer. Merima Hasani fick även Hasselbladstiftelsens anslag till kvinnliga forskares vidaremeritering inom naturvetenskap.  Läs om Henrik Sundéns, Merima Hasanis och Anna Martinellis forskning inom anslaget här.

Ergang Wang och Christian Müller fick tillsammans med Karlstads universitet och Lunds universitet ett KAW-projekt för att utforska möjligheterna kring effektiva solceller från molekylära halvledare. Läs mer om projektet här.
 
 
Nyttiggörande
Institutionen för Kemi och kemiteknik är heminstitution för nio kompetenscenter där flera har tätt samarbete med näringslivet. Ett av våra äldsta, HTC, firade 20 årsjubileum under 2016. HTC står för Chalmers Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion och arbetar för ett hållbart energisystem i nära samarbete med näringslivet. Här finner du våra kompetenscenter.
 
Under 2016 arbetade institutionen med att lyfta fram exempel på vilken nytta vår forskning gör i samhället. Vi kallar dessa exempel Impact Stories och de visar bredden av nyttan som Kemi och kemiteknik.
  

Sidansvarig Publicerad: må 06 mar 2017.