Årsberättelse 2015

Licentiatexamina: 15
Doktorsexamina: 34
Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 282
Refereegranskade konferensbidrag: 11
Antal helårsstudenter: 495
Antal anställda: 288
Intäkter (mnkr): 352
 
Vid årsskiftet 2014-2015 bildades institutionen för Kemi och kemiteknik ur tidigare Kemi och bioteknik. På samma sätt bildades även institutionen för Biologi och bioteknik. Samtidigt slutade Ulf Carlson som prefekt för Kemi och kemiteknik och Leif Åhman tillträdde i hans ställe.
 
Utbildning
Under 2015 har institutionen gjort flera stora satsningar på kemiutbildningarna, något som blev möjligt med medel som kom på grund av de mycket goda omdömen i den kvalitetsutvärdering som genomfördes av UKÄ, som visade att kemiutbildningarna på Chalmers uppvisar god kvalitet. Kurslaboratorierna uppdaterades genom inköp av moderna instrument för att motsvara de som används inom industrin idag.

För att studenterna ska få en djupare kunskap i kemiindustrin och hur det kommande arbetslivet kan se ut inleddes projektet Vardagsmolekyler där studenter får möjlighet att besöka och lära känna flera ledande kemiföretag och sätta sig in i projekt som de bedriver, samt att tillämpa sina kunskaper på ett riktigt problem hos företagen som kopplar till miljö och hållbar utveckling.

UKÄ-medlen har även gett flera av institutionens examinatorer möjlighet att utveckla sina kurser och utbildningsmoment.
 
Forskning
Under hösten 2015 rekryterades docenten Siegfried Eigler till institutionen från Friedrich-Alexander Universität i Erlangen för att leda utvecklingen av grafenkemi och funktionalisering av grafen på Chalmers. Satsningen ska leda till större förståelse för hur man tillverkar och skräddarsyr egenskaper hos grafen.

Under 2015 blev den avbildande masspektrometriverksamheten klassad som en Chalmers forskningsinfrastruktur. Infrastrukturen benämns Kemisk Avbildning och i den ingår flera instrument för kemisk avbildning bland annat ett så kallat NanoSIMS instrument som erbjuder oöverträffad lateral upplösning, ca 40-50 nanometer, för kemisk avbildning. NanoSIMS-instrumentet finansierades av ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och invigdes den 1 december. NanoSIMS-Instrumentet står placerat i ett specialbyggt laboratorium i AstraZenecas BioVentureHub i Mölndal och ingår i ett unikt samarbete mellan Chalmers, Göteborgs Universitet och Astrazeneca som initierats av Andrew Ewing och Per Malmberg från Chalmers samt Shalini Anderssson och Magnus Klarqvist från AstraZeneca. 

Sidansvarig Publicerad: on 17 feb 2016.