Tungmetaller i miljö

Kemikalier i vår miljö är ett stort hot mot den framtida livsmiljön. Forskningen I vår grupp syftar till att kartlägga av transportvägar och kemisk omvandling i luft och vatten för miljöföroreningar tex oorganiskt och organiskt kvicksilver i polarområden.

I polarområderna finns inte några betydande antropogena utsläppskällor av exempelvis kvicksilver eller andra tungmetaller, men ändå hamnar mycket kvicksilver där på grund av långväga transport av metallen i luft och vattenströmmar. I luft kan kvicksilver transporteras till polarområden på bara några dagar. I Arktis uppskattas det falla ned mellan 80 och 140 ton kvicksilver från atmosfären per år. Under våren i polarområden försvinner kvicksilver från atmosfären under vissa episoder nästan helt eftersom metallen då genom reaktioner i atmosfären antar en vattenlöslig form och deponeras i haven. Detta beror på att solen tillsammans med flyktiga ämnen som avgår från vattenytan inducerar kemiska processer som gör kvicksilvret vattenlösligt som sedan faller ner över land och hav. Det långsiktiga syftet med vår forskning är att minska belastningen av giftiga kemikalier i miljön genom att ta fram data för modellering som i sin tur kan bidra till kunskapsunderlag för beslutsfattare.


Docent Katarina Gårdfeldt

Sidansvarig Publicerad: må 02 dec 2019.