Struktur och dynamik i funktionella oxider

​Vår forskning, i gränslandet mellan fysik, kemi, och materialvetenskap, fokuserar på karakterisering av fundamentala materialegenskaper i funktionella - för det mesta energirelevanta - oorganiska material, främst oxider. Förutom vår traditionella fokus på protonledande oxider, vilka uppvisar potential att kunna användas som så kallade elektrolyter i framtida bränsleceller och i vätesensorer, så utforskar vi nu även andra typer av väteinnehållande oxider, sådana som hydridjonledande oxidmaterial samt material som kan lagra väte, såväl som oxidbaserade fosforescerande material för framtida lysdioder för produktion av vitt ljus. Ett gemensamt tema för vår forskning är målet att utveckla en detaljerad förståelse om kopplingen mellan materialens funktionella egenskaper, sådana som protonledning och luminiscens, och deras atomära struktur och dynamik, och genom denna förståelse utveckla strategier/recept för att utveckla nya material med bättre egenskaper än de som finns tillgängliga idag. De primära verktygen för våra studier innefattar framförallt olika typer av vibrationsspektroskopi-, neutronspridnings-, och frielektronlaser-tekniker. Forskningsgruppen är mycket aktiv inom framförallt neutronspridningsområdet, både nationellt och internationellt, och genomför årligen omkring tio experiment vid internationella neutronspridningsanläggningar. Vi har också ett ökande intresse inom tidsupplösta studier baserade på infrarött ljus och röntgenljus, för att studera, till exempel, kopplingar mellan vibrationsdynamik, jonledning, och lokal struktur i material;se gärna vår poster som illustrerar några exempel på pågående forskningsprojekt. För mer information om vår forskningsverksamhet, kontakta Maths.

Gruppmedlemmar:

Maths Karlsson Docent
Rasmus Lavén, Doktorand
Aymen Yangui, Post Doc

Sidansvarig Publicerad: to 10 jun 2021.