Kemisk apparat- och reaktionsteknik

Kemisk apparatteknik

Avdelningens forskningsområden omfattar:
Transportfenomen och processer med partiklar i porösa medier (filtrering, avvattning, tvättning, torkning, dragering och gas/fiberflöden)
Blandning i två- och trefassystem (inkluderande fastfassuspensioner, massasuspensioner, bubbelkolonner, flockulering och vätska/vätska).
Fysikaliska/kemiska data för ingenjörsmässiga processer

 

Kemik reaktionsteknik

I modern kemisk industri eftersträvas hög produktkvalitet och minimering av oönskade biprodukter. Speciellt i processer där icke önskvärda produkter är ett miljöproblem (t ex NOx- och CO-utsläpp i bilavgaser) är selektiviteten i reaktorn viktig. I processer med höga krav på produktrenhet (till exempel i läkemedelsindustrin), där kostnaden för produktrening är väsentlig, är det viktigt att reaktorn utnyttjas på bästa möjliga sätt. Kunskap om kemiska reaktorers egenskaper och fördelar respektive nackdelar för olika typer av processer är därför väsentlig för alla kemiska eller biokemiska processer. Forskning inom kemisk reaktionsteknik omfattar kemiska och biokemiska processers kinetik och dynamik kopplade till molekylära transportfenomen. Andra viktiga forskningsområden är modellering av turbulent flöde kopplat till kemisk reaktion, fermentationsprocesser och katalysatordeaktivering, liksom kemiska processers styrning, stabilitet och optimering.
Forskningsprofil
Katalytiska reaktioner i flerfassystem
Katalysatordeaktivering
Nya katalysatorgeometrier för avsvavlings-katalysatorer
Kemisk reaktion och strömningsbeteende i omrörda tankreaktorer
Flerfasströmning
Bilavgaskatalys
On-line mätningar av metabolismomställning i jäst under mikroaerob fermentation
Etanolproduktion från förnyelsebara råvaror med jäst
Metabolisk modellering
Kemisk processdesign