Kärnkemi

Bild 1 av 2
Forskare vid betongvägg i kärnkemilabb
Prov i kärnkemilabb
Foto: Henrik Sandsjö

Inom området kärnkemi studeras egenskaperna hos atomkärnor med kemiska metoder och kemiska förlopp studeras med hjälp av atomkärnors egenskaper.

Den kärnkemiska forskningen på Chalmers har sin grund i klassisk lösningskemi och kompetensen att arbeta med radioaktiva nukleider. Forskningen har sin bas i de unika laboratorier som grupperingen har. Basen för arbetet är de radioaktiva ämnenas kemi med speciellt fokus på de ämnen som är relevanta för hela kärnkraftscykeln. På detta sätt täcks även arbete med nya innovativa bränslecykler såsom separation och transmutation med därpå följande nytillverkning av ny typer av kärnbränslen Andra tillämpningar är inom bl.a. studier av utsläppsprevention vid svåra reaktorhaverier, studier av supertunga element, undersökningar av reaktorvattenkemi och kemin vid slutförvar av kärnavfall. Tillämpningar som ligger utanför kärnbränslecykelns kemi är också viktiga forskningsområden. Dit hör framställning av radiofarmaka för cancerbehandling och radioanalytisk kemi för mätning av radioaktiva ämnen i vår miljö.