Transportinköpspanelen i Northern LEAD

Bild 1 av 1
transportcentral bredvid ett fält

​Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster har stor inverkan på transportsektorns utveckling. Trots inköpens sammantagna betydelse för effektiviteten i transportsystemet så är transportinköp i många företag inte betraktad eller hanterad som en strategisk fråga.

Transportinköpspanelens syfte är att följa utvecklingen av företagens sätt att köpa transporttjänster och på olika sätt försöka bidra till att påverka denna utveckling i positiv riktning. Arbetet grundas på en växelverkan mellan industrin och akademin. Gemensamt kan vi skapa bättre förutsättningar för:

  • Effektivare inköpsarbete
  • Effektivare logistik
  • Minskad miljöpåverkan från transporter

Transportinköpspanelen bygger på ett långsiktigt samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Vad ett hållbart transportinköp innebär

Effektiva transporter är av avgörande betydelse för svenskt näringsliv och för Sverige som exportnation. Genom bra transportinköp skapar vi förutsättningar för kostnadseffektiva och miljövänligare transporter. IVL, Chalmers och Göteborgs universitet arbetar gemensamt för att öka kunskapen om hur transporttjänster köps in av företag i Sverige. Uppbyggnaden av en transportdatabas utgör grunden för utveckling av metoder för effektivare transportinköp.

Vartannat år sedan 2012 genomförs en större enkätstudie där följande områden undersöks:

  • Inköp av transporttjänster
  • Trafikslag
  • Miljöaspekter
  • Flöden och transporter i organisationen
  • Framtid

Om du är intresserad och vill veta mer eller delta i arbetet är du välkommen att höra av dig!

Linda Styhre
IVL Svenska Miljöinstitutet
Dan Andersson
  • Docent, Supply and Operations Management, Teknikens ekonomi och organisation

Databas för transportforskning

Chalmers, IVL och Göteborgs universitet inledde under 2010 en satsning på att utveckla en gemensam databas för transportinköp på svenska företag. Idag innehåller databasen omfattande material från enkätstudien ”Inköp av transporttjänster – idag och imorgon.” Enkätstudien genomförs vartannat är sedan 2012 och resultat finns nu från fem mätningar: 2012-2020. Enkäten skickas ut till slumpmässigt utvalda företag med fler än 100 anställda inom tillverkande industri och partihandel i Sverige. Genom ett kontinuerligt arbete kan utveckling och trender därmed följas över tiden.

Databasen innehåller mycket information, som till exempel svenska företags syn på transportinköp, relationer med leverantörer, val av transportslag, organisation och inköpsprocessen, miljöhänsyn vid transportinköp, och företags syn på transportbranschens framtid.

Nyttan med databasen

Det finns stor nytta med databasen för forskare, studenter, myndigheter och företag, se figur nedan. För akademin utgör databasen en kunskapskälla för forskning och utbildning. För myndigheter och industrin kan den leda till fördjupad kunskap om transportinköpet och relaterade aktiviteter, vilket kan bidra till beslutsunderlag.

I samarbete mellan akademin och industrin kan vi verka för ett effektivare inköpsarbete, bättre logistik och minskad miljöpåverkan från transporter. Transportinköpspanelen arbetar fortlöpande med nyttogörandet av databasen för att driva detta arbete framåt.