Relaterat arbete och material

På denna sida läggs sådant som vi tror är av intresse för dig som besöker Transportinköpspanelens sida, ibland med direkt koppling till Transportinköpspanelen.

Aktuellt

Projektet Överflytt av gods till närsjöfart genom branschsamverkan

Syftet med forskningsprojektet är att förstå hur en ökad och hållbar närsjöfart kan uppnås med utgångspunkt i hur rederier kan utveckla konkurrenskraftiga transportlösningar i samverkan med varuägare, speditörer och hamnar. Målet är att förklara hur samverkan mellan rederier, varuägare, speditörer och hamnar påverkar utvecklingen av närsjöfart inom Europa och att identifiera åtgärder som stärker denna samverkan. Även aktörernas initiativ och inställning till minskad klimat- och miljöpåverkan undersöks och vägar mot en mer hållbar närsjöfart identifieras. Projektet utgår från behov som identifierats i tidigare forskning (se Projektet Transportköparens roll för hållbar och ökad sjöfart nedan).

Centralt för projektet är att involvera transportbranschen, bland annat genom två fallstudier och en större referensgrupp. I första fallstudien ingår följande företag: rederiet Containership, Hallands hamnar och varuägaren Biltema. Den andra fallstudien består av rederiet Unifeeder, Norrköpings hamn, och varuägarna Rusta och Holmen. I referensgrupp ingår: Maersk MSC, Sealand, Geodis, Greencarrier, Agility, FH Bertling, Schenker, Scania, Samsung, ICA, Siemens Industrial Turbomachinery, Iggesund Paperboard och Roxtec.

I projektet ingår IVL Svenska miljöinstitutet och SSPA. Projektet finansieras av Trafikverket och pågår från juni 2020 till maj 2022.

För frågor om projektet kontakta Linda Styhre, tel. 010-788 69 02.

Förändrat transportsystem genom ändrat inköpsbeteende

För att nå målet om en fossilfri fordonsflotta år 2045 finns det behov av stora förändringar i samhällets transportsystem. Målet med projektet ”Förändrat transportsystem genom ändrat inköpsbeteende” är att bidra till ett förändrat transportsystem med lägre utsläpp genom ökad kunskap om hur inköpsbeslut tas. För att öka förståelsen för hur transportköpare fattar beslut kommer projektet använda psykologiska teorier. Projektet kommer att på teoretiska grunder identifiera ett antal nyckelfaktorer och testa dessa i en pilotstudie som skall ligga till grund för framtida fullskaliga datainsamlingar.

I projektet deltar forskare från Chalmers, Göteborgs universitet och Erasmusuniversitetet i Rotterdam.

 

Detaljbild

TIPS – Transportinköpspanelen i Samverkan

Transportinköpspanelen driver sedan våren 2016 TIPS – Transportinköpspanelen i Samverkan. TIPS är en grupp för erfarenhetsutbyte inom transportinköp bestående av 10 medlemmar med erfarenhet av transportinköp från olika branscher.

Gruppen träffas två gånger per år i internatform, från lunch till lunch över två dagar. Under träffarna presenterar en av gruppens medlemmar en specifik och aktuell frågeställning som gruppen sedan analyserar gemensamt för att arbeta fram konkreta lösningsförslag. Arbetet leds av två forskare med erfarenhet inom transportinköp. Genom att dra nytta av TIPS-gruppens samlade kunskap skapas ett aktivt och erfarenhetsbaserat lärande, där praktisk erfarenhet och akademisk forskning korsbefruktar varandra.

Medlemskap i TIPS är personligt för att skapa kontinuitet och långsiktighet i en sammansvetsad grupp. Alla diskussioner är konfidentiella vilket ger möjlighet till öppna diskussioner och tillfälle att hantera frågor som kan vara svåra eller olämpliga att bolla med andra i den egna organisationen. Medlemskap bygger på ”självkostnadspris”, dvs. eget utlägg för resa och internat (boende och mat).

Är du intresserad av att veta mer om TIPS? Kontakta Viktoria Sundquist.

Viktoria Sundquist
  • Universitetslektor, Construction Management, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Transportinköpspanelen om transportinköp och fossilfri trafik

Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster har stor inverkan på transportsektorns utveckling. Trots inköpens sammantagna betydelse för effektiviteten i transportsystemet så är transportinköp i många företag inte betraktad eller hanterad som en strategisk fråga.

Transportinköpspanelens syfte är att följa utvecklingen av företagens sätt att köpa transporttjänster och att på olika sätt försöka bidra till att påverka denna utveckling i positiv riktning. Transportinköpspanelen bygger på ett långsiktigt samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Transportinköp påverkar transporternas miljö- och klimateffekter på flera sätt, både på kort och lång sikt:

  • Genom direkta miljökrav som ställs på transporter
  • Genom de förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande som ges transportören genom övriga krav köparen ställer såsom volym och leveranstider.

Förutsättningarna påverkas av hur tjänsten specificeras, kontraktens utformas, hur transporterna beställs, samt hur transportör och kund delar med sig av relevant information kring efterfrågan och planering. Det är viktigt att utforma kraven på rätt sätt så att de ger incitament till förbättringar och inte hindrar transportörerna från att utforma en bra helhetslösning, t.ex. genom samordning med andra uppdrag. För att kunna sätta riktiga mål och krav för transporterna måste transportköparna förstå hur dessa påverkar transportsystemet.