Projekt Ett samlat campus på Johanneberg

Bild 1 av 1
Studenter på campus Johanneberg

I ett flerårigt projekt utvecklas Johanneberg till att bli Chalmers samlade campusområde. På campus vill vi erbjuda studenter och medarbetare goda studie- och arbetsmiljöer i bra och ändamålsenliga lokaler. Därmed stärker vi Chalmers som akademiskt framåtsyftande campusuniversitet.

Här kan du ta del av information om planerna och det pågående arbetet. Informationen uppdateras i takt med att projektet går framåt. Än så länge återstår många detaljer att utreda och besluta. 

Pågående arbete

 • Johanneberg blir campus för studenter på Tekniskt basår från höstterminen 2024. Palmstedtsalen förbereds under sommaren för att fungera som undervisningslokal. Planering pågår nu för lämpliga närliggande lokaler som kan användas som studieplatser och för mottagning av basårsstudenterna i höst.
 • Flertalet lärmiljöer, som ska tas i bruk höstterminen 2025, går nu allt mer över från fasen planering till genomförande.
 • Inkomna anbud från entreprenörsfirmor för ombyggnaden i Chalmers Teknikpark håller på att utvärderas. Planen är att arbetet i lokalerna påbörjas efter semesterperioden.
 • Arbetet med att ta fram lokalprogram för Institutionen för data- och informationsteknik på Lindholmen har påbörjats, inför den kommande flytten till Johanneberg.
 • Sammanfattningsvis går arbetet i Fas 2 (planering/projektering) enligt tidplanen. Fas 3 (genomförande) kommer att inledas och pågå parallellt med Fas 2 efter sommaren.

Ett campus för alla studenter

Chalmers har sedan mitten av 1990-talet bedrivit undervisning både på Johanneberg och Lindholmen i Göteborg. Planerna på att skapa ett gemensamt campusområde har vuxit fram under årens lopp. I februari 2023 tog högskolan, i samråd med bland andra studentkåren, beslut om att det är Johanneberg som ska vara Chalmers samlade campus.

På campus Johanneberg finns redan nu en väl utbyggd infrastruktur för utbildning som vi vill utveckla ytterligare och låta alla våra studenter på grundnivå ta del av. Det finns också samordningsvinster med att samla undervisningen till ett och samma livfulla campusområde. Exempelvis ger det bättre möjligheter för samläsning, samarbete och gemenskap, både för studenter och lärare.

Totalt kommer cirka 2 500 utbildningsplatser och 250 medarbetare att flytta sin hemvist från Lindholmen till Johanneberg. Målsättningen är att campus Johanneberg ska vara redo höstterminen 2025 för att ta emot högskolans samtliga studenter inom programmen på grundnivå. Resterande omgruppering beräknas vara klar 2029.

Många detaljer återstår att utreda och besluta. Det dröjer ytterligare lite tid innan vi exempelvis vet exakt i vilka lokaler som respektive program kommer att ha sin undervisning från höstterminen 2025.

Lindholmen får stärkt profil inom samverkan

Chalmers kommer att finnas kvar på Lindholmen. Vår verksamhet där kommer att få en stärkt profil inom samverkan med industri och samhälle. Det blir därmed en viktig exponeringsplats för Chalmers för innovation och företagsintegrerad forskning och utbildning.

Faser på vägen mot ett samlat campus

 • FAS 1: Förstudie, 2022, gav underlag till inriktningsbeslut.
 • FAS 2: Planering/projektering, 2023–2024 och 2023–2029 inför genomförandet, i kort- och långsiktiga planer/delprojekt.
 • FAS 3: Genomförande, 2024–2025 och 2028–2029, där flyttar sker i etapper liksom kortsiktiga åtgärder för att hantera utmaningar på vägen.
 • FAS 4: Vidareutveckling, 2025–2041 och framåt, med fokus på långsiktiga åtgärder, kvalitetssäkring, kontinuerlig kvalitetsutveckling.

Beslut och bakgrund

Målbild för utveckling av Chalmers campus, 2021-03-18
Chalmers samlar utbildningen på campus Johanneberg, 2023-02-20

Så organiseras arbetet

Arbetsgrupper inom fas 2, Planering/projektering:

 • Flytt/inplacering av verksamheter (delarbetsgrupper för berörda institutioner)
 • Lärmiljöer – lärosalar, studieplatser, teknologsektioner
 • Schemaläggning – principer, it-verktyg, simulering
 • Lokalnyttjande och ekonomi – nyckeltal, kostnadsstyrning/-fördelning