Nu tar planerna för campus Johanneberg form

Bild 1 av 1
Campus Johanneberg
Campus Johanneberg ska bli Chalmers samlade campusområde.

Campus Johanneberg ska vara redo höstterminen 2025 för att ta emot Chalmers samtliga studenter inom programmen på grundnivå.

Planering är i full gång för att söka svar på alla de frågeställningar som flytten från Lindholmen till Johanneberg för med sig. Efter förra årets förstudie påbörjade projektet ”Ett samlat campus” i somras den andra fasen av projektet, och har nu som uppgift att ansvara för planering, projektering och etappvis genomförande, i enlighet med rektorsbeslutet som togs i februari i år.

– Mycket roligt att planeringen nu är igång för fullt och att vi börjar rusta oss för att ytterligare stärka Chalmers som ett campusuniversitet, säger Jörgen Blennow, vicerektor för utbildning och livslångt lärande. Att samla oss på ett campus ger ännu bättre förutsättningar att tillsammans med studenterna och studentkåren bygga vidare på vår fina studentkultur och utbildningsmiljö, helt i linje med Chalmers nya vision och strategi.

Jörgen Blennow
Jörgen Blennow

Rent konkret innebär det att cirka 2 500 utbildningsplatser och 250 medarbetare kommer att flytta sin hemvist till Johanneberg. Men det handlar också om att se till helheten för campusområdet och för verksamheterna som ska bedrivas där. Campusmiljön ska stödja och underlätta högskolans framtida utveckling. Bra och ändamålsenliga lokaler ska finnas för såväl studenter som medarbetare.

– Att komma till skott med att fatta välgrundade beslut är avgörande för utvecklingen av campus. Vi vill ju inte att det blir lokalerna som får dimensionera verksamheten, utan att det faktiskt blir verksamheternas uttalade behov som får styra, säger Fredrik Nilsson, vicerektor för campus och hållbar utveckling, som är projektägare för ”Ett samlat campus”. Med utgångspunkt från förstudien har vi satt upp en projektorganisation och bildat arbetsgrupper, där representanter för studentkåren ingår, som nu jobbar med att ta fram beslutsunderlag inom sina respektive områden.


Projektet drivs från högskolan samtidigt som man drar nytta av specifik projektledarkompetens inom Chalmerskoncernens eget fastighetsbolag, vilket behövs när det handlar om ett så här omfattande och komplext projekt. Övergripande projektledare för ”Ett samlat campus” är Anna Zahlbruckner, campusutvecklingsansvarig på Chalmersfastigheter, som även leder två av arbetsgrupperna.


– Vi jobbar tätt ihop med berörda verksamheter och har en konstruktiv dialog för att finna bra lösningar, säger Anna Zahlbruckner. Inriktningen är att campus Johanneberg ska vara redo höstterminen 2025 för att ta emot högskolans samtliga studenter inom programmen på grundnivå. Resterande omgruppering beräknas vara klar 2029.


Befintliga byggnader täcker första flytten


Huvudspåret är att förädla och förbättra lokalerna som redan finns på Johanneberg. Det innebär fördelar både ekonomiskt och ur hållbarhetsperspektiv.

Anna Zahlbruckner
Anna Zahlbruckner

– En viktig sak som vi nu kan konstatera är att de allra flesta lokalbehoven för den första etappen, flytten sommaren 2025, kommer att kunna lösas inom befintliga fastigheter på campus, i byggnader som ägs av Chalmersfastigheter. Det innebär att tillfälliga lösningar så som att sätta upp paviljonger för studenter troligen inte behövs, säger Anna.


Inte minst lediga utrymmen i Chalmers Teknikpark i den södra delen av campusområdet är en lovande lösning för att täcka behovet av fler lärosalar och olika typer av studieplatser. Här kommer det att kunna utvecklas ett viktigt nav för studenter som även kopplar till Chalmers Fuse i SB3.


– Det kommer också att bli mer levande entréplan i våra byggnader, exempelvis i husen runt Kemigården, säger Anna. Detta sker bland annat genom den redan planerade ombyggnaden av Kemi- och Fysikhusen.


Inplacering av verksamheter


En arbetsgrupp utreder vilka lokaler som kan vara lämpliga för de institutioner som idag har medarbetare på Lindholmen. Processen har kommit en bra bit på väg när det gäller institutionen för mekanik och maritima vetenskaper (M2).


– Vi har gemensamt gjort ett lokalprogram för M2 där vi utgår från behoven, vilken typ av byggnader och lokaler som används idag och hur institutionen vill ha det i framtiden, säger Anna. Härnäst söker vi svar på i vilka tänkbara byggnader på campus som detta bäst kan rymmas.


Motsvarande arbete pågår för Institutionen för Vetenskapens kommunikation och lärande (CLS) och startar inom kort för institutionen för data- och informationsteknik (CSE).


Många faktorer rör grundutbildningen


Parallellt håller grundutbildningsorganisationen på att se över Chalmers framtida utbildningsutbud. Ett rektorsbeslut planeras nu i höst som ger den övergripande inriktningen för vilka program som ska erbjudas och hur många studenter högskolan ska ha.


En viktig nyckel till hela lokalplaneringen av lärosalar är schemaläggning. En arbetsgrupp tar fram principer och utvärderar ett lämpligt it-verktyg för att i ett första steg göra simuleringar.


”Ett samlat campus” har även beröringspunkter med Göteborgs universitet. Samverkansgrupper för gemensamma utbildningsfrågor och delade institutioner på Lindholmen respektive Johanneberg har etablerats ihop med GU eller är på väg att dra igång sitt arbete. Där ingår även studentrepresentanter från båda lärosätena.


Nybyggnation utreds


Planeringen för de båda etapperna av flytten kommer delvis att löpa parallellt. Nu i höst inleds exempelvis ett arbete som ska leda fram till en förstudie om nybyggnation på Johanneberg, där en delarbetsgrupp är tänkt att utreda en eventuellt ny labb-byggnad.


– Det är många som efterfrågar nya labb och vi behöver utvärdera behoven och möjliga lösningar, säger Fredrik Nilsson. Årets lokalplaneringsdialoger med institutionerna är nu avslutade och har gett bra inspel, som också sammantaget ger input till kommande revidering av campusplanen.


Både Annas och Fredriks intryck är att mycket av den oro över flytten som först, och helt naturligt, kan ha funnits i organisationen nu allt mer övergår i delaktighet och i förväntan inför det nya. Även om det fortfarande finns utmaningar som behöver hanteras och frågor som ännu är olösta.


– Ett viktigt budskap är att ett samlat campus inte bara gäller de personer som på olika sätt kommer att flytta. Detta gäller oss alla. Framöver kommer vi att aktivera och uppleva hela vårt campusområde på ett annat sätt än idag. Tillsammans skapar vi den miljö vi vill ha på campus.

Jörgen Blennow
  • Vicerektor, Utbildning och livslångt lärande
Fredrik Nilsson
  • Vicerektor, Campus och hållbar utveckling
Anna Zahlbruckner
Projektledare och campusutvecklingsansvarig, Chalmersfastigheter

Skribent

Yvonne Jonsson