Ta din utbildningsplats i anspråk

Bild 1 av 1
interiörbild för dekoration.

För att du ska anses ta din utbildningsplats i anspråk på Chalmers ska du vara en aktiv student från och med den första terminen du antas till ett nytt program. Du måste ha kännedom om villkoren och själv försäkra dig om att ditt studieåtagande uppfyller villkoren nedan.

Det innebär också att du själv ska ta kontakt med din programstudievägledare vid sjukdom eller annan omständighet som skulle kunna innebära att du inte uppfyller villkoren, så snart skälet uppstått.

Att vara en aktiv student innebär att du uppfyller följande villkor:

 1. Du ska registrera dig på kurserna på det utbildningsprogram du antagits till.
  Den obligatoriska registreringen inför din första termin på ett nytt program ska ske under den tidsperiod och på det sätt som högskolan anvisar.
 2. Du ska aktivt bedriva heltidsstudier, under hela första terminen, på det utbildningsprogram du antagits till. Med heltidsstudier avses att du är registrerad på kurser vars totala omfattning är 30 hp, den första terminen.
 3. Du ska slutföra minst 15 hp med lägst resultatet godkänt, under den första terminen, på det utbildningsprogram du antagits till.
  - För dig som antas till höstterminen räknas omtentamensperioden i januari in.
  - För dig som antas till vårterminen räknas omtentamensperioden i augusti in.
 4. Du ska registrera dig på kurserna inför din andra termin, på det utbildningsprogram du antagits till.
  Du ska registrera dig under den tidsperiod och på det sätt som högskolan anvisar.
 5. Du ska hörsamma kallelser och läsa information från programansvariga, studievägledare och Chalmers studieadministration under hela studietiden.
  Detta innebär att du regelbundet, varje vecka, ska läsa din e-post och aktuell information som publiceras på Chalmers.se under Dina studier. Du ansvarar för att logga in på Ladok och registrera den e-postadress du vill bli kontaktad på under ”Mina uppgifter”. Du ska vara nåbar under hela studietiden.

Fotnoter

Om du inte uppfyller villkoren i föreskriften kan du förlora din utbildningsplats på det utbildningsprogram du antagits till. Ett sådant beslut kan överklagas. Klagan ska ske skriftligen och vara högskolans registrator tillhanda senast tre veckor från det att beslutet meddelats, e-post: registrator@chalmers.se

För en student som är antagen till senare del av program (till årskurs 2 eller 3 på ett grundprogram) upprättas en individuell studieplan vilken kan innebära avsteg från kraven i stycke 2 och 3.

En student kan beviljas en individuell studieplan av personliga skäl. En individuell studieplan kan innebära avsteg från kraven i stycke 2 och 3. Det är studentens ansvar att kontakta sin programstudievägledare så snart ett giltigt skäl har uppstått. Det krävs att båda parter i samförstånd godkänner en individuell studieplan.

Studieuppehåll kan beviljas tidigast efter en termins studier på det utbildningsprogram du antagits till. Det är ansvarig studievägledare som kan bevilja en ansökan om studieuppehåll.

Föreskriften är fastställd av vicerektor för grundutbildning och livslångt lärande 210615 och gäller tillsvidare, ärende C 2021-0932.

Kontakta din programstudievägledare om det gäller din studiesituation eller längre frånvaro.
Kontakta Chalmers antagningen för övriga frågor, e-post: antagning@chalmers.se