Sigvard Strandh

Sigvard Strandh, föddes 1921 i Skara, avlade civilingenjörsexamen i elektroteknik vid Chalmers 1946. Efter anställning bl a som utbildningschef i Svenska Teknologföreningen var han teknisk-vetenskaplig attaché i Washington och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) kontaktman i USA samt därefter till 1979 chef för Tekniska Muséet i Stockholm. Han har nu en personlig forskartjänst inom ämnesområdet teknikhistoria.

Sigvard Strandh har gjort sig känd som en framstående popularisator av teknik och naturvetenskap. Han har därvid flitigt utnyttjats av Sveriges Radio för att förklara och belysa tekniska och naturvetenskapliga frågor och har författat ett flertal böcker med populärvetenskaplig och teknikhistorisk inriktning. Bakom han 1979 utkomna bok "Maskinen" ligger ett mångårigt, djupgående teknikhistoriskt forskningsarbete. Han vill med detta arbete inte bara beskriva och förklara funktionssättet hos olika maskiner utan också visa teknikens betydelse som samhällsfaktor. I en tid när tekniken själv allt oftare satts under debatt har Sigvard Strandh med gedigen sakkunskap påvisat dess positiva, välståndsskapande roll i samhällsutvecklingen.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.