Chalmers historia

Bild 1 av 1
Chalmers Avancez-emblem

Chalmers tekniska högskola har sitt ursprung i den "Industrie-Skole" som invigdes i Göteborg den 5 november 1829 under namnet "Chalmersska Slöjdskolan" - helt bekostad av medel som testamenterats av William Chalmers, direktör i svenska Ostindiska kompaniet.

Göteborg har Ostindiska kompaniet att tacka för mycket, inte minst har det lett till stadens framskjutna roll i Sverige vad gäller utbyte med resten av världen. Superkargören William Chalmers (1748–1811) skapade en förmögenhet i Svenska Ostindiska kompaniets handel med bland annat Kina under senare delen av 1700-talet.

Influerad av frimurarebrodern Pehr Dubb, amiralitetsmedikus och därtill styresman för det nya Sahlgrenska sjukhuset, testamenterade han all sin kvarlåtenskap till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg samt till inrättandet av en industriskola för fattiga barn som lärt sig skriva och läsa. Vid starten hade skolan tio elever och tre lärare. Undervisningen omfattade matematik, fysik, kemi (även laborationer), kemisk teknologi, tillverkning av mekaniska modeller samt ritteknik. Nu, snart 200 år senare är Chalmers ett ledande varumärke bland svenska lärosäten och står sig väl i konkurrensen även internationellt.

Arv från grundaren

Den internationella utblicken liksom entreprenörskapet har varit hörnstenar för Chalmers ända sedan starten och utgör värdefulla arv från grundaren. För 200 år sedan såg William Chalmers att teknisk kompetens skulle växa handelsstaden Göteborg till en industristad. Med ”Avancez” som motto, även det ett arv från grundaren, har Chalmers genom sitt nära samarbete med industrin och andra samhällsaktörer, spelat en nyckelroll i att utveckla Göteborg och Västra Götaland till en av de forsknings- och utvecklingsintensivaste regionerna i EU.

Porträtt av William Chalmers
William Chalmers (1748-1811)

I William Chalmers testamente beskrivs den blivande utbildningsanstalten som ”en slöjdskola till kostnadsfritt begagnande af den här i staden uppväxande fattiga ungdomen”. Delen om fattiga barn frångicks dock tidigt då man valde att, på Pehr Dubbs inrådan, driva inriktningen av den blivande slöjdskolan bort från den tidigare inrättade fattigskolan. Under Chalmers första rektor, Carl Palmstedts, ledning skulle Chalmersska Slöjdskolan komma att utvecklas till en regelrätt ingenjörsskola med vetenskapliga ambitioner. Idag är ett viktigt övergripande mål för Chalmers att åstadkomma en mer breddad rekrytering av studenter och därigenom återknyta till William Chalmers ursprungliga önskemål.

Efter Pehr Dubbs död 1834 gjordes försök att återställa slöjdskolan till att bli en arbetsskola för fattiga barn, men detta kom aldrig att genomföras. Skolan drogs under dessa år med dålig ekonomi och en ny styrelse inrättades av statsmakten. År 1838 stadfäste Carl XIV Johan slöjdskolans första stadgar där det bl.a. framgick att undervisningen skulle vara helt avgiftsfri.

Chalmersska Slöjdskolans elevantal växte snabbt från början av 1850-talet och utvecklingen till det vi idag känner som Chalmers tekniska högskola tog sin början. Stegvis har Chalmers vuxit och flyttat till nya lokaler. Den första byggnaden på Gibraltarområdet, där större delen av verksamheten är förlagd idag stod färdig 1926 - laboratoriet för fysik och kemi. Den stora expansionen av området genomfördes främst under perioden 1943-68 men även under senare år har utbyggnader skett och ett ytterligare campusområde har vuxit fram på Lindholmen, Hisingen.

Slöjdskolan blir högskola

Det ursprungliga namnet, Chalmersska Slöjdskolan blev med tiden förlegat och ändrades 1882 till Chalmers tekniska läroanstalt samt 1914 till Chalmers tekniska institut. Vid Chalmers 100-årsjubileum 1929 antydde statsminister Arvid Lindman att sakkunniga "inom den närmaste tiden" skulle tillkallas för att "ingående pröva frågan om institutets framtida ställning". Det dröjde dock fyra år innan en kunglig kommitté tillsattes för att slutgiltigt utreda saken. Den 4 juni 1937 beslöt riksdagen formellt att den högre avdelningen från den 1 juli 1937 skulle ha namnet Chalmers tekniska högskola och därmed bli Sveriges andra statliga tekniska högskola.

Sedan 1940 har Chalmers också haft rätten att utdela teknologie doktorsexamen - den första disputationen ägde rum 1942. När Chalmers 1994 gick från statligt lärosäte till en stiftelseägd högskola återknöt man till 108 år av historia som mer självständigt lärosäte 1829 till 1937 och cirkeln är sluten.

Även Polhemsgymnasiet har sitt ursprung i Chalmersska Slöjdskolan. 1852 inrättades en förberedande ettårig utbildning på slöjdskolan för att öka elevunderlaget. Från 1878 gjordes den till en tvåårig förberedande utbildning som kom att kallas för "Chalmers lägre", den andra följaktligen "Chalmers högre".

När Chalmers högre fick högskolestatus 1937 blev Chalmers lägre istället Tekniska Gymnasiet i Göteborg, i folkmun länge kallat lilla Chalmers. Vid gymnasiereformen 1966 ändrades namnet till Polhemsgymnasiet och numera erbjuds förutom tekniska utbildningar även ekonomiska, samhälls- och naturvetenskapliga utbildningar.