Håkan Frisinger

Håkan Frisinger föddes 1928 i Skövde, blev civilingenjör i maskinteknik vid Chalmers 1951. Han har med undantag av en kortare tjänstgöring som produktionschef vid AB Bahco hela tiden arbetat inom Volvokoncernen. Håkan Frisinger har där inom olika tunga tillverkningsenheter (dåvarande Volvo Skövde-verken och Volvo Bergslags-verken) varit verkstadsingenjör, materialhanteringschef, chef för produktionsteknik samt enhets- och platschef. Under en femårsperiod var han chef för koncernstaben Produkt- och Produktionssamordning.

Håkan Frisinger blev 1975 chef för den nybildade Industridivisionen, Volvo Personvagnar, innefattande produktutveckling och produktion. I samband med bildandet av Volvo Personvagnar AB 1978 blev han dess verkställande direktör. 1983 blev Håkan Frisinger verkställande direktör för AB Volvo, från vilken befattning han avgick med pension 1987.

Håkan Frisinger har på ett nytänkande sätt systematiskt förvärvat ingående erfarenhet av den industriella processens alla enskildheter från produktspecificering, produktplanering, konstruktion, produktionsplanering, materialförsörjning, produktion och marknadsföring till anpassning av produktorganisationen till människans villkor. Han har den största förtjänsten av utvecklandet och genomförandet av den systemsyn och den därpå baserade kvalitets- och produktivitetsförbättring i produkt- och produktionstekniken som har varit avgörande för Volvos exceptionella framgångar med personvagnar under 1980-talet. Den under Håkan Frisingers ledning framtagna 700-modellen utgör en av svensk verkstadsindustris hittills mest slagkraftiga produkter. Håkan Frisinger har på ett synnerligen resultatgivande sätt under hela sin karriär kombinerat sin ingenjörskompetens med de insikter i övrigt som fordras för både strategiskt och operativt ledarskap i ett tekniskt, storindustriellt exportföretag. Hans personliga och engagerade ledarskap har haft utomordentlig betydelse och genomslagskraft.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.