Erik Berglund

Erik Berglund föddes 1921, utexaminerades som möbelarkitekt från Malmstens verkstadskola 1944. Han anställdes 1945 av Svenska Slöjdföreningen och blev där ledare för dess möbelfunktionsstudier. Han har varit chef för Möbelinstitutet från dess tillkomst 1967.

Erik Berglund, som intar en central ställning inom svensk möbelforskning, utvecklade under 1950- och 60-talet nya provnings- och bedömningsmetoder för möbler, som avsåg både mått, form, funktion och hållbarhet. Grunden lades då till Möbelfaktasystem, som nu tillämpas av de stora svenska tillverkarna och försäljningsorganisationerna och som blivit en förebild för flera västeuropeiska länder, liksom för USA och Kina.

Under Erik Berglunds ledning har Möbelinstitutet arbetat fram ett unikt och väl fungerande samarbete med producenter, konsumenter och formgivare, grundat på ett kunskapsunderlag från framgångsrikt konsumenttekniskt forskningsarbete.

Metoder för produktuteckling med utgångspunkt från bruket och brukarna har utvecklats för möbelindustrin och i stor utsträckning också använts. Större effektivitet och konkurrenskraft har därigenom möjliggjorts för den svenska möbelindustrin och underlag skapats för en kvalitetsmedvetenhet hos möbelprodcent och konsument. Genom Erik Berglunds insatser, däri inbegripit en omfattande publiceringsverksamhet, har svensk möbelforskning vunnit internationell uppmärksamhet och tillämpning.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.