Erik Ahlsén

Erik Ahlsén är född 1901. Efter byggnadsteknisk utbildning och praktisk verksamhet studerade han arkitektur på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och avlade examen 1933.

Erik Ahlsén började sin bana som arkitekt när funktionalismen med omvälvande kraft bröt in i det svenska samhället. Under en lång följd av år verkade han på KF:s arkitektkontor, som vid denna tid hade en ledande position inom den svenska arkitekturen under utvecklandet av teorier och lösningar på boendets, industrins, handelns och den offentliga miljöns områden.

Tillsammans med brodern Tore startade Erik Ahlsén i mitten av 1930-talet en konsuletarnde verksamhet som kom att resultera i byggnader som tjänat som riktmärken och som inspiration för yngre kollegor. Till de mer uppmärksammade uppgifterna hör tillbyggnaden till Kristianstads rådhus 1936-1940 och Årsta centrum 1944-1954, som var vårt första lokala stadsdelscentrum planerat med stor omtanke om stadsdelsinnevånarnas behov och trivsel och gestaltat med stor uttryckskraft. Vidare kan nämnas Kvareter Krämaren och Medborgarhuset i Örebro 1955-59 i samband med sanering av stadskärnan, samt tillbyggnaden av PUB:s varuhus i Stockholm 1960 med karaktäristisk glasfasad.

Erik Ahlsén är som arkitekt den benådade konstnären, som med stor kunskap om byggandets teknik och organisation förmått att forma en stark personlig arkitektur. I en tid när pragmatism och rationalitet kommit att prägla vårt byggande, framstår Erik Ahlséns verk som nödvändiga och inspirerande hållpunkter för arkitekturutvecklingen i dess helhet.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.