Miljösystemanalys

Mänskligheten står inför svindlande utmaningar. En växande befolkning med ökande materiella anspråk skall rymmas på ett begränsat, av miljöpåverkan redan hårt ansatt, jordklot.

Miljösystemanalys är ett ämne som söker lösningar på detta problem i de avseenden som har med de tekniska försörjningssystemen att göra. Vi söker mer uthålliga tekniska lösningar än de vi har i dag och efter vägar att förändra de tekniska systemen så att de bättre kan möta de miljö- och resursbegränsningar vi står inför. 


Tre olika forskningsområden

  • Det första handlar om metoder för att kunna bedöma vad som är en önskvärd, ur miljö- och resurssynpunkt bättre, teknisk lösning. Bland sådana metoder märks livscykelanalys och olika utvecklingar därifrån (produkters miljöpåverkan ”från vaggan till graven”), ekologisk riskanalys (relaterad till kemiska ämnen) och miljöbedömning av olika sätt att organisera tekniska system (t ex miljöimplikationerna av out-sourcing). Vi utvecklar metoderna vidare på olika sätt, t ex genom att anpassa dem för bedömning av ny, framväxande teknik eller genom att kombinera livscykelanalys med andra ansatser, t ex mer detaljerade processmodeller eller ekonomiska bedömningar.
  • För att förändring skall kunna komma till stånd räcker det emellertid inte att det finns en bättre teknisk lösning. Det finns alltid aktörer som råder över tekniken, och deras drivkrafter och förmåga utgör viktiga förutsättningar för förändring. Därför studerar vi praktiken, hur företag och andra organisationer arbetar med miljöfrågor.
  • Vi bedriver också forskning ur ett innovationssystemperspektiv kring hur teknisk förändring och spridning av ny teknik går till. Bland de frågor vi ställer oss är vilka drivkrafterna och hindren för spridning av ny teknik är, hur dessa kan påverkas, vilken roll olika institutionella ramverk och aktörer spelar samt hur kunskap sprids och nyttiggörs. Här intresserar vi oss främst för mer långsiktiga och storskaliga teknikförändringar.
Forskningen inom miljösystemanalys generar analysramverk, metoder och verktyg som är generella i den meningen att de kan appliceras på olika teknikområden och branscher. Den baseras emellertid på praktisk erfarenhet från konkreta fallstudier av specifika produkter, teknikområden, företag eller förändringsprocesser. Vi har över åren studerat ett mycket brett spektrum av teknikområden, alltid i samverkan med aktörer som besitter ett djupt kunnande om den specifika tekniken. Till exempel studerar vi VA-sektorn, alternativa fordonsbränslen, kraftproduktion, byggnader och byggprodukter och livsmedelsproduktion.
 

Projekt

Samverkan

Vi ser det som centralt att samverka med olika avnämare för vår forskning, t ex industriföretag, myndigheter och branschföreträdare. Mycket av denna verksamhet kanaliseras via större satsningar såsom centrumbildningar och större forskningsprogram.
 
Intresserad av samverkan med oss? Här hittar du kontaktuppgifter.

Länktips

 

Sidansvarig Publicerad: fr 21 maj 2021.