Institutionsråd

Varje institution på Chalmers har ett institutionsråd. Institutionsrådet samlar externa företagsrepresentanter och representanter från institutionens olika verksamheter och har en rådgivande samt omvärldsbevakande roll. Arbetet utgår från Chalmers övergripande vision, mål och strategier där institutionens verksamhet är en del av en större helhet.

Institutionsrådets uppgift är att stödja institutionens ledning. De huvudsakliga uppgifterna är att: 
 • Identifiera och diskutera övergripande strategiska frågor av betydelse för institutionens långsiktiga utveckling
 • Följa institutionens utveckling och följa upp verksamhetens uppnådda mål och budgetutfall
 • Institutionsrådets ordförande ska initiera rekryteringen av en ny prefekt vid institutionen

Dessutom förväntas institutionsrådet:
 • Delta i löpande diskussion om institutionens strategiska utveckling och prestation
 • Representera ett externt perspektiv för att säkerställa relevans i forskning och undervisning
 • Bidra till att sprida kunskap om institutionens verksamhet till andra intres-senter i samhället, både inom näringsliv och offentlig sektor

Institutionsrådet har normalt elva ledamöter och består av prefekt, fyra industrirepresen-tanter (varav en ordförande, utses av rektor för tre år i taget), två lärarrepresentanter (ut-ses av kollegiet), en representant för verksamhetsstödet (utses av institutionen), en leda-mot utsedd av rektor, en doktorandrepresentant (utses på ett år av doktorandrådet) och en studentrepresentant (utses på ett år av studentkåren). 

Institutionsrådet träffas normalt tre gånger per år och består av följande personer:

Externa representanter
 • Dennis Nobelius, Polestar
 • Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen
 • Staffan Truvé, Recorded Future
 • Eva Ahlner, Naturvårdsverket

Kollegiets representanter
 • Kamilla Kohn Rådberg, Forskare, MORE
 • Henrik Eriksson, Biträdande Professor, Industriell Kvalitetsutveckling

Rektors representant 
 • Robert Feldt, Professor, Data- och informationsteknik.

Representant för verksamhetsstöd
 • Jenny Taghvai, Administratör

Doktorandrepresentant
 • Philip Åhlin, Doktorand, Supply and Operations Management

Studentrepresentanter
 • Anna Quian Rudin
 • Anne Olsson (supple​ant)

Sidansvarig Publicerad: to 25 feb 2021.