Nyheter: Teknikens ekonomi och organisation: Impacthttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaFri, 20 May 2022 19:10:55 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Fortsatt-partnerskap-for-livscykelperspektivet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Fortsatt-partnerskap-for-livscykelperspektivet.aspxFortsatt partnerskap för livscykelperspektivet<p><b>​Att arbeta med livscykelperspektivet är av strategisk vikt för allt fler organisationer. Swedish Life Cycle Center vid Chalmers är en unik plattform för samverkan. Centrumet har sedan 1996 fört samman svensk livscykelkompetens och framstående företag, vilket har varit avgörande för att utveckla och ta till sig livscykelperspektivet i det svenska samhället, samt bidragit till viktiga internationella initiativ. Nu inleds nästa etapp.</b></p><div>​– Behovet och efterfrågan av både livscykelinformation och av livscykelkompetens fortsätter att öka. Kraven kommer från kunder, konsumenter och investerare, men vi ser också allt fler legala krav på både nationell nivå och inom EU. Även företag som vill skapa sig fördelar på marknaden och attrahera arbetskraft tillämpar och kommunicerar livscykelperspektivet, säger Sara Palander, föreståndare för Swedish Life Cycle Center vid Chalmers tekniska högskola.</div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Med 25 års samarbete inom livscykelområdet fortsätter Swedish Life Cycle Center sin verksamhet och en verksamhetsplan på tre nya år och flera nya samarbeten mellan akademi, forskningsinstitut, industri och myndigheter har tagits fram. Den 1 januari 2022 gick centrumet in i etapp 10 av samarbets- och kompetensbyggande aktiviteter, med över 500 yrkesverksamma i sitt partnernätverk. </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Några av de områden som kommer att hanteras under den kommande verksamhetsperioden är: cirkulär ekonomi, klimatneutralitet, Environmental Footprint (ett initiativ från EU-kommissionen), hantering av livscykeldata, samt biologisk mångfald. Nytt för denna period är att centrumet tillsatt en vetenskaplig ledare för att höja den vetenskaplig kvalitén ytterligare.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Det är otroligt viktigt med en helhetssyn när man arbetar med hållbarhet. Livscykelperspektivet är därför avgörande för att nå våra hållbarhetsmål som samhälle, organisation och företag, säger Lars Mårtensson, ordförande i Swedish Life Cycle Centers styrelse och miljö- och innovationschef på Volvo Trucks.</div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Swedish Life Cycle Center spelar en viktig roll för alla aktörer inom centrumet för att bygga nätverk, kompetens och påverka utvecklingen framåt. Hur ett partnerskap utformas är upp till partnern. Vissa partners värdesätter den direkta kontakten till nätverket och forskningen. Andra är engagerade i expertgrupper som går i linje med deras organisations agenda. Och vissa organisationer menar att centrumet har varit och är en nyckel i deras kontinuerliga arbete med livscykelrelaterade frågor.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Ett exempel på ett partnersamarbete är projektet ”Innovationskluster för livscykelperspektivet” som finansieras av Energimyndigheten och centrumpartners. Tack vare detta projekt finns en större möjlighet att sprida kunskap om livscykelperspektivet till en bredare målgrupp. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Tillsammans med våra nytillkomna partners har vi möjligheten att förstärka samverkan och utbytet och arbeta för vår vision: Credible and applied life cycle thinking globally.  </div> <div> ”Partnership is the new leadership” och utifrån det så ser jag fram emot att lära, inspireras och utforska hur vi tillsammans kan utveckla och utvecklas inom bland annat cirkularitet och klimatneutralitet, säger Lars Mårtensson.</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Om Swedish Life Cycle Center</h3> <div>Swedish Life Cycle Center grundades 1996 vid Chalmers tekniska högskola och är ett kompetenscentrum och samverkansplattform för akademi, forskningsinstitut, industri och myndigheter. Det främjar kompetensuppbyggnad och kunskapsutbyte för att utveckla och tillämpa livscykelområdet. Med sin multidisciplinära metodik och samarbete mellan forskare, praktiker och beslutsfattare är centret en erkänd aktör inom området.</div> <div> </div> <div><br />Centrets vision är ”trovärdigt och tillämpat livscykeltänkande globalt” och uppdraget är att verka för att livscykelperspektivet integreras i processer och beslutsfattande inom industri, policy och andra delar av samhället. Det är ett partnerdrivet samarbete, där partnerna sätter agendan och genomför alla aktiviteter. Idag består centret av ett nätverk på runt 500 personer involverade i forskningsprojekt, arbetsgrupper (för lärande) och expertgrupper (för påverkan och inflytande), utbildning (yrkesverksamma och högre utbildning) och i nätverkande och kommunikationsaktiviteter (interna konferenser, webbseminarier etc.).</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> <strong>Partners 2022</strong></div> <div>AB Volvo, CEVT, Chalmers tekniska högskola (värd för centrumet), Electrolux, Essity, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Naturvårdsverket, Polestar Performance, RISE Research Institutes of Sweden, Scania, SKF, SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Vattenfall, Volvo Personvagnar</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Läs mer på <a href="https://www.lifecyclecenter.se/" target="_blank">www.lifecyclecenter.se </a><br /></div> <div> </div> <div> </div>Mon, 28 Mar 2022 12:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Omstallningen-gar-fortfarande-for-langsamt.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Omstallningen-gar-fortfarande-for-langsamt.aspx”Omställningen går fortfarande för långsamt”<p><b>Omställningen har styrfart men nu behövs acceleration. Det konstaterar Klimatpolitiska rådet i sin nya rapport om Sveriges klimatpolitik. ”Det politiska systemet måste upprätthålla en strategisk blick och inte fastna i kortsiktig brandkårsutryckning” menar professor Björn Sandén vid Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers, som är ledamot i rådet.</b></p>Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp år 2045. I rapporten för 2022 som släpptes den 16 mars visar rådet att det finns vägar till netto noll – och alla kräver insatser inom fyra nyckelområden: effektivisering, elektrifiering, biomassa och kolsänkor.<br /><div><br /></div> <div>Staten behöver: </div> <ul><li>Följa klimatlagens intention och låta den få genomslag i den samlade politiken och inte bara se den som en smal miljöfråga.</li> <li>Utnyttja hela myndighetsapparaten på ett tydligt, strategiskt och koordinerat sätt.</li> <li>Underlätta investeringar</li> <li>Satsa på utbildning</li> <li>Agera aktivt inom EU</li></ul> <br /><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/EoM/Profilbilder/Björn-Sandén-2012_170x220.jpg" alt="Björn Sandén" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet vid avdelningen för Miljösystemanalys på Chalmers har varit ledamot i rådet sedan juli 2021. <em><br /><br />Björn, hur ser du på rådets möjligheter till påverkan det här arbetet?</em> <div>– Mycket står och väger i världen och alla röster behövs i samtalet. Det finns mycket momentum i klimatomställningen. Samtidigt väcker omställningen motreaktioner. Och många stora frågor pockar samtidigt på uppmärksamhet – både pandemin och krig i Europa. I år är det val och det är avgörande att det politiska systemet förmår upprätthålla en strategisk blick och inte fastna i kortsiktig brandkårsutryckning. I det arbetet hoppas och tror jag att rådet har en viktig roll att spela.</div> <div><br /></div> <div>I årets rapport har också Vilhelm Verendel, forskningsingenjör vid Chalmers E-commons och Institutionen för fysik deltagit med en analys av hur klimatet omnämns i regleringsbreven till myndigheterna. <br /></div> <br /><br /><div><a href="https://www.klimatpolitiskaradet.se/sveriges-vag-till-nollutslapp/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs hela rapporten här <br /></a></div> <div><a href="/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Bjorn-Sanden-ny-ledamot-i-Klimatpolitiska-radet.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om Björn Sandéns roll i rådet</a><br /></div> <br /><br />Wed, 16 Mar 2022 11:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/nyheter/Sidor/Chefer-inom-varden-och-ingenjorsstudenter-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/nyheter/Sidor/Chefer-inom-varden-och-ingenjorsstudenter-.aspxVårdchefer och ingenjörsstudenter antar vårdens utmaningar<p><b>​Nu får chefer inom vården i Västra Götalandsregionen och ingenjörsstudenter på Chalmers möjlighet att gemensamt hitta lösningar på faktiska utmaningar i sjukvården. Genom att integrera kursinslag från två befintliga utbildningar ges möjlighet till värdefullt kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma och studenter, som i nästa steg kan komma patienterna till nytta. </b></p><div><span style="background-color:initial">Det nya samverkansprojektet innebär en integration av Chalmers uppdragsutbildning i kvalitetsdriven utveckling för chefer och utvecklingsansvariga inom hälso- och sjukvård och ett kursinslag i Chalmers masterutbildning med inriktning på kvalitets- och verksamhetsutveckling.<br /></span><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial"><br />Samverkan med tydlig verksamhetskoppling</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br />Syftet med projektet, som sträcker sig till mars år 2024, är att väva samman pågående utvecklingsarbete inom Västra Götalandsregionen med Chalmers utbildningsinsatser. Projektet blir möjligt efter att ett gemensamt projektförslag från Chalmers och Västra Götalandsregionen har tilldelats forskningsmedel från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova inom området utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande. </span><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Health/Udda%20format/Jan_Kilhamn_230x300.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" /><br />– Vi ser oerhört positivt på den här typen av projekt med tydlig verksamhetskoppling. Här är Chalmers, med sitt pragmatiska och lösningsorienterade arbetssätt, en mycket viktig partner till oss. Vi har en gemensam historia av utbildningsinsatser för våra verksamhetsutvecklare och chefer och en samsyn kring vad som behöver utvecklas, säger Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.</div> <div><br />Utbildningen kommer att bedrivas vid institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation och Centre for Healthcare Improvement (CHI), som är en centrumbildning vid Chalmers med forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård. Här finns expertis inom exempelvis kvalitetsutveckling, logistik, produktionsplanering, innovation och organisatoriskt lärande. </div> <div>CHI erbjuder utbildning för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, för studenter på Chalmers mastersprogram samt forskarutbildning. Sedan 2004 har CHI bedrivit en rad utbildningar för ledare och utvecklingsansvariga inom hälso- och sjukvård.</div> <div><br /><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Health/Udda%20format/Ida_Gremyr_230x300.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" />Ida Gremyr, professor i kvalitetsutveckling och tillika programansvarig för mastersprogrammet i kvalitets- och verksamhetsutveckling, kommer att leda projektet.</div> <div><br /></div> <div>– Projektet har som mål att skapa en långsiktig plattform för samverkan inom utvecklings- och förbättringsarbete mellan Västra Götalandsregionen och Chalmers. </div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">–</span><span style="background-color:initial"> ​</span>Vi har tillsammans arbetat framgångsrikt med utbildningsinsatser inom livslångt lärande i många år men nu får vi möjlighet att vidareutveckla det ytterligare. Vi planerar också att göra det skalbart så att andra kan hämta inspiration från oss och vårt samarbete, säger Ida Gremyr.</div> <div><span style="background-color:initial"><br /><br /></span></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3"><span>Problemlösning av vårdens utmaningar</span></h3></div> <div>Cheferna i hälso- och sjukvården kommer att få presentera faktiska utmaningar från sina verksamheter och tillsammans med ingenjörsstudenterna arbeta för att hitta lösningar på problemställningarna. Undervisningen kommer bland annat att bedrivas i case-format.<br /><span style="background-color:initial"> </span></div> <div>– Vi som arbetsgivare vill erbjuda våra medarbetare en attraktiv miljö. Inte minst, vill vi ge våra yngre medarbetare bästa möjliga förutsättningar att göra en god insats. Då är den här typen av projekt ett väldigt viktigt och handfast verktyg för att introducera förbättringskunskap och för att utveckla verksamheten och individerna parallellt, fortsätter Jan Kilhamn.</div> <div><br /></div> <div>– Genom att stärka kunskapsutbytet och kontakterna mellan Chalmers och Västra Götalandsregionen kan vi både öka studenternas arbetslivsanknytning under utbildningen och engagera de yrkesverksamma i livslångt lärande. Vi vill också öppna upp ögonen för offentlig sektor, och specifikt Västra Götalandsregionen, som en potentiell arbetsgivare för många av våra ingenjörer, säger Ida Gremyr. </div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Health/Udda%20format/Patrik_Alexandersson_230x300.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />– Planeringen av den nya utbildningen har redan påbörjats och vår förhoppning är att vi under hösten 2022 ska ha hittat bra sätt skapa integrerade moment för masterskurser och kurser för yrkesverksamma säger Patrik Alexandersson, centrumföreståndare vid Centre for Healthcare Improvement på Chalmers.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Attrahera hjärnkraft till morgondagens sjukvård</h3> <div>Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare med cirka 55 000 medarbetare och ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.</div> <div><br /></div> <div>– Våra invånare vill inte ha gårdagens sjukvård. De vill ha dagens, och helst morgondagens, hälso- och sjukvård, säger Jan Kilhamn. Därmed handlar den här typen av projekt naturligtvis också om kompetensförsörjning.  Där är den pedagogiska aspekten av livslångt lärande och kontinuerlig förbättring som Chalmers erbjuder viktig för oss att införliva i vår organisation. </div> <div><br /></div> <div>– Dessutom vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för digitala lösningar som underlättar för våra invånare. Där finns ju en klar koppling mellan teknikplattformar och digitala och digifysiska tjänster för patienterna.  Det handlar om att attrahera hjärnkraft som vill arbeta med teknik i sjukvården, avslutar Jan Kilhamn.  </div> <div><br /></div> <div><em>Bildtexter:</em><br /><br /><em>Den övre bilden: Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.</em><em> Foto: Carina Fyrberg</em><i>​.</i><br /><br /><em>Den mellersta bilden: </em><em>Ida Gremyr, professor i kvalitetsutveckling och programansvarig för mastersprogrammet i kvalitets- och verksamhetsutveckling på Chalmers. </em><span style="background-color:initial"><em>Foto: Chalmers / CFFC.</em></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><em>Den undre bilden: </em><span></span><em>Patrik Alexandersson, centrumföreståndare vid Centre for Healthcare Improvement på Chalmers. </em><span style="background-color:initial"><em>Foto: Chalmers / CFFC.<br /></em></span><span style="background-color:initial"><br />Text: Linda Wallgren Jirvén</span></div> <div>​<br /></div>Mon, 10 Jan 2022 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Ny-vicerektor-för-nyttiggorande-utsedd.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Ny-vicerektor-f%C3%B6r-nyttiggorande-utsedd.aspxNy vicerektor för nyttiggörande utsedd<p><b>Mats Lundqvist, professor i entreprenörskap på Teknikens ekonomi och organisation, blir Chalmers nya vicerektor för nyttiggörande.​ ​</b></p>​<span style="background-color:initial">Mats Lundqvist är förutom professor även föreståndare för Chalmers entreprenörskola. Från och med 1 februari är han nu ny vicerektor för nyttiggörande, och efterträder därmed Fredrik Hörstedt – men med en något justerad verksamhetsportfölj. Omfattningen är 50 procent och uppdraget är på tre år med möjlighet till förlängning. <img src="/SiteCollectionImages/20220101-20220630/MatsLundqvist_350x220%20px.jpg" alt="Mats Lundqvist" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" /><br /><br /></span><div>– Det känns spännande att ta uppdraget, jag tror vi är öppna för nya steg efter den tid som varit med bland annat pandemin. Långsiktigt så gillar jag visionen att Chalmers vid 200-årsjubileet ska vara ett ledande entreprenöriellt universitet, säger Mats Lundqvist.</div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Chalmers nyttiggörande redo för nästa steg</h2> <div>Han har jobbat konkret med entreprenörskap och nyttiggörande de senaste 25 åren.</div> <div>– Jag är bekväm med frågorna och de policys som finns runt omkring, men ser fram emot att få lära känna hela Chalmers – möta lärare och forskare på fältet. Jag kommer att vara nyfiken och lära mig mycket av de mötena.</div> <div> Mats Lundqvist menar att Chalmers har byggt en solid grund för sitt nyttiggörande och att man nu är redo för nästa steg.</div> <div>– Det är viktigt att involvera och lyssna på forskare, studenter, styrkeområden och andra som vill engagera sig mer i nyttiggörande. Många på Chalmers har redan kopplingar till nyttiggörande i sin forskning eller utbildning, men skulle kunna utveckla dem.</div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Upplevs som föregångare</h2> <div>Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson om utnämningen:</div> <div>– Jag är jätteglad att Mats tackat ja till uppdraget som vicerektor. Mats har en lång erfarenhet av att på olika sätt ha arbetat med nyttiggörandefrågor på institutionen och för Chalmers som helhet.</div> <div>Nyttiggörande är en viktig faktor som genomsyrar Chalmers verksamhet.</div> <div>– Det är allt viktigare att våra forskningsresultat och kunskaper får genomslag och bidrar i samhället, och samverkan med näringsliv och samhälle är en viktig del i vårt arbete. Betydelsen ökar över tid, Chalmers upplevs av många som en föregångare och vi har ambitionen att det fortsatt ska vara så, säger Stefan Bengtsson.</div> <div><br /></div> <div><strong>Text:</strong> Erik Krång</div> <div><strong>Bild:</strong> Johan Bodell</div> ​​Fri, 07 Jan 2022 00:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/50-ar-med-management-pa-Chalmers.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/50-ar-med-management-pa-Chalmers.aspx50 år med management på Chalmers<p><b>​Det har gått ett halvt sekel sedan dörrarna öppnades för ämnet industriell management på Chalmers. Detta firades genom att institutionen för teknikens ekonomi och organisation stod värd för ett seminarium på toppnivå. Flera framstående Chalmersalumner gav sina perspektiv på frågan hur vi kan hantera en mer hållbar framtid, den 19 november 2021.</b></p><div>​Sedan ämnet industriell organisation startade på Chalmers för omkring 50 år sedan har Sverige haft en stor global påverkan – Volvos säkerhetslösningar och AstraZenecas läkemedel är bara två exempel som har räddat miljontals av liv. Inom ämnet management finns idag såväl ledningsaspekter som entreprenörskap och förverkligande av hållbara innovationer. <br /><br />– Det här seminariet firar tidigare bedrifter i ett långsiktigt perspektiv, samtidigt som det också tar itu med den utveckling som växer fram. Seminariet samlar Chalmers alumner, studenter och medarbetare för att öka vår förståelse kring hur vi kan hantera en hållbar framtid på ett bättre sätt, förklarar professor Mats Lundqvist, F91, som samordnade seminariet i sin roll som viceprefekt för institutionen med ansvar för nyttiggörande. Mats har också varit med och startat Chalmers entreprenörsskola 1997 och arbetat som dess föreståndare. Han vill gärna sätta mer fokus på management-ämnet på Chalmers, både inom forskningen och utbildningen. <br /></div> <div><br /><img src="/sv/institutioner/tme/nyheter/PublishingImages/holger_750x340.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><span><em>Pionjären, professor Holger Bohlin</em></span><br /><br /><span>En ledande person på Chalmers i dessa frågor var <a href="/sv/om-chalmers/akademiska-hogtider/promotion/chalmersmedaljen/Sidor/holger-bohlin.aspx">professor Holger Bohlin</a>, som föddes för hundra år sedan 1921. Han kom från Handelshögskolan i Stockholm och utsågs 1969 till professor vid institutionen för industriell ekonomi på Chalmers. I september 1983 höll Holger välkomsttalet till de första 30 studenterna på det nya programmet i industriell ekonomi: &quot;Vi kommer att skapa en symbios mellan teknisk vetenskap och ekonomiskt kunnande, så att ni som människor kan fatta kloka beslut på uppdrag för det företag där ni arbetar&quot;. Med andra ord – ett managementprogram. <br /></span></div> <div><span></span><br /></div> Bland talarna på seminariet den 19 november fanns fem välrenommerade chefer med stor erfarenhet kring att leda sin organisation mot en hållbar framtid. Tillsammans med forskare gav de sina perspektiv på ämnet. <div><br /></div> <div><img src="/sv/institutioner/tme/nyheter/PublishingImages/50yearsManagement750pix.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><em>Talare: Jesper Brodin, CEO Ingka Group | IKEA, I95 </em>--<span><span></span></span><em> Anna Nilsson-Ehle, Chairman of Vinnova, SIQ and Lindholmen Science Park, F76, Gustaf Dalén medalist <span></span> -- Leif Johansson, Chairman of Astra-Zeneca, M77, Gustaf Dalén medalist -- Anna Westerberg, President Volvo Buses, I00<span></span></em><em> </em><br /></div> <em> </em><br /><div><a href="/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/50-years-of-Management-at-Chalmers.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om seminariet<br /></a></div> <div><br /></div> <div><em><br />Text: <a href="https://avancez.se/om-oss/avancons">Avançons</a> nr 2/2021</em><em>, bearbetning: Daniel Karlsson</em><br /><em>Foto: Daniel Karlsson, Chalmers samt via resp. talare</em><br /><br /><a href="/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/50-years-of-Management-at-Chalmers.aspx"></a></div> Tue, 09 Nov 2021 14:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Chalmers-startup-for-battre-batterier-vinner-Europatavling.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Chalmers-startup-for-battre-batterier-vinner-Europatavling.aspxChalmers-startup för bättre batterier vinner Europatävling<p><b>​Företaget Compular med sitt digitala labb för materialutveckling tog hem hela fyra priser, bland annat det prestigefyllda förstapriset &quot;Best tech innovation&quot; på Stage Two i Berlin. Stage Two är den första paneuropeiska tävlingen för startup-företag från Europas ledande universitet.</b></p><div>​Av över 60 startup-företag från 30 toppklassade europeiska universitet – bland annat London Business School och University of St.Gallen – stod Compular som vinnare, med Johannes Henriksson som pitchade.<br /><br /></div> Compular vann bland annat i kategorin ”Best tech innovation” och fick motta ett pris på 200 000 Euro av Harvard Business Schools affärsängelnätverk i Tyskland, samt stöd av Mckinsey, Microsoft, Early bird Ventures Uni-X, Join Capital och Superangel. <br /><br /><div>Johannes Henriksson berättar om tävlingen och betydelsen av vinsten: </div> <div>– Det var en otroligt spännande tävling med framstående startups från Europas alla hörn. Vi ser denna vinst som ett fantastiskt kvitto på att vi är på rätt väg!</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Digitalt labb som bygger på forskning från Chalmers </h3> <div>Compular, ett portföljbolag hos <a href="https://www.chalmersventures.com/" target="_blank">Chalmers Ventures</a>, bygger på forskning från institutionen för fysik vid Chalmers tekniska högskola. Compular utvecklar ett digitalt labb för materialutveckling. Genom Compulars unika och patentsökta analysmetod kan kemiska sammansättningar screenas i förväg, vilket gör det både snabbare och billigare att skapa bättre presterande batterier med miljövänligt fokus och längre livslängd.</div> <div><br />Rasmus Andersson och Fabian Årén har tagit fram mjukvaran under sin doktorandtid i Patrik Johanssons forskargrupp på avdelningen för materialfysik. Forskningen togs sedan vidare via <a href="/en/departments/tme/school-of-entrepreneurship/Pages/SchoolofEntreprenurship.aspx">Chalmers School of Entrepreneurship</a>, och genom Chalmers Ventures Encubation-program matchades idén med studenter som går in som entreprenörer och affärsutvecklare: Emil Krutmeijer, Sirikun Loetsakwiman och Johannes Henriksson.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Mot Europalansering</h3> <div>Nu är bolaget med i Chalmers Ventures portfölj och siktet är inställd på nästa steg i bolagets utveckling. Johannes fortsätter att berätta om vad som händer härnäst:</div> <div>– Vi ser fram emot att fortsätta med vårt pågående beta-test-program med betalande kunder och utveckla produkten med ledande batteriföretag för att lansera i Europa under 2022. Vinsten gör att vi kan förstärka teamet och ta oss än närmare vår vision om att digitalisera materialutveckling på en global skala!</div> <div><br /></div> <div><em>Text: via Chalmers Ventures och Daniel Karlsson</em></div> <em> </em><div><em>Foto: via Stage Two och Compular</em></div> <div> </div> <div> </div> <div><a href="https://stagetwo.io/" target="_blank">Stage Two</a> är den första pan-europeiska tävlingen för startups arrangerad av RWTH Aachen och HHL Leipzig Graduate School of Management med 30 europeiska universitet. Aachen ingår i samarbetet <a href="/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-del-av-Europauniversitet-i-nytt-samarbete.aspx">Enhance</a> tillsammans med Chalmers. <br /></div> <div></div>Tue, 02 Nov 2021 16:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Barnen-kommer-narmare-naturen-med-Miniverseum.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Barnen-kommer-narmare-naturen-med-Miniverseum.aspxBarnen kommer närmare naturen med Miniverseum<p><b>​Sveriges nationella vetenskapscenter, Universeum i Göteborg inviger en helt ny avdelning för de yngsta barnen. Genom Miniverseum kan barnen få ett sammanhang och förståelse för hållbarhet och värdet av biologisk mångfald. Chalmersforskaren Ulrika Palme har medverkat i utvecklingen av den nya satsningen.</b></p><div>​Miniverseum är Universeums stora satsning på barn 0-6 år. Syftet är att introducera biologisk mångfald och hållbar utveckling för den yngsta generationen. I en ny miljö och med roliga aktiviteter ska barnen och deras vuxna tillsammans få lära sig att ta hand om jorden och alla som bor på den.</div> <div> </div> <div>– Universeum vill skapa en miljö där barn – och deras vuxna – ska få både kunskap om och känsla för naturen, berättar universitetslektor Ulrika Palme på avdelningen miljösystemanalys vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.<br /><img src="/sv/institutioner/tme/nyheter/PublishingImages/Ulrika_Palme.png" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;width:180px;height:180px" /><br />– Det här är enormt viktigt eftersom vi lever i en tid med stora förluster av biologisk mångfald. Det handlar om jordens sjätte massutrotning som i slutänden är ett stort potentiellt hot mot mänskligheten. För att komma tillrätta med detta krävs att människor är engagerade och förstår problemet. När det gäller biologisk mångfald tror jag att det inte bara handlar om att förstå intellektuellt utan om att även känna för naturen. Den känslan behöver grundläggas tidigt i livet. ”Miniverseum” är tänkt att bidra med både och, kunskap och känsla, på ett sätt som inte är skrämmande utan genom att skapa nyfikenhet och samhörighetskänsla. </div> <div> </div> <div>Ulrika Palme har tillsammans med Allison Perrigo, föreståndare för Gothenburg Global Biodiversity Centre deltagit som vetenskapligt projektråd för att ta fram ett relevant sakinnehåll i samarbete med flera pedagoger. </div> <div> </div> <div>– Vi bidrog även med idéer kring att skapa nyfikenhet och känsla för naturen. Det kom att handla mycket om naturens skönhet och magi. Små barn är ofta spontant intresserade av naturen och gillar den. Det viktiga tror jag är att inte skrämmas, vare sig med allt för läskig (men gärna lite läskig!) biologisk mångfald i form av farliga eller äckliga djur, eller för mycket prat om hotbilden mot den biologiska mångfalden. </div> <div> </div> <div>– Det är nog den balansgången som är svårast, precis som med en äldre målgrupp: att förklara hoten utan att de känns övermäktiga. Men här spelar det där en underordnad roll, att locka fram nyfikenheten och känslan är mycket viktigare, säger Ulrika Palme.</div> <div> </div> <div>Förhoppningen är att barn och deras vuxna tillsammans kommer till Miniverseum för att lära sig och bli intresserade, och därigenom bli mer benägna att uppskatta och skydda naturen.</div> <div> </div> <div>– Det finns så mycket vi som privatpersoner kan göra, från att sätta upp insektshotell till att ta oss en ordentlig funderare på vår konsumtion.</div> <div> </div> <div>Miniverseum har premiär på Universeum i Göteborg den 29 oktober.</div> <div> <br /><em>Text: Daniel Karlsson </em><br /><em>Foto: Universeum, Chalmers<br /></em><br /></div> <em> </em><h3 class="chalmersElement-H3">Om Miniverseum</h3> <div>I Miniverseum hittar de minsta besökarna Förtrollade skogen, Stora havet och Gröna staden, som tillsammans bildar en upplevelse där verklighet möter magi. I Världen bortom gör fantasifull digital visualisering och sensorteknik det möjligt att resa till och interagera med korallrevet och urskogen.<br /></div> <div><br />Satsningen har möjliggjorts av Hasselbladstiftelsen genom en donation om 15 miljoner kronor. Miniverseum är utvecklat av en projektgrupp på Universeum tillsammans med ett externt vetenskaplig projektråd. I det sitter Anna-Maria Andersson, lärare och pedagogista på Yrgo, Niklas Pramling, professor i pedagogik på Göteborgs universitet, Allison Perrigo, föreståndare för Gothenburg Global Biodiversity Centre och Ulrika Palme, universitetslektor vid Miljösystemanalys på Chalmers. Projektet fortgår med utveckling av digitala upplevelser och utbud för förskolan.</div> <div><br /><a href="https://www.universeum.se/upplevelser/miniverseum/" target="_blank">Mer om Miniverseum</a> <br /><br /></div>Thu, 28 Oct 2021 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/chi/Nyheter/Sidor/Koordinering-och-uthallighet-kravs-for-lyckad-omstallning.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/chi/Nyheter/Sidor/Koordinering-och-uthallighet-kravs-for-lyckad-omstallning.aspxKoordinering och uthållighet krävs för lyckad omställning<p><b>​Med nya förutsättningar krävs en förändring av dagens struktur inom hälso- och sjukvården. Ett forskningsprojekt har följt Västra Götalandsregionens arbete med utvecklingsstrategin &quot;Omställningen&quot;. Forskningen visar på vikten av koordinering och uthållighet i styrning, samordning, och över tid. Den nya rapporten kommer från forskningsstiftelsen Leading Health Care och Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers.</b></p>​Västra Götalandsregionen (VGR) är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att erbjuda invånarna en mer tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård, med högre kvalitet och större delaktighet inom ramen för befintliga resurser. Det innefattar bland annat att stärka den nära vården, att koncentrera utförandet av viss specialiserad vård och att öka användningen av digitala vårdtjänster. Dessutom ingår att fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och att utveckla hälso- och sjukvården för barn och unga. Den gemensamma inriktningen för detta utvecklingsarbete, som går under namnet Omställningen, iscensattes 2017 och är fortfarande pågående.<br /><br />Forskningsstiftelsen Leading Health Care (LHC) och Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers har i ett gemensamt uppdrag följt strategin och dess genomförande. Resultaten presenteras i rapporten &quot;Om en omställning&quot; som vill synliggöra de utmaningar som har uppstått och vilka lärdomar som kan dras av strategiarbetet.<br /><br />Rapporten visar på vikten av koordinering och uthållighet i tre dimensioner: i den vertikala styrningen, i den horisontella samordningen, samt över tid. Forskarna har identifierat både aspekter som fungerat väl, och områden som behöver utvecklats.<br /><br />På plussidan finns ambitionen att förändra – och våga satsa stort. Det har funnits en vilja att sluta upp kring en gemensam strategi över politiska och organisatoriska områden, och även en öppenhet för att göra strategiska justeringar efterhand. Vidare lyfts programkontorets förmåga att kontinuerligt lyfta upp utmaningar och att de, trots begränsade mandat, har lyckats påverka processen positivt. Dessutom anser forskarna att arbetet med strategin över tid har gjort att samarbete och koordinering över olika programområden över tid blivit mer och mer naturligt, med en allt bättre förmåga att se till en strategisk helhet.<br /><br />Det finns också flera områden där utvecklingsarbetet behöver förstärkas. Det handlar bland annat om att förändringsarbetet behöver säkerställas i de ordinarie styr- och uppföljningssystemen. Det behöver utvecklas nya former för uppföljning: som att analysera ändamålsenlighet snarare än produktivitet – det vill säga valet av relevanta aktiviteter, snarare än aktiviteternas genomförande. <br /><br />Forskarna poängterar också medarbetarnas engagemang för vardagsarbetet och de förbättringar man kan uppnå där. Erfarenhet visar att en känsla av kontinuitet och gemensam riktning är viktigt för att behålla engagemang, och att upplevelsen att ständigt springa på nya bollar kan verka i motsatt riktning, så kallad projekttrötthet.<br /> <br />Hur olika förändringsområden ska hänga ihop i de faktiska vårdverksamheterna<br />har varit otydligt beskrivet i strategin. Det har lett till överlappningar och prioriteringskonflikter. En möjlighet för att öka koordineringen mellan olika omställningsdelar är enligt forskarna att utgå från hur erbjudandet till medborgaren/patienten sammantaget kan se ut, om alla omställningsdelar beaktas.<br /><br />Slutligen pekar rapporten på att strategin har fokuserat på olika förändringsområden som är sektorsövergripande, men inte arbetat med att se över rådande organisering och ansvarsfördelning. Erfarenheten visar att det oftast inte räcker att konstatera att &quot;samverkan behövs&quot; för att överbrygga etablerade strukturer och mellanrum.<br /><br /><br /><a href="/sv/centrum/chi/forskning/rapporter/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs rapporten &quot;Om en omställning&quot;</a><br /><br /><em>Textsammanställning: Daniel Karlsson</em><br /><br /><br /><strong>Fakta: Västra Götalandsregionens strategi Omställningen</strong><br />Strategin för regionens utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården går under namnet Omställningen och formaliserades 2017. Den ska pågå som särskild satsning åtminstone till utgången av 2021. Efter detta är det tänkt att utvecklingsarbetet ska bedrivas vidare främst inom ordinarie strukturer och organisation.<br /><br /><strong>Fakta: Forskningsprojektet </strong><br />Stiftelsen <a href="https://www.leadinghealthcare.se/">Leading Health Care</a> (LHC) och <a href="/sv/centrum/chi/">Centre for Healthcare Improvement</a> (CHI) vid Chalmers fick 2018 ett gemensamt uppdrag om följeforskning på Omställningen och dess genomförande. Syftet har varit att observera och dokumentera utvecklingsarbetet över tid, tillämpa organisationsteoretisk kunskap och fungera som vetenskapligt bollplank vad gäller inriktning, utformning och omfattning av förändringsarbetet i Västra Götalandsregionen.<br />Fri, 03 Sep 2021 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Manga-projekt-fran-Chalmers-pa-100-listan-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Manga-projekt-fran-Chalmers-pa-100-listan-2021.aspxMånga projekt från Chalmers på 100-listan 2021<p><b>​Antibiotikaresistens, diagnostik av infektionssjukdomar, batteriteknik och tekniker för att studera RNA-läkemedel och -vaccin. Det är några av de 11 Chalmersprojekt som är utvalda att vara med på den 100-lista som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, just presenterat.  </b></p><div>​Listan består av utvalda forskningsprojekt med affärspotential från Sveriges lärosäten – i år på temat hållbar krisberedskap. De utvalda forskarna bidrar med aktuella forskningsprojekt som har potential att skapa nytta, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Forskarna får genom sitt deltagande på listan bland annat möjligheter till ökad näringslivssamverkan. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>– Det är glädjande att vi även i år är väl representerade på 100-listan. Chalmers har en lång tradition av nyttiggörande och innovation, säger Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för nyttiggörande.  För oss är det naturligt att forskningen också ska ge avtryck i samhället och komma till nytta. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br />De utvalda Chalmersprojekten 2021</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> <span> <a href="/sv/personal/Sidor/Claudio-Nägeli.aspx">Claudio Nägeli</a> &amp; <a href="/sv/personal/Sidor/abolfazl-farahani.aspx">Abolfazl Farahani</a>, SINOM: A platform for strategic maintenance and renovation planning of housing portfolios <br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span>Läs mer:</span></p> <p class="chalmersElement-P"><span><a href="/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Deras-forskning-bidrar-till-hallbar-krisberedskap.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Deras forskning bidrar till hållbar krisberedskap</a></span></p> <span></span><div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Data- och informationsteknik</h2></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span> <a href="/sv/personal/redigera/Sidor/russo.aspx">Alejandro Russo</a>, DPella</span><br /><span><span><span><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/magnus-almgren.aspx">Magnus Almgren</a>, <span style="display:inline-block"> </span></span></span>Cybersäkerhet för samhällsviktig infrastruktur<br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span>Läs mer:<br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span><a href="/sv/institutioner/cse/nyheter/Sidor/Två-projekt-från-Data-och-informationsteknik-på-IVAs-100-lista.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Två projekt från data och informationsteknik på IVAs 100-lista<br /></a><br /></span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Industri- och materialvetenskap</h2> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p></p> <p class="chalmersElement-P"><span><a href="/sv/personal/Sidor/helena-stromberg.aspx">Helena Strömberg</a><span style="display:inline-block">,  </span></span>Design för en energiresilient vardag</p> <p class="chalmersElement-P">Läs mer:</p> <p class="chalmersElement-P"><a href="/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Design-för-en-energiresilient-vardag-.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Design för en energiresilient vardag</a><br /></p> <p></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"></p> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Fysik<span></span></h2> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span><span> <a href="/sv/personal/Sidor/Patrik-Johansson0603-6580.aspx">Patrik Johansson</a><span style="display:inline-block">,  </span></span></span><span>CARBAT - CAlcium Rechargeable Battery Technology</span></p> <p class="chalmersElement-P"><span>Läs mer:<br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span><a href="/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Nasta-generations-batterier-ger-IVA-100-placering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Nästa generations batterier ger IVA-placering</a> <br /><br /></span></p> <div> </div> <p></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><h2 class="chalmersElement-H2"><div>Kemi</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span></span></p></h2> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span><a href="/sv/personal/Sidor/Martin-Andersson.aspx">Martin Andersson</a><span>,</span></span><span> Material för att bekämpa antibiotikaresistens<br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><span><span><a href="/sv/personal/Sidor/Romain-Bordes.aspx">Romain Bordes<span>,</span></a><span> </span></span></span><span><span><span></span></span></span><span><span><span><span></span></span></span>Vividye: Hållbar och reversibel färgning av textilier<br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span><span><span><span> <span></span></span></span></span> <span></span><span></span><span><span></span><span></span></span></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span>Läs mer:</span></p> <p class="chalmersElement-P"><span><a href="/sv/institutioner/chem/nyheter/Sidor/global-halsa-och-hallbar-textilindustri-på-IVA-100-lista.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Innovationer för global hälsa och hållbara textilier på IVA:s 100 lista</a><span style="display:inline-block"></span></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span><span><span><br /></span></span></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span></span></p> <h2 class="chalmersElement-H2"><div>Kemi och biologi<span><span><span></span></span></span></div></h2> <p></p> <p class="chalmersElement-P"><span><span><span><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/marcus-wilhelmsson.aspx">Marcus Wilhelmsson</a><span style="display:inline-block">  och <a href="/sv/personal/Sidor/Elin-Esbjörner-Winters.aspx">Elin Esbjörner</a>, </span></span></span></span><span> Naturlik fluorescensmärkning av mRNA - tekniker för att studera RNA-läkemedel och -vaccin <br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span>Läs mer:</span></p> <p class="chalmersElement-P"><span><a href="/sv/institutioner/chem/nyheter/Sidor/global-halsa-och-hallbar-textilindustri-på-IVA-100-lista.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Innovationer för global hälsa och hållbara textilier på IVA:s 100 lista</a><br /><br /></span></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Mikroteknologi och nanovetenskap</h2></div> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <p class="chalmersElement-P"><a href="/sv/personal/Sidor/Dag-Winkler.aspx">Dag Winkler, <span> </span></a><span>Videm - snabb och säker diagnostik av infektionssjukdomar.<br /></span></p> <p class="chalmersElement-P">Läs mer:</p> <p class="chalmersElement-P"><a href="/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Snabb-och-saker-diagnostik-av-infektionssjukdomar-pa-arets-IVA-lista.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Snabb och säker diagnostik av infektionssjukdomar på årets IVA-lista<br /><span><span style="display:inline-block"></span></span></a></p> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div><h2 class="chalmersElement-H2"><div>Teknikens ekonomi och organisation</div> <p class="chalmersElement-P"><span></span></p></h2> <p class="chalmersElement-P"><a href="/sv/personal/Sidor/anders-nordelof.aspx">Anders Nordelöf</a>, Livscykelanalys och cirkularitet för elektriska fordon - batterier, elmotorer och elektronik.<br /><br />Läs mer:<br /><a href="/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/EUs-arbete-for-elektrifiering-av-transportsektorn.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Bidrar till EU:s arbete för elektrifiering av transportsektorn</a> <br /><a href="/sv/styrkeomraden/transport/nyheter/Sidor/Elbilen-ett-langsiktigt-bra-miljoval.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Elbilen ett långsiktigt bra miljöval</a> <br /><a href="/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Elbilen-görs-mer-miljövänlig-med-hjälp-av-livscykelanalys.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Elbilen görs mer miljövänlig med hjälp av livscykelanalys</a></p> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <p class="chalmersElement-P"></p> <h2 class="chalmersElement-H2"><div><div>Chalmersalumner</div> <p class="chalmersElement-P"><br />Från Arkitektur och sammhällsbyggnadsteknik</p></div> <p class="chalmersElement-P"><span><span><span><a href="/sv/personal/Sidor/tommiem.aspx">Tommie Månsson</a>, <span> </span></span></span><span>Kylskåp för att balansera elnätet <br />Läs mer:</span><br /><a href="/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Livsmedelsbutiker-blir-batterier-i-smart-elnat.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /> Kylskåp för att balansera elnätet</a></span></p></h2> <div> </div> <p></p> <p></p> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <p class="chalmersElement-P"><span><em><br /></em></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span><em>100-listan är en del av IVA-projektet Research2Business, R2B.  Listan  presenterar utvalda forskningsprojekt som bedöms ha potential att utvecklas till innovationer, affärsutveckling eller annan form av nytta. Listan speglar en mångfald av forskningsprojekt och forskarkompetenser från Sveriges lärosäten inom ett angivet område<span></span></em></span><br /><em><span style="display:inline-block"></span></em><a href="https://www.iva.se/projekt/research2business/ivas-100-lista-2021/">Hela listan finns på www.iva.se </a><a href="https://www.iva.se/projekt/research2business/ivas-100-lista-2021/"><span style="display:inline-block"></span></a></p> <p class="chalmersElement-P"><em>.<br /></em><br /><br /></p></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div>Mon, 10 May 2021 10:15:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Studenter-prisas-for-nya-motesplatser-i-innovationstavling.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Studenter-prisas-for-nya-motesplatser-i-innovationstavling.aspxStudenter prisas för nya mötesplatser i innovationstävling<p><b>​Nu står det klart att förslaget Connect Us tar hem segern i studenttävlingen om framtidens campus, som arrangeras av Akademiska Hus och Chalmers. Förslaget handlar om att forma nya arbets- och mötesplatser på campus som stärker banden mellan näringsliv och studenter – något som kan ge inspiration i kommande campusutvecklingsprojekt.</b></p><div>I t<span>ävlingen Akademiska Hus Innovation Challenge<span style="display:inline-block"> har  </span></span>tredjeårsstudenter vid programmet för industriell ekonomi utforskat nya idéer om framtidens campus. Totalt har 120 studenter indelade i ett tjugotal grupper medverkat. Utmaningen för varje grupp har varit att arbeta fram en innovation eller lösning med stöd av smart teknik utifrån en av Akademiska Hus tre fokusfrågor: hållbarhet, kund- och användarupplevelse samt framtidssäkrade fastigheter.</div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Det vinnande förslaget Connect Us vill ge nytt liv till den fysiska mötesplatsen på campus genom att skapa flexibla och multifunktionella arbetsytor där studenter och näringsliv, tack vare ett smart digitalt bokningssystem och en nytänkande affärsmodell, delar ytor för ett mer hållbart lokalutnyttjande och en ökad samverkan. Bakom förslaget står studenterna Ahmad Al-Aref, Carl Hammarlund, Linn Ambring, Marcus Onmalm, Mantas Trakanavicius och Simon Schuster. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Vi är såklart glada för vinsten och att vårt bidrag är i linje med vad Akademiska Hus skapar för att minska glappet mellan näringsliv och studenter, säger studenten Carl Hammarlund.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Unik inblick</h2> <div> </div> <div>För Akademiska Hus är innovation och digitalisering prioriterade områden, inte minst för att fortsatt kunna skapa relevanta campusområden som möter lärosätenas behov. Genom Akademiska Hus Innovation Challenge genereras en unik inblick i hur studenter ser på framtidens smarta campus och hur dessa ska utformas på bästa sätt. Detta är särskilt relevant då vi lever i en tid där omvärlden förändras snabbt och där den digitala utvecklingstakten har accelererat på ett sätt som ingen kunnat förutse det senaste året på grund av coronapandemin. <br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Det har varit otroligt spännande att följa studenterna under tävlingens gång och ta del av deras förslag på hur ett framtida campus ser ut och vilka tekniska lösningar som måste till för att realisera detta. Vinnarbidraget Connect Us har lyckats med bravur genom att förena digital teknik och skapa förutsättningar för möten mellan studenter och näringsliv på campus. Hela samarbetet är ett bra exempel på en co-creation som inte bara genererat många nya idéer utan något som också kan inspirera Akademiska Hus utvecklingsarbete framåt, säger Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus.  </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Från Chalmers sida har Innovation Challenge varit en riktigt lärorik aktivitet för både studenterna, kurslärarna och andra på Chalmers. Det kunde inte ha varit bättre tajming med tanke på denna pandemitid – studenterna fick möjlighet att engagera sig med morgondagens campus samtidigt som de fick applicera sina lärdomar från kursen i ett riktigt innovationsprojekt, säger Robin Teigland, kursansvarig och professor inom Management of Digitalization vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. </div> <div> </div> <div>Akademiska Hus Innovation Challenge har pågått sedan i januari 2021. Vinnaren har korats genom en digital omröstning - öppen för alla - tillsammans med en jury bestående av representanter från Akademiska Hus.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Se studenterna presentera det vinnande förslaget <a href="https://youtu.be/ysfZlslrbeQ">Connect Us </a></div> <div> Se samtliga <a href="https://www.akademiskahus.se/aktuellt/innovation-challenge/">tävlingsbidrag</a> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><em>För mer information:</em></div> <div> Robin Teigland, professor, Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers</div> <div>Tel: 031-772 65 58</div> <div>E-post: <a href="mailto:%20robin.teigland@chalmers.se">robin.teigland@chalmers.se</a></div> <div> </div>Fri, 23 Apr 2021 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Lars-Medbo-far-Svenska-Monteringspriset-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Lars-Medbo-far-Svenska-Monteringspriset-2021.aspxLars Medbo får Svenska Monteringspriset 2021<p><b>​Svenska Monteringspriset 2021 tilldelas Lars Medbo, docent vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers, för att ha utvecklat system och principer för effektiv materialförsörjning till stationer i monteringsverkstäder. Genom hans arbete har många företag kunnat öka effektiviteten både i materialförsörjningen och monteringen.</b></p><div>Priset delades ut den 17 mars 2021 i samband med årets Monteringskonferens som arrangeras av Svenskt Monteringsforum. Motiveringen lyder:</div> <br /><div>&quot;Lars Medbo har utvecklat system och principer för effektiv materialförsörjning till stationer i monteringsverkstäder. Genom hans arbete har många företag kunnat öka effektiviteten både i materialförsörjningen och monteringen. Lars Medbos arbete möjliggör fri sikt över materialfasaderna även i stora monteringsverkstäder där många varianter monteras. Höga pallställ har ersatts av låga, enkelt specialanpassade materialfasader där montörernas effektivitet står i centrum. Genom målmedvetet arbete över lång tid har Lars Medbo stegvis utvecklat principerna för att åstadkomma allt effektivare materialförsörjning. Idag används många av dessa principer framgångsrikt hos såväl stora som små företag i Sverige.  Lars Medbos insatser för effektiviserad materialförsörjning utgör ett föredöme för svensk industri.&quot;</div> <br /><div>Svenska Monteringspriset delades i år ut för 20:e gången. Priset tilldelas en person eller grupp av personer som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg eller någon annan form av hjälpmedel, som utgör ett föredöme och bidrar till utvecklingen inom monteringsområdet.</div> <div><br /></div> Lars Medbo har under lång tid arbetat med internlogistik och materialpresentation vid monteringsstationer. Den grupp som Lars tillhört på Chalmers har haft goda kontakter med japanska forskare och genom studiebesök i Japan och japanska forskares besök i Sverige har Lars samlat unik kompetens om hur effektiv materialförsörjning kan arrangeras. Genom studier av plocktider ur olika emballagetyper har pall med krage utmanats som den givna lastbäraren i monteringen. Materialpresentation ur montörens perspektiv har ersatt den tidigare presentationen som baserades på logistikfunktionens effektivitet. Genom tydliga bilder och fakta har Lars visat på vinsterna med sina metoder vilket fått stort genomslag i praktiken i företag, stora såväl som små.<br /><br /><div>Lars Medbo har arbetat mycket med konkreta projekt hos företag och studerat olika principer för materialpresentation, för att avgöra dessas effektivitet. Genom att anpassa lådor och boxar för att stödja montören alternativt ta bort emballaget helt och i vissa fall servera montören en strukturerad monteringssats har en palett av alternativ visats. Allt i akt och mening att visa på den totala effektiviteten, dvs ur såväl montörens som logistikpersonalens perspektiv. Effekterna genom tillämpning av Lars Medbos utveckling är anmärkningsvärda. För inte så länge sedan stod montörerna mellan höga pallställage och monterade. Montörerna var svåra att se medan truckarna syntes tydligt, vilket kunde ge intryck av att man befann sig i ett lager och inte en monteringsverkstad. I dagens monteringssystem är materialfasaderna låga, det går att se vad som utförs i lokalen och montörerna har fått bättre belysning (ofta dagsljus) på sina stationer. Montörernas arbetsmiljö har förbättrats avsevärt samtidigt som effektiviteten ökat. Irriterande gångsträckor, uppackning av lådor och att leta efter rätt komponent har ersatts av monteringsarbete. Montörer vill montera och inte göra onödiga arbetsuppgifter, vilket innebär att den nya arbetsmiljön uppskattas av dem som berörs mest av den.</div> <div><br /></div> <div>&quot;Pristagaren har med stor hängivenhet under lång tid verkat för att stärka svensk industris förmåga att skapa effektiva materialfasader. De många lyckade exempel på hur pristagarens principer och arbetssätt implementerats på företag runt om i landet vittnar om den påverkan detta arbete haft&quot;, säger prisutdelaren Jenny Bramell, som under lång tid haft insikt i svensk industris utmaningar och framsteg.</div> <div>  <br /></div> Priset består av en glasskulptur av konstnärinnan Ebba von Wachenfeldt. Priset delas ut av <a href="https://www.ri.se/sv/monteringsforum" target="_blank">Svenskt Monteringsforum</a>, ett nätverk av personer verksamma med utveckling och problemlösning inom monteringsområdet. Svenskt Monteringsforum drivs av RISE IVF AB.<br /><br /><div><a href="/sv/personal/Sidor/lars-medbo.aspx">Mer om Lars Medbo </a></div> <br /><em>Text via Svenskt Monteringsforum</em><br />Thu, 18 Mar 2021 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Bjorn-Sanden-ny-ledamot-i-Klimatpolitiska-radet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Bjorn-Sanden-ny-ledamot-i-Klimatpolitiska-radet.aspxBjörn Sandén ny ledamot i Klimatpolitiska rådet<p><b>​Professor Björn Sandén vid Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers har blivit utsedd till ny ledamot i Klimatpolitiska rådet från den 1 juli. Rådets uppdrag är att utvärdera regeringens politik och de underlag den bygger på, liksom att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.</b></p>​Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp år 2045.<br /><br />För att stärka rådets oberoende i förhållande till regeringen föreslår rådet självt nya ledamöter. Regeringen fattar därefter beslut om att förordna ledamöter i rådet. Den 25 februari utsåg regeringen två nya ledamöter: Annika Nordlund från Umeå universitet samt Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet vid avdelningen för Miljösystemanalys på Chalmers. De tillträder rådet den 1 juli 2021.<br /><br /><strong>Grattis Björn till det nya uppdraget! Hur känns det?</strong><br />– Det känns bra, men också ansvarsfullt att ha fått förtroendet. <br /><br /><strong>Vad fick dig att tacka ja?</strong><br />– Det är ju ett intressant och mycket viktigt uppdrag och jag har kommit fram till att jag trivs bäst när jag kan kombinera forskning och undervisning med mer direkta bidrag till samhällsutvecklingen. <br /><br /><strong>Vad kan just du bidra med till rådet?</strong><br />– Jag hoppas att jag kan bidra med användbara perspektiv på samhällsomställning som grundar sig en bred syn på förändring av teknik och samhällets institutioner. I bästa fall kan min erfarenhet av att studera industriella förändringsprocesser ur samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och systemvetenskapliga perspektiv bidra med både överblick och skärpa. <br /><br /><strong>Vad anser du är rådets viktigaste uppgift? </strong><br />– Att coacha denna och kommande regeringar, och det politiska systemet i stort, så att de driver igenom en politik som möjliggör att de långsiktiga klimatmålen uppnås.<br /><br /><strong>Du efterträder Tomas Kåberger, vars förordnande går ut samtidigt – vad tar du med dig i arbetet från Tomas tidigare insatser?</strong><br />– Tomas är egentligen oersättlig med sin internationella utblick och unika erfarenhet från olika uppdrag i samhället. Men jag tror att Tomas och jag delar en positiv insikt om att en snabb klimatomställning både är fysiskt möjlig och ekonomiskt önskvärd. Jag för nog också vidare ett perspektiv som betonar teknikutvecklingens och industrins viktiga och potentiellt konstruktiva roller.<br /><br />Läs mer om <a href="/sv/personal/redigera/Sidor/bjorn-sandén.aspx">Björn Sandén </a><br />Läs mer om <a href="https://www.klimatpolitiskaradet.se/" target="_blank">Klimatpolitiska rådet </a><br /><br /><em>Textsammanställning: Daniel Karlsson</em>Thu, 25 Feb 2021 12:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Succeappen-som-startades-av-chalmerister.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Succeappen-som-startades-av-chalmerister.aspxSuccéappen som startades av chalmerister<p><b>Deras uppfinning hjälper mattelärarna att täppa igen kunskapsluckor i klassrummen och ger en skjuts till matematikundervisningen i 130 kommuner. Nu tar de tidigare chalmeristerna sikte på en USA-lansering.</b></p><div>Henrik Appert och Arvid Gilljam, grundarna av Matteappen läste <a href="http://www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/sidor/industriell-ekonomi.aspx">Industriell ekonomi på Chalmers​</a> ​samtidigt. Redan då drömde de gamla barndomsvännerna om att utveckla någonting som skulle göra stor samhällsnytta.  </div> <div>– När vi läste Industriell ekonomi lärde vi oss hur man kan få system att fungera bättre via olika typer av processer. Vi fick också en inblick i hur moderna företag baserar sina beslut på data, säger Henrik Appert. Han gick sedan vidare till Entreprenörsskolan på Chalmers och Arvid Gilljam läste klart sin master på London Business School.</div> <div><br /></div> <div>År 2015 kom resultatet av den senaste PISA-undersökningen, en internationell studie som testar 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Den visade att matematik var en stor utmaning för eleverna, både i Sverige och internationellt. I Sverige utvärderas elevers kunskaper i matematik även med hjälp av nationella prov, som vid senaste mätningen visade att nästan var femte elev inte når kraven för godkänt i årskurs nio.​ En oroande samhällsutveckling där grundarna genast såg en stor förbättringspotential.​</div> <div>– Om man tänker på grundskoleutbildning som en produkt samhället betalar för och skolsystemet ska leverera, kostar varje produkt ungefär en miljon kronor. När nästan var femte elev inte får den starten i livet som de förtjänar måste vi tänka om, både för elevernas skull, men också utifrån ett ekonomiskt perspektiv för samhället. Vi applicerade systemtänket som vi hade fått med oss från Chalmers, säger Henrik Appert.</div> <div><br /></div> <div>Deras ingång var att den värdefulla datan om hur man skulle kunna förbättra undervisningen fastnade i matteböckerna och skrivhäftena.</div> <div>– Vi insåg att på mattelektioner uppstår miljontals med datapunkter om elevers nuvarande kunskaper och kunskapsluckor i form av uträkningar och svar i räknehäften. Ifall lärare på ett enkelt sätt skulle kunna ta del av den informationen skulle de också kunna fatta bättre, datadrivna beslut om hur de bedriver och utvecklar sin undervisning. Det skulle exempelvis. kunna handla om att gå igenom ett moment på nytt som eleverna har haft svårt för, eller lägga mindre tid på det som de redan bevisat att de behärskar. </div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">L</span><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">öser svaret i realtid</span><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/20210101-20210631/Matteappen%20-%20lärarvy%20och%20elev-vy%20jämte%20varandra.png" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;width:350px;height:184px" />Det blev startskottet till uppfinningen Matteappen som är anpassad till grundskolans matematikundervisning. Efter en analys av vilka digitala lösningar som fanns tillgängliga på marknaden insåg grundarna att det inte fanns några tillräckligt bra tekniska lösningar för att arbeta med matematik på ett digitalt sätt. </div> <div>– ​De digitala verktyg som fanns var antingen klickbaserade eller gick ut på att man kunde mata in svar med tangentbordet. Men matematik görs bäst för hand, där du har lika hög frihetsgrad som när du arbetar med papper och penna. Därför tog vi fram en lösning där eleverna inte bara anger svar, utan samtidigt redogör för sin uträkning med ett ritverktyg i en surfplatta eller på en dator.</div> <div><br /></div> <div>Appen rättar svaret automatiskt och skickar informationen till läraren i realtid. På det sättet kan den som undervisar få en fördjupad förståelse för vad eleverna kan behöva hjälp med.</div> <div>– Lärarna kan projicera olika exempel på uträkningar på tavlan och använda elevernas arbete som exempel. De kan också tydligt se vilka elever som kan behöva ytterligare stöd eller om någonting i undervisningen behöver repeteras för hela klassen eller en mindre grupp elever. Vår app flyttar fokus från vilken sida du är på i matteboken till hur lärare och elever kan samarbeta bättre i klassrummen.</div> <div>Henrik Appert menar att responsen från både lärare och elever har varit överväldigande. I diverse undersökningar har man kunnat se att lärare upplever att tjänsten minskar deras administrativa arbete och ger mer tid och utrymme för individanpassad undervisning.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Snabbspolat in i framtiden</h3> <div>Matteappen kan användas både som ett komplett läromedel eller som ett komplement till matematikböckerna och finns i dag i skolor i över 130 kommuner. När coronakrisen blossade upp i slutet av mars förra året femdubblade bolaget sin tillväxttakt inom loppet av några veckor.</div> <div>– Vi har snabbspolat in i framtiden på grund av krisen. Corona har varit en katalysator som har påskyndat den digitala utvecklingen och tvingat människor att gå utanför sin vanliga bekvämlighetszon för att hitta nya lösningar.</div> <div>I dag värderas bolaget till 90 miljoner kronor och planen är att växa med ett tiotal medarbetare inom det närmaste året. Flera länder i Europa har hört av sig och visat intresse för tjänsten, men bolaget har just nu siktet inställt på vidare tillväxt i Sverige och en lansering i USA efter en lyckad skolmässa i fjol. </div> <div>– Vi fick fantastisk respons. Ett hundratal lärare skrev upp sig för att testa produkten, då det var exakt den produkt de letat efter. Matematik är ett globalt språk och vi ser samma behov och samma utmaningar på fler marknader. USA har kommit lite längre vad gäller digitaliseringen i undervisningen och där finns en större marknad än i Sverige.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Används i Bahamas</h3> <div>USA-lanseringen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. För närvarande testas den amerikanska versionen  av appen som ett pilotprojekt i ett flertal olika delstater i USA. Där heter den Magma Math och ska i ett första skede användas som ett komplement till skolundervisningen. Tjänsten används just nu även av flera skolor i Bahamas.</div> <div>– Det känns overkligt att idén som man utvecklade en gång i tiden nu används av elever och lärare på en ö i Västindien, men också väldigt häftigt. </div> <div>Parallellt med lanseringen pågår kontinuerlig utveckling av ursprungsidén. </div> <div>– Tjänsten kommer aldrig att bli helt klar. Det kommer alltid finnas sätt att förenkla utlärandet och inlärandet ännu mer. Vi har också möjlighet att utveckla appen för gymnasienivå – eller till och med för matematik på högskolenivå. Mjukvara är något levande. Det är bara fantasin som sätter gränserna. </div> <div><br /></div> <div>Text: Vedrana Sivac</div> <div>Bild: Matteappen</div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.matteappen.se/" target="_blank" title="Matteappen"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om Matteappen​​​</a></div>Wed, 10 Feb 2021 09:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/chi/Nyheter/Sidor/Pandemin-far-varden-att-sikta-at-samma-hall.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/chi/Nyheter/Sidor/Pandemin-far-varden-att-sikta-at-samma-hall.aspxPandemin får vården att sikta åt samma håll<p><b>​Med det gemensamma målet att bekämpa pandemin har vården blivit mer sammansvetsad, fokuserad och pragmatisk. Ansvarsgränser som tidigare utgjort hinder upplevs nu som mindre strikta eller rent av oviktiga. Dessutom har andelen icke-fysiska möten ökat markant under pandemin. Det visar en ny forskningsrapport från Chalmers.</b></p><div>​Den nya rapporten ”Covid-19-pandemins effekter på Nära vård” är skriven på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) av forskare vid Chalmers två centrum inom vårdområdet, Centre for Healthcare Improvement (CHI) och Centrum för vårdens arkitektur (CVA). <br /><br /></div> <div> </div> <div>Rapporten beskriver hur vården i Sverige har påverkats under den pågående pandemin. 29 företrädare för kommuner och regioner i olika roller har intervjuats. Svaren från alla intervjuerna pekar i samma riktning, vilket är ovanligt för kvalitativa intervjuer med olika professioner från olika organisationer. <br /><br /></div> <div> </div> <div>Patrik Alexandersson, föreståndare för CHI och en av författarna till rapporten berättar om resultatet:</div> <div>– Vad vi ser är ett tydligt exempel på hur viktigt ett målarbete kan vara. Här har alla lyckats enas om ett och samma mål – att hantera och bekämpa pandemin – och då blir också insatserna harmonierade. Vi ser den inneboende styrkan i när professionen ges möjlighet att lösa problemen så nära källan som möjligt, med få byråkratiska pålägg. </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Minskat glapp mellan yrkesroller</h3> <div>I rapporten beskrivs hur vårdens ledningsfunktioner till stor del fokuserat på samordning och strukturering. Med det tydliga gemensamma målet upplevs ledarskapet på olika nivåer och i olika delar som mer samspelta. Ansvarsgränserna, som tidigare utgjort hinder, upplevs nu som mindre strikta eller rent av oviktiga, både mellan och inom organisationer. Detta beskrivs huvudsakligen i positiva ordalag av de intervjuade – men forskarna poängterar att detta också riskerar skapa en kultur där regelverk spelar mindre roll.</div> <div><br /></div> <div>De som arbetar i patient- och vårdtagarnära arbete har upplevt en hög grad av tillit från sina chefer och mandat att själva testa nya arbetssätt. Det har lett till ökat engagemang och delaktighet. Även gränser mellan professioner har minskat i betydelse under pandemin. Vikten av pragmatik och nya arbetssätt har ofta inneburit ett behov av att jobba ihop rent praktiskt och har därmed minskat glappet mellan olika yrkesroller.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Färre fysiska möten </h3> <div>Andelen icke-fysiska möten har ökat markant under pandemin, både med patienter och vårdtagare liksom med kollegor och företrädare för andra organisationer.  Det handlar främst om vanliga röstsamtal, medan det i mindre omfattning rör sig om digitala kommunikationsverktyg. Som fördelar jämfört med fysiska möten ser man att denna typ av kommunikation tar mindre tid i anspråk, är mer fokuserade och lösningsorienterade. Å andra sidan riskerar relationsskapandet att försvåras när personal och patient inte möts fysiskt.</div> <div><br /></div> <div>– Framöver blir det viktigt att hitta den goda balansen mellan när det är viktigt och lämpligt att träffas fysiskt, respektive när det digitala är att föredra, kommenterar Patrik Alexandersson. </div> <div><br /></div> <div>Ett problem som lyfts i rapporten är hur man når de äldre med digitala lösningar. En annan reflektion från forskarna är hur tydligt det är att den somatiska (fysiska) vården är normen. Psykiatriska utmaningar under pandemin nämns knappt i intervjuerna. </div> <div><br /></div> <div>Det finns en stor vilja bland de intervjuade att behålla de goda arbetssätt som utvecklats under pandemin. Det gäller särskilt de icke-fysiska mötena och olika former av gränsöverskridande arbetssätt. Förutsättningarna för förändring bedöms av flera vara bättre än innan pandemin, på grund av en mängd nya erfarenheter och ett bättre samarbetsklimat. Samtidigt uttrycker de intervjuade en oro för att det efter pandemin blir en återgång till hur man arbetade tidigare.<br /><br /></div> <em>Rapporten ”Covid-19-pandemins effekter på Nära vård: En intervjustudie med företrädare från kommuner och regioner” är författad av Erik Eriksson, Patrik Alexandersson, Christian Gadolin, Johanna Eriksson och Göran Lindahl vid Chalmers tekniska högskola på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).</em><br /><em></em><div><a href="/sv/centrum/chi/forskning/rapporter/Sidor/default.aspx"><br />Rapporten kan läsas här</a> </div> <div>Se även <a href="https://www.dagensmedicin.se/arbetsliv/arbetsmiljo/risk-for-laissez-faire-kultur-med-utsuddade-granser/">artikel i Dagens Medicin<br /></a></div> <div><br /> </div> <div><strong>Begreppet Nära vård och forskningsprojektet</strong></div> <div>En omställning sker inom svensk vård där man inför ett nytt förhållningssätt, Nära vård. Begreppet definieras på olika vis men innehåller vanligen tre komponenter där vården strävar efter att komma närmre patienten och brukaren utifrån geografisk närhet, relationell närhet och digital närhet. Nära vård brukar ofta anses vara mer lämplig för den vård som behövs ofta. Centre for Healthcare Improvement är delaktiga i att följa denna transformation i ett följeforskningsprojekt i samarbete med Västra Götalandsregionen VGR. Projektet startade redan innan pandemin. <a href="/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Innovationskraft-i-en-pandemi.aspx">Läs vidare här</a></div> <div><br /></div> <div><strong>Centre for Healthcare Improvement (CHI)</strong> är en centrumbildning vid Chalmers tekniska högskola som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och transformation av hälso- och sjukvård. Målet är att tillsammans med svensk hälso- och sjukvård skapa och sprida forskningsbaserad och handlingsorienterad kunskap om hur vi kan uppnå en bättre och säkrare hälso- och sjukvård. <a href="http://www.chi.chalmers.se/">www.chi.chalmers.se</a></div> <div> </div> <div><strong>Centrum för vårdens arkitektur (CVA) </strong>är ett nationellt centrum för utveckling och spridning av kunskap om vårdens fysiska miljö. CVA verkar aktivt inom forskning, samverkan, utbildning och nyttiggörande. <a href="http://www.chalmers.se/cva/">www.chalmers.se/cva/ </a></div> <div> <br /></div> <div><em><br />Textsammanställning: Daniel Karlsson</em></div> <div><em>Bild: <a href="https://pixabay.com/sv/users/nastya_gepp-3773230/?utm_source=link-attribution&amp;amp%3butm_medium=referral&amp;amp%3butm_campaign=image&amp;amp%3butm_content=5103043">Anastasia Gepp</a> via <a href="https://pixabay.com/sv/?utm_source=link-attribution&amp;amp%3butm_medium=referral&amp;amp%3butm_campaign=image&amp;amp%3butm_content=5103043">Pixabay<br /></a></em></div>Wed, 27 Jan 2021 13:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Studenter-bidrar-med-digitala-innovationer-till-framtidens-campus.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Studenter-bidrar-med-digitala-innovationer-till-framtidens-campus.aspxStudenter bidrar med digitala innovationer till framtidens campus<p><b>​Tillsammans med Chalmers startar fastighetsbolaget Akademiska Hus en innovationstävling för att utforska nya idéer om framtidens campus. Hur ser ett framtida campus ut och vilka lösningar och vilken teknik kan realisera detta? Det är utmaningen som tredjeårsstudenter vid programmet för industriell ekonomi nu antar. </b></p><div>​Vi lever i en tid där omvärlden förändras snabbt och där den digitala utvecklingstakten har accelererat på ett sätt som ingen kunnat förutse det senaste året på grund av coronapandemin. För <a href="https://www.akademiskahus.se/">Akademiska Hus</a> är innovation och digitalisering prioriterade områden, inte minst för att fortsatt kunna skapa relevanta campusområden som möter de statliga lärosätenas behov. Genom tävlingen Akademiska Hus Innovation Challenge genereras en unik inblick i hur studenter ser på framtidens smarta campus och hur dessa ska utformas på bästa sätt. Studenterna får erfarenhet av ett reellt case och Akademiska Hus får nya idéer och perspektiv till arbetet med innovation och utveckling.</div> <div> </div> <div>– Det här är verkligen en möjlighet för oss att samverka med de som normalt vistas mycket i våra miljöer. Vi ser med spänning fram emot vilka kreativa idéer och lösningar som studenterna kommer att presentera för hur vi tillsammans med landets universitet och högskolor kan skapa framtidens campus, säger Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus. </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Tjugo innovationer – en vinnare</h3> <div>Ungefär 120 studenter indelade i ett tjugotal grupper väljer en av tre fokusfrågor: hållbarhet, kund- och användarupplevelse samt framtidssäkrade fastigheter. Utifrån den valda frågan utvecklar varje grupp sedan en innovation eller lösning med stöd av smart teknik som till exempel artificiell intelligens, AI. Tävlingen pågår fram till mitten av april, då studenterna presenterar sina idéer för varandra och en jury utser en vinnare.<br /></div> <div><br />– Tävlingen bidrar till att studenterna får chansen att integrera teori med praktik i ett ”live case” där de utvecklar en digital innovation för framtidens campus för Akademiska Hus. Att lyckas med digitalisering kräver bra ledarskap och tävlingen visar i praktiken vilka utmaningar som finns, säger Robin Teigland, kursansvarig och professor inom Management of Digitalization vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.  </div> <div> <br /><br /></div> <div><strong>För mer information kontakta:</strong></div> <div>Robin Teigland, professor, institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers</div> <div>Tel: 031-772 65 58, e-post: <a href="mailto:robin.teigland@chalmers.se">robin.teigland@chalmers.se<br /></a></div> <div> </div>Thu, 21 Jan 2021 10:00:00 +0100