Hafez Shurrab

Tillverkarens planeringsguide för att balansera efterfrågan och utbud

​Att matcha kundernas efterfrågan med utbudskapaciteten är avgörande för en högpresterande tillverkningsverksamhet. I sin doktorsavhandling belyser Hafez Shurrab taktisk planering och de utmaningar som man stöter på i komplexa tillverkningsmiljöer i strävan efter balansering mellan utbud och efterfrågan.

Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?

– Att misslyckas med att balansera efterfrågan och utbud i tillverkningsprocesser medför upprepade svängningar mellan över- och underkapacitet och därmed betydande ekonomiska förluster. Detta gäller både för verksamheter inom ”engineer-to-order” (ETO, för produkter som kräver mycket anpassat ingenjörsarbete, såsom fartyg, kranar eller industrianläggningar) och ”configure-to-order” (CTO, för produkter som består av otaliga kombinationer av standardsystem, -delsystem och -komponenter, såsom bilar eller elektroniska enheter). Anledningen är det konstanta trycket av betydande komplexitet: till exempel volatilitet, osäkerhet och tvetydighet. Tillverkare svarar på sådan komplexitet genom att använda planeringsprocesser som adresserar verksamhetens behov och risker på olika medellång sikt, från 3 månader till 3 år.
 
– Eftersom vikten av beslutsfattande ökar exponentiellt när horisonten krymper, kräver förståelsen av samspelet mellan komplexitet och balansering mellan efterfrågan och utbud utökade resultat som rapporterats i litteraturen om "Supply Chain Planning and Control". Därför tar min avhandling upp komplexitetens inverkan på planering av balansering mellan efterfrågan och utbud på medellång sikt på tre horisonter: det strategiskt-taktiska gränssnittet, den taktiska nivån och det taktiskt-operativa gränssnittet.

Med din forskning, hur försöker du bidra till att lösa detta?

– För att utforska komplexitetens inverkan på balansering av efterfrågan och utbud i planeringsprocesser bygger avhandlingen på fem studier, varav de två första handlade om kundorderuppfyllelse i ETO-verksamhet. Medan första studien undersökte relevanta beslut på taktisk nivå, planeringsaktiviteter och deras gränssnitt med komplexiteten som påverkar balansering av efterfrågan och utbud vid det strategiska–taktiska gränssnittet, så avslöjade andra studien de tvärfunktionella integrationsmekanismerna som påverkar dessa beslut och aktiviteter och deras inverkan på komplexiteten. Därefter undersökte den tredje studien områden av osäkerhet, informationsbehandlingsbehov (IPN) och informationsbehandlingsmekanismer (IPM:er) inom säljs- och verksamhetsplanering i ETO-verksamhet. Som kontrast så behandlade de följande studierna materialleveransscheman (MDS) i CTO-verksamhet; den fjärde studien identifierade komplexitetsinteraktioner som orsakar MDS-instabilitet vid det taktiska-operativa gränssnittet och den sista studien förklarade kvantitativt hur flera faktorer påverkar MDS-instabilitet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Avhandlingen bidrar till teori och praktik genom att utöka kunskapen om sambanden mellan komplexitet och balansering mellan efterfrågan och utbud inom en medellång sikt. Dess teoretiska bidrag, för att bygga vidare på och stödja den begränsade kunskapen om taktisk planering i komplexa tillverkningsoperationer, består av en detaljerad planeringsram på taktisk nivå, IPN som genereras av osäkerhet, orsakande och modererande faktorer för MDS-instabilitet och balanserande (komplexitetsreducerande och komplexitetsabsorberande) strategier, tvärfunktionella integrerande mekanismer, IPM:er och dimensioner av planeringsprocessens kvalitet.
 
– Samtidigt består dess praktiska bidrag av kortfattade men holistiska beskrivningar av sambanden mellan komplexitet i sammanhang och balansering av efterfrågan och utbud. Tillverkare kan lätt dra nytta av dessa beskrivningar för att utveckla och implementera kontextanpassade planeringsprocesser på taktisk nivå som möjliggör smidigt, informerat och effektivt beslutsfattande.

Vad hoppas du att dina forskningsresultat ska leda till?

– Jag hoppas att mina resultat leder till ökat forsknings- och industriintresse för att utveckla taktisk planering och relaterade verktyg på ett mer integrerat sätt, så att beslutsfattare på olika nivåer möter färre osäkerheter kring resursbeläggning och högre flexibilitet för problemlösning. Sådana förhållanden underlättar bättre användning av resurser och mer effektiva investeringar. Exempel på förväntade investeringar kan vara initiativ för att förbättra skalbarheten av kapacitet nedströms och flexibilitet i leveranskedjans orderuppfyllelse uppströms, och initiativ för att utveckla prediktiva maskininlärningsmodeller för att identifiera och hantera efterfråge- och utbudsrelaterade osäkerheter.


Textsammanställning: Daniel Karlsson
 
 
Disputationen genomförs den 21 mars 2022 kl 13:15, se länk på avhandlingens sida


Sidansvarig Publicerad: on 09 mar 2022.