Kämpar för hållbarare transporter. Chalmersforskarna Sara Rogerson och Vendela Santén ger transportköpande företag direkt användbar kunskap för att minska transporternas miljöpåverkan. 

​Foto: Anna-Lena Lundqvist

Ny forskning ger gröna verktyg till transportköpande företag

​Chalmersforskarna Sara Rogerson och Vendela Santén brinner för miljöfrågor och har bestämt sig för att göra transportbranschen grönare. Nu bryter de ny forskningsmark i två avhandlingar, där de ger transportköpande företag handfasta verktyg för att kunna minska påverkan på miljön.
Koldioxidutsläppen från bilar minskar, men när det gäller godstransporter är trenden den motsatta. Sara Rogerson och Vendela Santén, doktorander på Chalmers, vill göra något åt saken.
 
Därför har de ägnat all sin forskning åt hållbara transporter, eller ”green logistics” som forskningsområdet brukar kallas. Nu doktorerar de med var sin avhandling som innehåller direkt användbar kunskap om hur branschen kan minska sin miljöpåverkan.
 
De tar delvis ett nytt grepp om frågan, genom att inte fokusera på transportföretagens åtgärder – utan på de företag som köper in transporttjänsterna.
 
- Tidigare forskning på området har handlat mycket om tekniska aspekter, som hur bränslet eller olika krav på fordonen påverkar miljön. Det har inte varit lika mycket fokus på de transportköpande företagen, trots att dessa företag kan göra mycket för att minska branschens miljöpåverkan, säger Vendela.
 

Ger verktyg för hållbara godstransporter

Sara och Vendela har samma utgångspunkt i sin forskning: att klargöra hur de transportköpande företagen kan bidra till hållbarare godstransporter. De tar ett tydligt grepp om ett viktigt logistiskt begrepp: fyllnadsgraden - eller hur väl utrymmet exempelvis i en lastbil, container eller förpackning utnyttjas vid varutransporter.
- En ökad fyllnadsgrad har stor betydelse för möjligheten att minska transporternas miljöpåverkan, säger Vendela.
- Bland de inköpande företagen finns dessutom ett stort intresse för frågan, eftersom ett effektivare arbetssätt och förbättrad fyllnadsgrad också minskar kostnaderna, säger Sara.
 
I sin avhandling redogör Vendela Santén på ett strukturerat sätt för hur transportköpande företags olika logistikaktiviteter hänger samman och påverkar fyllnadsgraden – och därmed transporternas miljöpåverkan.
 
Det kan handla om leveranstid, orderstorlek transportbokning, packnings- och lastningsförfarande, eller var företagen placerar sina lager.
- Dessa logistikaktiviteter är väldigt sammanlänkade och påverkar varandra. Dessutom är ofta flera aktörer inblandade, både externt och internt. För att nå en hög fyllnadsgrad behövs därför en förståelse för den påverkan olika logistikaktiviteter har – både direkt och indirekt, och att flera aktörer är involverade, säger hon.
 

Fyllnadsgrad viktig ur miljösynpunkt

Sara Rogersons forskning fokuserar på vilken betydelse företagens transportinköp och upphandling av transporter får – där exempelvis krav på vissa leveranstider kan leda till ineffektiva transporter ur miljösynpunkt. Hon har även granskat vikten av företagens interna samordning kring miljöförbättrande åtgärder, samt hur varorna förbereds och hanteras inför transport.
 
Sara och Vendela har samarbetat i flera studier kring hur fyllnadsgraden vid transporter kan bli bättre. Tillsammans har de tagit fram konkreta verktyg som företagen kan använda för att mäta och följa upp fyllnadsgraden, och de ger dessutom handfasta förslag på olika typer av åtgärder.
 
- Det gäller att förstå var obalanserna i fyllnadsgraden ligger, men också vad som måste förändras för att kunna öka den. Det här har vi skapat en tydlig modell för. Dessutom har vi tagit fram ett ramverk som ger företagen en överblick över vilka olika åtgärder de kan ta till, och hur dessa åtgärder påverkar fyllnadsgraden, säger Sara.

"Det här är en väldigt aktuell och relevant fråga, eftersom transportsektorn växer och samtidigt ökar sin miljöpåverkan. Därför känns det bra att kunna visa på praktiska verktyg, direkt användbara för företagen"

 
Sara och Vendela bryter delvis ny forskningsmark i sina avhandlingar. Att de har arbetat så detaljerat och djupgående kring både mätningar och åtgärder kring fyllnadsgraden gör deras arbete unikt – och direkt applicerbart för branschen.
- Vi har gjort det möjligt för företagen att enkelt få en tydlig bild av vad de kan göra för att förbättra fyllnadsgraden, med direkta anvisningar för hur de kan gå tillväga. Jag hoppas att det här arbetssättet kommer att användas av företagen, och skapa verklig nytta, säger Sara.
 
Forskningsresultaten har redan mötts av positiv respons. Företagen de har arbetat med under forskningen har visat ett stort engagemang och intresse.
 
- Det här är en väldigt aktuell och relevant fråga, eftersom transportsektorn växer och samtidigt ökar sin miljöpåverkan. Därför känns det bra att kunna visa på praktiska verktyg, direkt användbara för företagen, säger Vendela.

Text: Ulrika Ernström
 
 

FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION:

  • Sara Rogerson är doktorand på Chalmers, Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, avdelningen Supply and Operations Management. Hennes avhandling har titeln: ”Environmental concerns when purchasing freight transport”.
 
  • Vendela Santén är doktorand på Chalmers, Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, avdelningen Service Management and Logistics. Henns avhandling har titeln: ”Towards environmentally sustainable freight transport – Shipper´s logistics actions to improve load factor performance”.
 
Sara Rogersson, Doctoral thesis, (2016) ”Environmental concerns when purchasing freight transport”.
Sara Rogerson, Licentiate thesis: (2013) "Purchasing process for freight transport services and influence on CO2 emissions".
Vendela Santén, Doctoral thesis: (2016) ”Towards environmentally sustainable freight transport – Shipper´s logistics actions to improve load factor performance”.
Vendela Santén, Licentiate thesis: (2013). "Exploring logistics actions enabling environmentally sustainable transport"
 

Sidansvarig Publicerad: fr 19 maj 2017.