Siri Willskytt
​Siri Willskytt har undersökt vilka åtgärder som kan göra förbrukningsvaror och kortlivade produkter mer miljövänliga.

Så kan våra förbrukningsvaror bli mer miljövänliga

​Inom cirkulär ekonomi ligger fokus ofta på långlivade produkter. Chalmersforskaren Siri Willskytt har istället granskat hur våra förbrukningsvaror och kortlivade produkter kan bli mer resurssnåla och miljövänliga - och hon visar att mycket finns att göra.
Siri Willskytt är doktorand på avdelningen Miljösystemanalys, institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Nu presenter hon sin licentiatuppsats ”How can consumables be made more resource efficient? Environmental and resource assessment of measures”.
 
Berätta om din forskning!
Dagens sätt att konsumera produkter är inte så hållbart, eftersom det ofta kännetecknas av att utvinna nya resurser för att producera nytt och sedan slänga produkten efter en viss användning - och i vissa fall inte ens återvinna materialen i produkten. Det här är det vi brukar kalla ”slit- och slängsamhället”. Cirkulär ekonomi presenteras ofta som lösningen på problemet, och inom detta koncept finns många strategier för att göra produkter mer resurssnåla och miljövänliga. Dock dominerar strategier för långlivade produkter, eftersom dessa produkter kan återanvändas, återtillverkas och återvinnas.  Men åtgärder och strategier för att göra förbrukningsvaror och kortlivade produkter mer resurseffektiva och miljövänliga behövs också!
 
I min licentiatuppsats har jag undersökt vad det finns för åtgärder som går att applicera på förbrukningsvaror och kortlivade produkter - och om dessa leder till mer resurseffektiva och miljövänliga produkter. En del av forskningen består av en fallstudie på inkontinensprodukter där olika åtgärder utvärderas genom livscykelanalyser. Jag har också analyserat befintliga bedömningsstudier i litteraturen, främst livscykelanalyser, på olika produkter och olika åtgärder som har som mål att förbättra resursanvändningen och minska miljöpåverkan.
 
Varför är detta viktigt?
Förbrukningsvaror som blöjor, papper och mat, men också andra kortlivade produkter som komponenter i långlivade produkter (exempelvis bränslefilter i en lastbil), kommer alltid att behövas. Därför är det viktigt att undersöka hur man kan göra dem mer resurssnåla och miljövänliga. Genom att utvärdera olika åtgärder som syftar till detta, med hjälp av till exempel livscykelanalyser, kan just resurs- och miljöpåverkan utredas över hela produktens livscykel. I vissa fall kan man tro att en viss lösning är den bästa, men om man undersöker hela produktens livscykel och hur konsumenten faktiskt använder produkten eller lösningen, kan det visa sig att den inte alls är bra.

"Det går att göra ganska mycket med
förbrukningsprodukter och kortlivade produkter
för att dessa ska bli resurssnålare" 

Siri Willskytt, Chalmers

 
Vilka är dina viktigaste slutsatser?
En viktig slutsats är att det går att förbättra resursanvändningen och miljöpåverkan rejält för förbrukningsvaror och kortlivade produkter, med en mängd olika åtgärder i olika led av livscykeln. En annan viktig slutsats är att kontexten som en produkt används i till stor del kan avgöra om en åtgärd blir bra eller dålig. Att designa om en förbrukningsprodukt till en långlivad produkt (det vill säga en engångsprodukt till en flergångsprodukt) kan i vissa fall vara väldigt bra och i vissa fall väldigt dåligt. Det som avgör är hur många gånger flergångsprodukten faktiskt används och hur energisnålt eller energikrävande underhållsarbetet (oftast tvättning) är, men också vilken typ av el-mix som används. Ser man till att använda sin produkt många gånger och har ett energisnålt underhåll som använder el med låg fossilandel, kommer flergångsprodukten i de allra flesta fall vara det bästa alternativet.
 
Är det något i resultaten som förvånar dig?
Jag blev förvånad över att ganska mycket går att göra med förbrukningsvaror och kortlivade produkter för att dessa ska bli resurssnålare. Exempelvis genom att bara se till att rätt inkontinensprodukt används av korrekt användare (när det gäller storlek och absorptionskapacitet), kan resursanvändningen och miljöpåverkan minskas med 20 procent. Jag tycker det är intressant att användarbeteendet spelar så stor roll för hur resurssnål och miljövänlig en produktlösning blir.
 
Vilken ny kunskap bidrar du med?
Mitt arbete har försökt säga något mer generellt om förbrukningsvaror och dess roll i den cirkulära ekonomin. Förbrukningsvaror har varit lite bortglömda eller i alla fall inte i fokus i diskussionen, eftersom dessa produkter inte känns som så typiska cirkulära produkter.
 
Vad hoppas du att din forskning ska leda till?
Eftersom min forskning sker i ett större forskningsprogram, Mistra REES, där bland annat flera stora företag medverkar, hoppas jag att dessa verkligen tar vara på och använder kunskapen i sina verksamheter. Vi hoppas att kunskapsunderlaget kan användas i både produkt- och systemdesign, samt i utvecklingen av affärsmodeller och policys.
 
Hur ska du gå vidare med forskningen nu?
I min fortsatta forskning ska jag använda den kunskap jag har fått fram om hur produkter och dessa system kan göras mer resurseffektiva och miljövänliga, till att granska design- och produktutvecklingsmetoder. Jag vill se till att den kunskap som jag och mina forskningskollegor har samlat på oss, tas till vara och används.
 
Textsammanställning: Ulrika Ernström
 
Fotnot: Livscykelanalys är en metod för att beräkna produkters resurs och miljöpåverkan från vagga till grav, alltså från råmaterialutvinning till avfallshantering/resthantering.
 
 

Fakta, forskning och mer information

 
 

Publicerad: fr 21 dec 2018.