Relevant information vid terminaler kan förbättra godstransporter

​Bara den nödvändiga informationen – i precis rätt tid. Med hjälp av så kallade effektiva accessprocesser kan flödet förbättras vid godsterminaler med intermodala transporter, där olika transportsätt används. Det visar Stefan Jacobssons doktorsavhandling. Resultatet indikerar att det blir färre köer och minskade utsläpp, vilket i sin tur kan bidra till mer hållbara godstransporter.

​Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?

– Ett viktigt inslag i transportbranschen är intermodal godstransport, vilket innebär att olika transportsätt är involverade. De är komplexa på grund av många olika transportslag och inblandade aktörer. Terminaloperatörer inom intermodal godstransport står inför stora utmaningar att tillhandahålla sömlösa flöden av containrar via sina terminaler. Sömlösa flöden kan uppnås genom att överbrygga klyftor mellan storskaliga transportoperatörer, som rederier, och småskaliga transportoperatörer som exempelvis åkerier och järnvägsoperatörer.

Hur försöker du bidra till att lösa detta?

– Dessa klyftor kan överbryggas med effektiva accessprocesser. Med detta menas att rätt information delas vid rätt tidpunkt, för att uppnå ett bättre resursutnyttjande och för att effektivt genomföra berörda aktiviteter i terminal- och transportprocesserna. Med effektivare processer kan väntetiderna för lastbilar och tåg i terminalerna minskas, och att rätt containers ges access vid rätt tidpunkter.

– Genom att tillämpa accessprocesserna kan småskaliga transportoperatörer på så sätt få tillgång till containrar i terminalerna. En effektiv accessprocess kan uppnås när transportresurser, exempelvis lastbilar och lastbilsförare, kan hanteras tillsammans med terminalresurser, exempelvis så kallade straddle carrier, grensletruck på svenska, och deras förare. Den här hanteringen kallar jag i avhandlingen för ”access management”. 

Vilka är dina huvudsakliga slutsatser?

– Terminal- och transportprocesser kan bli mer effektiva med kortare väntetider för lastbilar och tåg i terminalerna och med tillgång till rätt containrar vid rätt tider om inblandade aktörer, det vill säga terminaloperatörer, åkerier och tågoperatörer, använder sig av fem identifierade accesshanteringstjänster som presenteras i avhandlingen. Dessa tjänster kan dela och utbyta information.
 
– Min forskning har visat på att endast ett begränsat informationsutbyte kan leda till effektiv accesshantering. Detta kan motsäga det vanliga begreppet ”Big Data” som syftar till att ju mer data som delas, ju bättre är det. Istället bör inblandade aktörer endast dela absolut nödvändig information. Det handlar om att åkerierna och tågoperatörerna i förväg ska informera terminaloperatörerna om vilka containrar och tidpunkter som dessa containrar ska hämtas och lämnas. Med den här informationen kan terminaloperatörerna förbereda lastbilarna och tågens ankomster på ett effektivare sätt, vilket kan leda till ett mer sömlöst flöde av containrarna genom terminalerna.
 
– Min forskning indikerar att om åkerierna och tågoperatörerna kan dela den här informationen 1 vecka, 1 dag och 2 timmar innan de anländer så kan terminaloperatörerna göra sina förberedelser på bästa sätt och en effektiv accesshantering kan uppnås. Dessutom, genom att dela denna informationen på detta sätt kan även resursutnyttjandet och genomförandet av de olika aktiviteterna i terminal- och transportprocesserna förbättras.

Vad hoppas du att dina forskningsresultat ska leda till?

– Jag hoppas att min forskning ska leda till en ökad förståelse för hur effektiv accesshantering kan uppnås. Jag hoppas att de ramverk som har utvecklats för att uppnå effektiv accesshantering kan användas och vidareutvecklas. Jag hoppas också att min forskning ska leda till ökad förståelse för inblandade aktörer, som terminaloperatörer, åkerier och tågoperatörer, och hur de kan använda de fem identifierade accesshanteringstjänsterna och hur dessa tjänster har olika förmåga att dela och utbyta information, vilket i sin tur har olika förmåga att bidra till effektiv accesshantering.
 
– Ökad förståelse och användandet av dessa utvecklade ramverk samt de identifierade accesshanteringstjänsterna kan leda till ett mer sömlöst flöde av containers genom terminaler. Det kan i sin tur kan leda till minskade köer och minskade utsläpp, som i slutändan kan leda till ett mer hållbart intermodalt transportsystem.
 
 
Textsammanställning: Daniel Karlsson
 
Se film från mässan Logistik & Transport 2019 där Stefan Jacobsson berättar om projektet DREAMIT, Digital Accesshantering i Realtid för Intermodala Transporter
 
 
Disputationen genomförs online den 17 juni 2020 kl 13.15, se länk här
 
Mer om industridoktorand Stefan Jacobsson

Publicerad: ti 30 jun 2020.