Kristina Hojcková
​Kristina Hojcková har granskat vad som väntar runt hörnet inom den globala elsektorn.

Omställningen mot framtidens elsystem är redan här

​Hur kommer det globala elsystemet omvandlas i framtiden, när vi strävar efter helt förnybar energiteknik? Chalmersdoktoranden Kristina Hojcková utforskar tre olika scenarier och levererar tankeväckande slutsatser om möjligheter och utmaningar för framtidens elsektor.
​I sin licentiatuppsats, WATT’s NEXT? On socio-technical transitions towards future electricity system architectures, granskar Kristina Hojcková vad som väntar runt hörnet inom den globala elsektorn.
 
Berätta om din forskning!
Jag har studerat den sociotekniska utvecklingen i elsektorn, för att utforska olika vägar som det framtida elsystemet - baserat på förnybar energiteknik - kan ta.
 
Målet har varit att bättre förstå vad som bestämmer riktningen för omställningen av elsystemet. Jag har arbetat med att definiera ett antal scenarier och kommit fram till tre framtida system som ofta nämns i litteraturen:
 
• Supernätet, ett starkt centraliserat och beroende elsystem
• Smart-nätet, ett helt distribuerat och ömsesidigt beroende system
• Off-grid, ett oberoende system.
 
Jag granskade aktörer, regleringar, värderingar, förväntningar och teknologier som är typiska för dessa system. Jag har också studerat faktorer och processer som stödjer eller hindrar utvecklingen mot ett av dessa scenarier: Smart-nätet.
 
Varför är detta viktigt?
Dagens forskning kring framtidens elsystem, som baseras på förnybara energikällor, fokuserar främst på de tekniska och ekonomiska aspekterna av omställningen. Dessa perspektiv är viktiga, men det saknas fokus på de nära sammanlänkade sociokulturella, organisatoriska och institutionella faktorer som ofta blir till hinder för omvandlingen av elnätet och marknadsstrukturen. Det är därför viktigt att ta fram ett mer samhällsvetenskapligt perspektiv och använda sociotekniska, systeminriktade begrepp och ramverk för att skapa en helhetsförståelse för komplexiteten runt teknisk innovation och förändring.
 
Vilka är dina viktigaste slutsatser?
Genom att definiera tre alternativa elsystem, kunde vi observera de nyckelaktörer, institutioner och teknologier som för närvarande utvecklas och ökar. Vi visar också att alla dessa alternativa system har uppmärksammats under de senaste 15 åren. Det visar i sin tur att omställningen redan pågår och att utvecklingen inte är unik för elsektorn utan också skapar kopplingar till andra sektorer, diskussioner och samhällstrender. Våra resultat visar också att Smart-nät-scenariot kräver ett nära samarbete mellan etablerade aktörer och nya aktörer, särskilt från olika sektorer.
 
Är det något i resultaten som förvånar dig?
Smart-nätet verkar vid första anblicken vara den mest realistiska vägen, som stöds av både etablerade och nya aktörer. Men i verkligheten kräver Smart-nätet komplexa omstruktureringsprocesser och komplicerade förhandlingar. För Supernätet handlar det istället oftast om stegvisa förändringar som stöds av de etablerade aktörerna, och utvecklingen inom Off-grid drivs av nya aktörer som lämnar det befintliga systemet och bygger ett nytt system istället.
 

”Vi behöver inse att det finns många olika sätt att uppfylla kriteriet om hundra procent förnybara energikällor” 

Kristina Hojcková, Chalmers

Vad är nytt i din forskning?
Jag utforskar extrema och unika scenarier för framtidens elsystem på global nivå. Dessa scenarier tar inte hänsyn till vad som är önskvärt eller troligt, utan vad som är teoretiskt möjligt. Med detta perspektiv kan vi upptäcka dynamik och strukturer som inte är synliga i traditionella scenarier. Dessutom granskar jag den nya och omdiskuterade tekniken med blockkedjor och kryptovalutor, och hur dessa skulle kunna förändra elsektorn.
 
Vad hoppas du att din forskning ska leda till?
Resultaten är relevanta för alla som är intresserade av omställningen av elsektorn, som forskare, entreprenörer, beslutsfattare och många andra som hoppas på mer tydlighet i de komplexa förändringarna som påverkar oss alla när det globala elsystemet omvandlas. Det finns många visioner om vilket som är det mest fördelaktiga framtidsscenariot, men min forskning betonar behovet av att se hela bilden. Vi behöver inse att det finns många olika sätt att uppfylla kriteriet om hundra procent förnybara energikällor, och att varje sätt innebär specifik innovationsdynamik och får olika konsekvenser.
 
Hur går du vidare med forskningen nu?
Efter licentiatseminariet kommer jag att fokusera på Supernätet. Jag är intresserad av att utforska utvecklingen i Asien, särskilt i Kina, där visionen om att bygga ett globalt Supernät har sitt ursprung.
 
Textsammanställning: Ulrika Ernström


FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION

Kristina Hojcková är doktorand på avdelningen Miljösystemanalys vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Läs mer om hennes forskning här >>
 

 

Publicerad: fr 21 dec 2018.