Robert Olsson: Om mellanhandens roll i distributionssystem
Fokus på mellanhänder i distributionssystem. "De mellanhänder som har överlevt har lyckats med detta tack vare en förmåga till att förändra sina roller i takt med att omvärlden och förutsättningar förändras", säger Robert Olsson, Chalmers.

Om mellanhandens roll i distributionssystem

​Mellanhanden är ofta en ifrågasatt aktör, men de som överlever har en förmåga att förändra och utveckla sina roller. Robert Olsson, doktorand på Chalmers, hoppas med sin licentiatuppsats öka förståelsen för mellanhandens roll i distributionssystem.
Berätta om din forskning!
Jag var intresserad av att studera hur mellanhanden påverkas av förändringar i distributionssystem. Studien gick ut på att identifiera vilka roller som en mellanhand tar sig an i dagens distribution, och att ta reda på hur en mellanhand hanterar ett flertal olika roller samtidigt gentemot olika motparter.
 
Varför är detta område så viktigt – och intressant?
Mellanhandens roll har ständigt varit föremål för förändring och ibland starkt ifrågasatt. Vi känner alla till fraser som ”kapa mellanhanden” och tidigare forskning har vid ett flertal tillfällen förutspått mellanhandens utfasning. Trots detta ser vi att mellanhänder är framstående aktörer i dagens distributionssystem. De mellanhänder som har överlevt har lyckats med detta tack vare en förmåga till att förändra sina roller i takt med att omvärlden och förutsättningar förändras. På senare tid har vi sett stora förändringar med avseende på produktion, logistik och informationssystem vilket utmanar mellanhandens klassiska roll. Detta sammantaget gör att det är intressant att studera hur mellanhänder har lyckats hantera dessa förändringar och justerat sina roller gentemot affärspartners.
 
Vilka är dina viktigaste slutsatser?
Ett av de viktigaste bidragen av min forskning är analysen och formuleringen av mellanhandens roller utifrån specifika företagsrelationer. Sammanlagt identifierades sex distinkta och kontextspecifika roller. Dessa användes för att identifiera fyra generiska värdegenererande roller som en mellanhand kan ta sig an.
 
En annan viktig slutsats rör betydelsen av mellanhandens resurser. Genom att använda resurser på nya sätt kan nya roller identifieras och utvecklas, och resurser som utvecklats i en relation kan sen också användas och utvecklas vidare i relationer med andra motparter. Forskningen har också visat att initiativet till utveckling av nya roller kan härstamma från kunder, leverantörer och även inom det egna företaget för att lösa ett problem. Men själva utvecklandet sker alltid i interaktion med en motpart.
 
Vilken ny kunskap bidrar din forskning med?
Tidigare forskning kring mellanhänder har framförallt sett på situationen ur ett aktörsperspektiv, hur en mellanhand knyter samman olika typer av aktörer såsom producenter och användare. Min forskning har istället tagit utgångspunkt i de aktiviteter som utförs och de resurser som används i specifika företagsrelationer.
 
Hur kan detta användas?
Jag hoppas att min forskning ska leda till en ökad förståelse för mellanhandens roll i distributionssystem och även påvisa värdet av att använda en nätverksansats för att studera denna typ av problem. Nätverksperspektivet är användbart som ett forskningsredskap men kan också användas av strateger inom företag för att få en ökad förståelse. Ett företags olika roller är sammanflätade genom de aktiviteter som utförs och de resurser som används. Det kan finnas gynnsamma synergier mellan roller genom liknande aktiviteter och samma resurser. I andra fall kan roller istället medföra motstridiga krav. Genom att använda ett nätverksperspektiv och analysera situationen utifrån aktiviteter och resurser kan man lättare identifiera och hantera dessa spänningar.  
 
Hur ska du gå vidare nu?
Jag lämnar vidare stafettpinnen till andra forskare i fältet och kommer istället fortsätta på Sweco där jag sysslar med samhällsbyggnad!

Textsammanställning: Ulrika Ernström

FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION:
Robert Olsson är doktorand på Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, avdelningen Supply and Operations Management.
Läs Robert Olssons licentiatuppsats: Role Changes in Distribution Networks: A Study of Middlemen

Sidansvarig Publicerad: to 04 jan 2018.