Nya metoder kan förbättra värdet på lösningar i affärsnätverk

​Om aktörer involverade i lösningar interagerar för att gemensamt organisera och koordinera sina aktiviteter och resurser kan lösningarnas effektivitet och värde förbättras. Det är en av slutsatserna i Klas Hedvalls doktorsavhandling.  För transportindustrin, som är det affärsnätverk Klas har studerat, uppmanar han de olika aktörerna att stärka interaktion och samarbete för att möjliggöra nya underhållslösningar. Resultatet kan bli ökad effektivitet i fordonsanvändning och vägtransporter.

Vilka utmaningar fokuserar du på din forskning?

– Företag är sammankopplade av affärsrelationer, och bildar affärsnätverk. I dessa affärsnätverk samverkar företag för att utveckla, sälja, köpa och använda lösningar. Företagen påverkar varandra genom att koppla ihop aktiviteter och kombinera resurser över företagens gränser, vilket resulterar i att också lösningar blir sammankopplade och beroende av varandra. Som en konsekvens av detta, kan ändringar av en lösning i ena delen av affärsnätverket leda till behov av ändringar av andra lösningar på andra håll i nätverket. En lösnings effektivitet och värde beror därför också på andra lösningar som är kopplade till den.

Hur har du tagit dig an det här i din forskning?

– Genom min forskning, som bygger på ett interorganisatoriskt perspektiv, studerar jag de strukturer och mekanismer som resulterar i sammankopplingen och beroendet mellan lösningar. Med en bättre förståelse för dessa strukturer och denna dynamik kan vi skapa en tydligare syn på hur företag tillsammans kan samarbeta för att förbättra värdet på lösningar. 

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det affärsnätverk som jag har studerat innehåller gott om exempel på hur sammankopplade företag påverkar varandra, vilket resulterar i att också lösningarna som utvecklas, implementeras och används blir sammanlänkade och beroende av varandra. Därför är en viktig slutsats av min forskning att en metod som fokuserar på interaktion för lösningar – där aktörer gemensamt organiserar och koordinerar sina aktiviteter och resurser – kan förbättra lösningarnas effektivitet och värde. 

– Det empiriska fokuset för min forskning är underhållslösningar för tunga fordon inom vägtransporter. Resultaten visar att de aktiviteter och resurser som är involverade i underhållslösningar är kopplade till aktiviteter och resurser för andra lösningar, såsom transport av gods. I avhandlingen rekommenderar jag därför att åkare, transportköpare, fordonstillverkare och verkstäder gemensamt samordnar lösningar för att förbättra effektiviteten i fordonsunderhåll, fordonsanvändning och vägtransport.

Vad hoppas du att forskningsresultaten ska leda till?

– Syftet med min forskning är att öka förståelsen avseende lösningar i affärsnätverk. Den konceptuella modell som utvecklats i avhandlingen kommer förhoppningsvis att inspirera till nya perspektiv i den vetenskapliga diskussionen om lösningar. Modellen belyser hur begrepp som organisering för, och värde på, lösningar i affärsnätverk kan förstås på olika sätt, när man tillämpar ett interorganisatoriskt och interaktivt perspektiv.

– Avhandlingen och dess konceptuella modell belyser också de utmaningar som chefer i industrin möter i att utveckla, implementera och använda lösningar i affärsnätverk. Resultaten av min forskning pekar på att företagens interaktion är avgörande när chefer strävar efter att förbättra effektiviteten och värdet av lösningar. Forskningen som presenteras i avhandlingen kan förhoppningsvis inspirera chefer i branschen att tillämpa nya strategier för lösningar. Särskilt vad gäller transportbranschen är syftet att stödja chefer i deras strävan att förbättra effektiviteten i fordonsutnyttjandet och vägtransporterna genom nya metoder för fordonsunderhåll.
 
 
Klas Hedvall är industridoktorand från Volvo Group Trucks Technology.

Mer läsning om Klas Hedvalls empiriska forskning om underhåll för tunga fordon

Läs avhandlingen “Conceptualising Solutions in Business Networks: The Case of Heavy Vehicle Maintenance”


Sidansvarig Publicerad: on 25 mar 2020.