Nära och personligt i entreprenörskapets arbetsrelationer

​Ett starkt team är en stor tillgång för ett nystartat företag, men det kan också vara oerhört svårt att bygga under de förhållanden som råder i entreprenörskapet. I sin doktorsavhandling undersöker Pamela Nowell hur entreprenörskapets osäkra, känslomässiga och föränderliga natur formar relationer och känslomässig dynamik mellan medlemmarna i ett team, och hur gruppen kan arbeta för att bygga de relationer som hjälper deras satsning att överleva och frodas.

​Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?

– Varken teori eller praktik lyckas förklara varför en del team misslyckas med sina entreprenörssatsningar medan andra lyckas. En del av problemet är att vi studerar och stödjer dessa team som om de är typiska arbetslag – när de är allt annat än det. De osäkra, känslomässiga och ostrukturerade förhållandena som råder i entreprenörskapet, tillsammans med all den press som kommer av att så mycket står på spel, innebär att dessa team har en unik och intensiv dynamik, såväl känslomässigt som relationellt. Detta är något som länge varit osynligt inom ämnet. Jag arbetar för att förstå naturen hos denna känslomässiga och relationella dynamik, och hur vi bättre kan studera och stödja dessa team när de engagerar sig i entreprenörskapet.

Med din forskning, hur försöker du bidra till att lösa detta?

– Jag angriper problemet genom att ta in ett nytt och okonventionellt perspektiv för att studera och förstå dessa team, som familjeteori och nära relationsteori.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– De viktigaste resultaten från min forskning är att relationerna mellan medlemmar i entreprenörsteam fungerar som ersättare för organisationsstrukturer. I vanliga arbetssammanhang har du normer, processer, rutiner och riktlinjer för att fatta beslut, bygga förtroende, hantera konflikter och skapa en känsla av delad identitet och ömsesidig skyldighet. I entreprenörskapet har dessa ännu inte etablerats, och därmed spelar interpersonella interaktioner och relationer mellan teammedlemmar en extra stor roll för att få saker att fungera och hålla organisationen vid liv.

– Entreprenörskapet som sådant kräver en specifik typ av relation mellan teammedlemmar – en nära relation. Nära relationer är inte vad vi vanligen tänker på när vi tänker på relationer på jobbet. De kan anta många former, och betyder inte att de är mysiga, utan är snarare ganska utmanande. I dessa typer av relationer ser vi mycket ömsesidigt beroende, öppenhet och en vilja att arbeta på förhållandet genom att våga ge sig in i konflikter och svåra samtal, och ägna sig åt att utvidga relationerna. 

– Eftersom entreprenörer inte har organisationsstrukturer att luta sig mot under sitt tidiga samarbete, måste de luta sig mot kvaliteten och robustheten i sina relationer. Det är därför som modeller för nära relationer, som familjen, passar för att studera och förstå emotionell och relationsdynamik i detta sammanhang, snarare än traditionella arbetsgruppsperspektiv. Istället för att ”hålla saker strikt yrkesmässiga” så kräver det här arbetssammanhanget att entreprenörer ”kommer nära och blir personlig” på ett sätt som kräver interpersonellt mod, intimitet och en vilja att vara sårbar – allt sådant som krävs för att bygga starka, varaktiga, nära relationer. Mitt arbete visar att entreprenörskap inte bara är så emotionellt för att det är så intensivt och osäkert, utan också för att det är så socialt, så beroende av varandra och så relationellt.

Vad hoppas du att dina forskningsresultat ska leda till?

– Jag hoppas att mitt arbete förändrar vårt sätt att studera och stödja entreprenörsteam. Om vi vill ha någon chans att förstå hur vi ska stödja dessa team, hur vi ska lära företagare att bygga blomstrande team och varför vissa team är mer effektiva än andra, måste vi ta relationer och känslor på allvar och verkligen förstå hur sammanhanget kring entreprenörskap formar och vänder på vad vi vanligtvis förväntar oss av relationer i arbetsgrupper. Detta är viktigt för entreprenörskapspolitik, för utbildning, för forskning och för företagare själva. Se till att omdefiniera dessa team som mer än typiska arbetsgrupper, och dra nytta av områden som familjeteori och teorier kring nära relationer där det finns djupgående kunskaper om känslor och relationer som utvecklas över tid. Detta kan ge en lovande start för att belysa dynamiken i dessa team och hur de arbetar tillsammans över tid.


Textsammanställning: Daniel Karlsson

 
Disputationen genomförs online den 28 maj 2021 kl 13.30, länk via avhandlingens sida
 


Sidansvarig Publicerad: må 24 maj 2021.