Bild på  solceller.
Foto: Daniel Karlsson​​​

Kampanj gav många nya solceller på svenska villatak

I en ny studie från Chalmers tekniska högskola konstateras att en svensk informationskampanj för solceller gav en avsevärd ökning av antalet solcellsinstallationer. Resultaten har nu publicerats i en vetenskaplig tidskrift.
Chalmersforskarna Alvar Palm och Björn Lantz vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation har studerat en svensk informationskampanj för solceller som genomfördes 2017. Den aktuella kampanjen utfördes av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. 
 
Syftet var att öka antalet solcellsinstallationer på villatak genom att informera villaägare om solceller, bland annat genom seminarier och individuell rådgivning. Kampanjen genomfördes i drygt 100 kommuner.

– Informationsinsatser för hållbart beteende är vanligt förekommande. Trots detta vet man ganska lite om huruvida kampanjerna fungerar som avsett. Ämnet är komplicerat att studera, eftersom det är svårt att veta hur målgruppens faktiska beteende förändras efter att de tagit del av informationen, berättar Alvar Palm. 

Forskarnas analys visar att kampanjen avsevärt ökade antalet solcellinstallationer i de deltagande kommunerna. Under kampanjen ökade antalet ansökningar till investeringsstödet för solceller med 29 procent i de deltagande kommunerna, jämfört med övriga kommuner. Resultaten står sig även efter bortsortering av ansökningar som inte ledde till installation.

Resultat har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Energy Policy. 

– I artikeln argumenterar vi, baserat på resultaten, för att informationskampanjer kan vara ett kostnadseffektivt sätt att öka mängden solceller runtom i världen, vilket skulle ge minskade koldioxidutsläpp i energisektorn, säger Alvar Palm.

AlvarPalm_BjörnLantz_650x240px.jpg

Chalmersforskarna Alvar Palm och Björn Lantz. 

Foto: Ulrika Ernström och Oscar Mattsson

Om studien

I studien av Alvar Palm och Björn Lantz granskades den informationskampanj för solceller som utfördes 2017 av den kommunala energi- och klimatrådgivningen i drygt 100 kommuner. Utfallet i dessa kommuner jämfördes med övriga kommuner i en regressionsmodell med kontrollvariabler.

I analysen kontrollerades för bland annat solinstrålning, befolkningstäthet, andel röstande på miljöpartiet, andel enfamiljshus samt medelinkomst. Forskarna säkerställde även att installationerna inte var mer frekventa i de deltagande kommunerna redan innan kampanjen. 

Ökningen av antalet solcellinstallationer står sig även efter bortsortering av ansökningar som inte ledde till bekräftad installation. Då stödet är generöst och relativt lätt att söka bedömer forskarna att antalet beviljade ansökningar väl återspeglar antalet faktiska installationer. Det visas också av tidigare erfarenheter.

Slutligen kontrollerades att installationerna inte minskade till under normalläget efter kampanjens slut, vilket hade kunnat indikera att den observerade effekten inte återspeglade en verklig ökning utan endast en tidsförskjutning av installationerna. Sammantaget bedömer forskarna att evidensen är stark för att den observerade effekten är verklig.

Publicerad artikel

Palm, A., Lantz, B., 2020. "Information dissemination and residential solar PV adoption rates: The effect of an information campaign in Sweden". Energy Policy, vol. 142. (Artikeln kan läsas gratis till 24 juni)

​Kontakt

Alvar Palm
Björn Lantz


Sidansvarig Publicerad: ti 30 jun 2020.