Hur kan teknologisk innovation formas för att möta de stora utmaningarna?

​För att möta stora hållbarhetsutmaningar krävs nya teknologier. Det väsentliga är att dessa teknologier utvecklas på ett som skapar värde för miljö och samhälle. I sin doktorsavhandling har Johnn Andersson utvecklat konceptuella verktyg som kan stödja arbetet med att analysera och forma teknologisk innovation för en bättre framtid.

​Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?

– Vi lever i en tid som präglas av en skenande klimatkris, massutrotning av djur och natur, och ett samhälle som slits isär av extrem ojämlikhet. Detta är utmaningar som delvis bottnar i vårt historiska fokus på ekonomisk tillväxt och vår okritiska inställning till teknologisk innovation. Men de understryker samtidigt behovet av nya teknologier som kan hjälpa oss skapa en mer hållbar utveckling. Vi måste helt enkelt lära oss vara innovativa på ett nytt sätt.

Med din forskning, hur försöker du bidra till att lösa detta?

– Jag fokuserar på att förbättra de konceptuella verktyg vi använder för att beskriva och analysera teknologisk innovation. Även om forskningens och politikens fokus gradvis förflyttats – från att främja ekonomisk tillväxt, till att stimulera utvecklingen av specifika teknikområden – så behövs det fortfarande nya ansatser som tar hänsyn till innovationsprocessernas mångdimensionella effekter. Det som betyder något i slutändan är trots allt inte att en ny teknologi utvecklas och sprids, utan hur, var och när den påverkar bredare samhällsstrukturer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Mitt huvudsakliga bidrag är det jag kallar för ’the technological systems framework’. Det består av en uppsättning konceptuella verktyg som förhoppningsvis kan stödja arbetet med att analysera och forma teknologisk innovation. Framförallt så kan de idéer jag utvecklat användas för att specificera och avgränsa det teknikområde som en given studie fokuserar på samt för att beskriva skillnaden mellan olika utvecklingsvägar. Men jag ger också förslag på hur man kan analysera hur dessa utvecklingsvägar växer fram och undersöka deras konsekvenser för miljö och samhälle.

– Därtill presenterar jag fallstudier som beskriver utvecklingen av marin energi och solenergi från ett svenskt perspektiv. Dessa studier synliggör några av de utmaningar som nationella politiker och myndigheter står inför och erbjuder insikter som möjligtvis kan stödja utvecklingen av framtidens innovationspolitik. Bland annat så pekar jag på vikten av att ha en tydlig målbild, använda styrmedel som både stimulerar och formar utvecklingen av nya teknologier, och säkerställa att offentliga investeringar faktiskt ger både inhemsk och global avkastning.

Vad hoppas du att dina forskningsresultat ska leda till?

– Jag hoppas att min forskning ska bidra till att forskningens och politikens fokus förflyttas ytterligare ett steg – från att stimulera utvecklingen av specifika teknikområden, till att forma den sociala och tekniska utvecklingen mot en ljusare framtid.


Textsammanställning: Daniel Karlsson
 
Läs mer om Johnns forskning:


Disputationen genomförs online den 25 september 2020 kl 13.15, länk publiceras på avhandlingens sida


Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.