Anna Furberg-huvudbild
Anna Furberg använder ett systemperspektiv för att reda ut vilken påverkan hårda material har på människor och miljö.

Hon granskar hur hårda material påverkar människor och miljö

​Hårda material är viktiga för tillverkningsindustrin och den ekonomiska tillväxten, men de orsakar också problem för samhället. Anna Furberg har granskat hur hårda material påverkar miljö, resurser och människors hälsa – och ser ett behov att undersöka om vissa av materialen kan ersättas.
Anna Furberg, doktorand på Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation, använder ett bredare systemperspektiv för att reda ut miljöpåverkan från hårda material. Nu presenterar hon sin licentiatavhandling ”Environmental, resource and health impacts of hard materials”.

Berätta om din forskning!
Hårda material, särskilt materialet volframkarbid med kobolt (WC-Co), har haft stor betydelse för den ekonomiska tillväxten under det senaste århundradet. Detta material är viktigt för tillverknings- och gruvindustrin, bland annat för att skära och borra. Samtidigt består WC-Co av knappa metaller. Både volfram och kobolt finns med på EUs lista över kritiska råmaterial. Vidare har påverkan på miljön studerats för kinesisk produktion men inte utanför Kina där en stor andel av WC-Co produceras globalt.
 
Utöver detta så har både volfram och kobolt associerats med konflikten i den Demokratiska Republiken Kongo där mineral utvinns och finansierar den pågående konflikten. Den globala produktionen av kobolt domineras av den Demokratiska Republiken Kongo där småskalig gruvbrytning råder under mycket tuffa förhållanden för gruvarbetarna. Syftet med min forskning är utreda miljö-, resurs- och hälsopåverkan från hårda material genom att använda ett bredare systemperspektiv. WC-Co används som fallstudie då detta hårda material har en så stor betydelse för dagens tillverkningsindustri.
 
Varför är det viktigt?
Min forskning är viktig eftersom den bidrar till kunskap om ett material som är betydelsefull för tillverkningsindustrin och har en ekonomisk betydelse för samhället som är svår att ifrågasätta men vars påverkan på miljö, resurser och mänsklig hälsa tidigare inte har studerats närmare från ett systemperspektiv.
 
Vilka är dina viktigaste slutsatser?
En viktig slutsats från min forskning är att det idag dominerande hårda materialet WC-Co är kopplat till både miljö- och resurspåverkan samt påverkan på mänsklig hälsa. Detta leder vidare till frågan om det finns alternativa material till WC-Co som ger bättre utfall ur dessa perspektiv.
 
Vilken ny kunskap bidrar du med?
Min forskning presenterar inventeringsdata för utvärdering av miljöpåverkan av WC-Co produktion utanför Kina och utvärderar resurspåverkan och påverkan på mänsklig hälsa kopplat till WC-Co genom en fallstudie av däckdubbar, vilka innehåller WC-Co. Detta har inte tidigare presenterats.
 
Vad hoppas du att din forskning ska leda till?
Min förhoppning är att forskningsresultaten ska användas för att kunna jämföra hårda material ur ett bredare systemperspektiv för att på så sätt kunna identifiera vilka material som ger bäst utfall från ett miljö-, resurs- och hälsoperspektiv utan att den funktionalitet som behövs försämras.
 
Hur går du vidare med forskningen nu?
Nästa steg blir att utreda vilka alternativ som finns till de hårda material som används idag och om de kan ersätta WC-Co för att minska påverkan på miljön, resurser och mänsklig hälsa. Användningen av ett bredare systemperspektiv kommer att fortsatt vara viktigt i detta arbete för att undvika alternativ där problem endast förflyttas från ett område (t ex resurspåverkan) till ett annat (t ex miljöpåverkan).
 
Textsammanställning: Ulrika Ernström
 

FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION

 
 
 

Publicerad: må 10 sep 2018.