Hanna Lindén
​Hanna Lindén har granskat hur multinationella företag arbetar med Life Cycle Management, ett sätt för företag att ta ett större helhetsansvar för sina produkters miljöpåverkan.

Hennes forskning guidar företag i livscykelarbetet

​Allt fler företag arbetar med sina produkters miljöpåverkan genom hela dess livscykel. Hanna Lindén, Chalmers, har granskat hur multinationella företag organiserar sitt livscykelarbete, och ger med sin doktorsavhandling en guide till företag som vill ta ett större miljöansvar.
”Det är inspirerande när företag arbetar med miljöfrågor för att de ser de många vinsterna, inte för att de är bundna av lagar eller regleringar.”
 
Orden kommer från Hanna Lindén, nybliven doktor på avdelningen Miljösystemanalys på Chalmers institution för teknikens ekonomi och organisation. Hon har ägnat de senaste åren åt att granska hur multinationella företag arbetar med miljöfrågan utifrån ett helhetsperspektiv, genom så kallad Life Cycle Management.
 
Att visa sitt miljöansvar och arbeta för mer miljövänliga processer, produkter och tjänster blir mer och mer vanligt. Men all miljöpåverkan sker inte i den del av produktkedjan som företagen främst hanterar, eftersom mycket kan ske hos leverantörerna, användarna eller när råmaterialet utvinns.
 
Life Cycle Management, LCM, blir därför ett sätt att arbeta med miljöpåverkan längs hela produktkedjan, både ”uppströms” mot exempelvis leverantörer, och ”nedströms” mot exempelvis kunder.
 
– LCM handlar om att se till produktens hela livscykel. Ett exempel kan vara att bygga om produkten så att den kräver mindre material vid tillverkningen, mindre energiåtgång vid användning eller blir bättre anpassad för återvinningsprocesser. Det kan också handla om att ställa krav på sina kunder och leverantörer att arbeta med miljöledningssystem, säger Hanna Lindén.
 
I sin doktorsavhandling, ”The nitty gritty of life cycle management: Exploring the organization of LCM”, djupdyker hon i hur multinationella företag går till väga när de organiserar sitt LCM-arbete, vilka samarbeten arbetet kan leda till och vilka utmaningar och möjligheter som kan dyka upp.
 
Att det finns många olika sätt att arbeta med LCM står klart, och en viktig slutsats är att
arbetet behöver anpassas till redan existerande logiker eller arbetssätt i företaget.
 
– Jag ser vikten av att organisationer som vill arbeta med LCM kopplar an till befintliga system, så att arbetet ligger i linje med det som redan görs. Ett av företagen i min studie arbetade exempelvis mycket med beräkningar och energianvändning, och såg hur de kunde beräkna och därmed synliggöra minskad energianvändning hos kunden. Det blev ett sätt att göra livscykelperspektivet relevant, eftersom det kopplades till något de redan hade fokus på, säger hon.
 
Enligt Hanna Lindén är det nödvändigt med en ny syn på implementeringsprocessen, om livscykelarbetet ska bli lyckat.
 
– Det krävs mer än en perfekt idé för att något ska kunna implementeras. Implementering är sällan automatisk eller oförändrad, snarare en sorts översättningsprocess. När något ska implementeras så kommer detta tolkas olika av olika personer i organisationen. Därför måste man vara med i diskussionerna på företaget om vad det betyder och hur det ska användas. Annars får inte förändringen någon relevans för de som arbetar i organisationen.  Dessutom finns en risk att fokus stannar vid utvecklingen av en idé och dess lansering, medan den fortsatta utvecklingen och användandet av idén får mindre fokus, säger hon.
 
De som arbetar med livscykelarbetet har också stor betydelse, påpekar hon, eftersom det är genom deras ihärdiga arbete att motivera och anpassa livscykelarbetet i organisationen som medvetenheten och vikten av det sprids i organisationen.
 
Att arbeta med LCM innebär att utmana gränserna för hur långt det egna miljöansvaret sträcker sig, men Hanna Lindén anser att vinsterna för företagen är många.

"Idag drivs LCM mycket av företag som ser möjligheterna med arbetssättet. Framöver tror jag det kommer bli mer och mer nödvändigt att arbeta med ett livscykelperspektiv"

Hanna Lindén, Chalmers

– LCM ger företagen en större förståelse för hela sin produkt- och leverantörskedja. Det handlar också om ett ansvarstagande som kan innebära en konkurrensfördel eftersom du kan konkurrera med hållbarhetsaspekten. Det öppnar för nya affärsmöjligheter, och ger det en möjlighet att skapa nya produkter och bättre relationer med leverantörerna, säger hon.
 
I takt med att lagar och regleringar på miljöområdet ökar kommer LCM bli att vanligare, tror Hanna Lindén.
– Idag drivs LCM mycket av företag som ser möjligheterna med arbetssättet. Framöver tror jag det kommer bli mer och mer nödvändigt att arbeta med ett livscykelperspektiv.
 
Hur ser du att din forskning kan bidra till detta?

–  Min studie konkretiserar och skapar en bredare förståelse för vad LCM är. Jag hoppas den kan ge andra företag som vill arbeta med LCM stöd och guidning i hur de kan gå tillväga. Om jag kan bidra till att förbättra och effektivisera företagens miljöarbete, så skulle det känns väldigt roligt.
 
Text: Ulrika Ernström

Fakta, forskning och mer information

Hanna Lindén har disputerat vid avdelningen Miljösystemanalys på Chalmers, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Läs mer om hennes forskning här >>
 
 

Sidansvarig Publicerad: fr 21 dec 2018.