Anders Nordelöf: Elbilen görs mer miljövänlig med hjälp av livscykelanalys
Tror på elbilens potential. Chalmersforskaren Anders Nordelöf anser att de omdiskuterade miljöproblemen med elbilen ska tas på allvar, men tycker att fokus måste vara att lösa dem.

Elbilen görs mer miljövänlig med hjälp av livscykelanalys

​Det är dags att sluta diskutera om elbilen är bra eller dålig. Istället behöver industrin, myndigheter och beslutsfattare tillsammans jobba för att göra den så miljövänlig som möjligt. Det anser Chalmersforskaren Anders Nordelöf, som i en färsk avhandling ger konkreta råd och verktyg för hur livscykelanalys kan stötta elbilens utveckling.
​Med ny teknik kommer nya möjligheter, men också nya utmaningar. Så är fallet med elbilar, som den senaste tiden har kritiserats för energikrävande tillverkningsprocesser och för att de idag delvis laddas med el från fossila bränslen.
 
Anders Nordelöf, forskare i miljösystemanalys på Chalmers, efterfrågar ett mer framtidsorienterat tankesätt kring elbilen. Han anser att fokus måste läggas på att lösa de problem som uppstår i övergången till den nya tekniken.
 
– Vi ska ta miljöproblem med elbilar på allvar, men vi får inte fastna i nulägesbilden. Det är dags att lämna diskussionen om dagens elbilar är bra eller dåliga, och tillsammans börja jobba för att steg för steg göra dem så bra som möjligt ur miljösynpunkt, säger han.
 
– Att jämföra elbilar med diesel- och bensindrivna fordon är relevant, men inte viktigast - eller det som löser problemen på sikt. Vi vet att fossila bränslen måste fasas ut, och fordonsindustrin har bestämt sig för att elektrifiera. Då är det viktigaste att hitta en bra väg framåt.
 
Elbilens stora styrka är dess potential, framhåller Anders Nordelöf. I en färsk avhandling ger han en tydlig uppmaning till industrin, beslutsfattare och myndigheter att tillsammans arbeta för att utveckla elbilen med så fossilfri produktion som möjligt.
 
– Om vi laddar bilen med ren el, och kombinerar detta med lägsta möjliga koldioxidutsläpp i produktionen, då blir elbilen revolutionerande. Men vi kan inte förvänta oss en färdig lösning direkt, säger han."Vi ska ta miljöproblem med elbilar på allvar, men vi får inte fastna i nulägesbilden"

Anders Nordelöf, Chalmers
 
Själv bidrar han med viktiga pusselbitar för elbilens utveckling, och visar i sin avhandling hur livscykelanalys, LCA, kan användas för att på lång sikt minimera elbilens miljöpåverkan.
 
Avhandlingen innehåller konkreta verktyg, metodrekommendationer och nya modeller för att samla in LCA-data, som riktar sig till alla som arbetar med att utveckla eldrivna fordon med hjälp av livscykelanalys.
 
– Modellerna fyller viktiga dataluckor för att kunna göra relevanta LCA-studier av elektrifierade drivlinor, och de går att applicera på många olika typer av fordon. Jag har också jämfört den totala miljöpåverkan från tre olika elmotorer, och kan därmed ge grundläggande råd för hur elmotorer kan designas för att ge så lite miljöpåverkan som möjligt, säger han.
 
Utifrån sin forskning ger Anders Nordelöf flera tekniska råd till fordonsindustrin. Han betonar att energieffektivitet och ökad förnyelsebar elproduktion är nyckeln till att minska elbilens miljöpåverkan i driftsfasen, globalt.
 
– Men det är också viktigt att inse att tillverkningen av komponenter kommer uppta en allt större andel av elbilens miljöpåverkan ju längre fram i utvecklingen vi kommer, speciellt med ett bredare perspektiv än bara växthusgaser. Det finns en stor miljöutmaning i råvaruutvinningen av metaller, och det ställer stora krav på leverantörskedjan, säger han.
 
Anders Nordelöfs avhandling innehåller också en uppmärksammad sammanställning av vad tidigare LCA-studier säger om elbilars miljöpåverkan. Han konstaterar att resultaten ofta upplevs som motsägelsefulla och spretiga, men visar samtidigt att det till stor del beror på brister i studiernas utförande och rapportering – eftersom metodval, syfte och målgrupp inte redovisas tydligt.
– Forskningsfältet behöver skärpas upp för att inte förstärka den förvirring som redan finns kring elbilens miljöpåverkan, säger han.
 
Hur ser du på elbilens framtid?
 
– Vi har möjlighet att göra elbilen till en riktigt bra teknik för framtiden, med en betydligt lägre miljöpåverkan än vad dagens bilar har. Men först måste vi identifiera de nya problem och utmaningar som tekniken skapar, och därefter arbeta för att lösa dem. Här är livscykelanalys ett viktigt verktyg, säger han.
 
Text och foto: Ulrika Ernström
 

FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION:

Detta är livscykelanalys:
Livscykelanalys, eller Life Cycle Assessment (LCA), är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.
 
Läs Anders Nordelöfs avhandling: Using life cycle assessment to support the development of electrified road vehicles. Component data models, methodology recommendations and technology advice for minimizing environmental impact
 

Sidansvarig Publicerad: må 16 okt 2017.