Sara och Carl
Sprider livscykeltänkandet. "Swedish Life Cycle Center är en öppen mötesplats, som arbetar för gemensamma lösningar på branschöverskridande frågor och problem", säger Sara Palander och Carl Karheiding vid centrumet.

De ser till att livscykeltänkandet sprids över världen

​I över två decennier har Swedish Life Cycle Center varit en stark motor i utvecklingen på livscykelområdet - både i Sverige och internationellt. Nu blir institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers ny värd för centrumet, som ser till att akademi, näringsliv och myndigheter möts för att lösa dagens brännande hållbarhetsfrågor.
​Ska vi rädda världen måste vi samarbeta. Det är den grundläggande övertygelsen bakom kompetenscentrumet Swedish Life Cycle Center, som sedan mitten av 1990-talet varit en unik plattform för att bygga kunskap, utveckla och sprida livscykelperspektivet i samhället. Målet: att öka förståelsen för vilken påverkan vår konsumtion och produktion har.
 
Livscykelperspektivet innebär i praktiken att se över och skapa en helhetsbild av en produkts miljöpåverkan längs hela värdekedjan, från ”vagga till grav”. Det gör det möjligt för organisationer att ta fram mer hållbara produkter och tjänster, eftersom det går att identifiera var i kedjan som olika åtgärder har störst chans att leda till förbättringar - från råvaruutvinning, tillverkning och transporter, till användning, återvinning eller sluthantering.
 
– Det här är ett brett område, med många perspektiv. På Swedish Life Cycle Center arbetar vi för att binda ihop alla trådar, säger Carl Karheiding, projektledare.
– Det handlar om att bygga kompetens, men också att integrera den kunskap som finns och se till att den används, säger Sara Palander, föreståndare.
 

Löser gemensamma problem

Swedish Life Cycle Center samlar företag, universitet och myndigheter som brottas med liknande idéer och frågeställningar som berör livscykelperspektivet. En viktig tanke är att fånga upp gemensamma problem, och skapa förutsättningar för nya samarbeten som kan leda fram till lösningar.
 
– Vilka är de ömsesidiga, branschöverskridande frågeställningarna? Vilka behov finns i samhället i stort? Det vill vi identifiera, och se hur vi tillsammans kan kraftsamla och påverka utvecklingen. Många som arbetar med livscykelfrågor är ganska ensamma i sitt arbetsområde. Genom oss kan de få kollegor över organisationsgränserna, utbyta erfarenheter och hitta möjligheter för nya gemensamma projekt, säger Sara Palander.
 
Swedish Life Cycle Center är en partnerdriven organisation, där universitet, forskningsinstitut, myndigheter och stora multinationella företag tillsammans bildar en enorm kunskapsbank.
 
– Jobbar man med livscykelfrågor i industrin, eller har bestämt sig för att börja arbeta med livscykelperspektivet inom ett företag – då kommer man i kontakt med oss, säger Sara Palander.
– Företagen brukar säga att det ger råg i ryggen att samarbeta inom Swedish Life Cycle Center, eftersom det ger en trovärdighet i de interna processerna, säger Carl Karheiding.
 
Genom åren har Swedish Life Cycle Center inverkat stort på utvecklingen inom livscykelområdet, både i Sverige och globalt. Centrumet har exempelvis initierat och bidragit med kunskap till nya ISO-standarder, skapat konkreta verktyg för att förenkla utförandet av livscykelanalyser (LCA) och lanserat en öppen LCA- databas.
 
Carl Karheiding påpekar att kunskapen på området har ökat rejält de senaste åren, särskilt inom den offentliga sektorn.
– Jag tror vi är en del av att svenska myndigheter kommunicerar bättre kring livscykelfrågor idag, och har lyft sitt arbetssätt inom området, säger han.
 
Även utanför landets gränser är Swedish Life Cycle Center en erkänd kunskapsplattform. Bland annat har centrumet varit en viktig part när internationella standarder på området tagits fram, och man har också hjälpt till att bygga upp en liknande samarbetsplattform i norra Spanien.
 
– Resurser och tjänster flödar globalt, därför behöver vi också hantera processerna globalt, säger Sara Palander.
 
SaraCarlkollage_750x290.jpg 
Sara Palander och Carl Karheiding arbetar för att sprida och bygga kunskap om livscykelperspektivet i samhället.
 

”Livscykeltänkandet i samhället bara växer.
Behovet, intresset och medvetenheten”

– Sara Palander, Swedish Life Cycle Center
 

Livscykelperspektivet når ut mer

Nyligen lanserade centrumet en ny, öppen hemsida tillsammans med projektet ”Svensk plattform för livscykelperspektivet”, med Energimyndigheten som finansiär. Målet är att stärka samarbetet i Sverige och engagera ännu fler organisationer i användningen av ett livscykelperspektiv, men också att sprida och utveckla livscykeltänkandet globalt.
 
– Med den nya hemsidan har vi skapat ett forum för att ha en dialog och dela material. En viktig tanke är att våra partners ska bidra till innehållet, och på det sättet hjälpa till i kunskapsspridningen på livscykelområdet. Det här handlar ju om frågor som inte kan hanteras individuellt, utan som vi måste hitta lösningar på tillsammans, säger Sara Palander.
 
Bägge ser hur behovet av den plattform som centrumet erbjuder ökar, i takt med att livscykeltänkandet når ut till allt fler delar av samhället. De tror att konsumentmärkningen tydligare kommer att präglas av livscykelperspektivet framöver, liksom kraven vid olika upphandlingar.
Sara Palander uppfattar att perspektivet blir allt mer vägledande när organisationer vill utveckla mer hållbara affärsmodeller.
 
– Livscykeltänkandet i samhället bara växer. Behovet, intresset och medvetenheten. Vi ser nya företag som bygger hela sin affärsidé på livscykelperspektivet, och vi ser hur det når ut allt mer internationellt – även i utvecklingsländer, säger Sara Palander.
 
Text och foto: Ulrika Ernström


FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION

Swedish Life Cycle Center är Sveriges enda nationella plattform för livscykelperspektivet och grundades som en gemensam satsning mellan Nutek (numera VINNOVA), Chalmers tekniska högskola och ett antal internationella organisationer under namnet CPM.
 
Sedan starten 1996 har centret samlat representanter från akademi, näringsliv, forskningsinstitut och myndigheter för att diskutera och föra användandet av livscykelanalyser och närliggande frågor framåt.
 
Centrumet har 13 partners och är värd för ett myndighetssamarbete med sju svenska myndigheter.
 
Följande organisationer ingår:
AkzoNobel
AB Volvo
Chalmers tekniska högskola
Essity Hygiene and Health
IVL Svenska Miljöinstitutet
KTH Kungliga Tekniska högskolan
NCC Sverige
RISE Research Institutes of Sweden
Sandvik Materials Technology
SKF
Sveriges Lantbruksuniversitet
Vattenfall
Volvo Personvagnar
Naturvårdsverket och sex andra myndigheter
 
På centrumets tekniska kansli arbetar fyra personer: Sara Palander, föreståndare, Carl Karheiding, projektledare och tf föreståndare under 2018, Anna Wikström, projektledare och Ulrika Georgsson, kommunikatör.
 
Centrumet var tidigare organiserat under GMV, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, men sedan årsskiftet är centrumets nya värd institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers.
 

Sidansvarig Publicerad: sö 18 mar 2018.