Cirkulära ekonomin långt ifrån cirkulär för knappa metaller

​Många av våra moderna produkter, inte minst elektronik, innehåller en mängd olika metaller som finns i begränsad tillgång. I sin doktorsavhandling har Hampus André undersökt hur cirkulära åtgärder – som långlivad design, återanvändning eller reparation – påverkar denna potentiella knapphet av mineralresurser. Han har också studerat hur olika sätt att prioritera mellan mineralresurser kan påverka slutsatser kring cirkulära åtgärder och potentiell resursknapphet.

Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?

– Många moderna produkter, exempelvis elektronik, innehåller en uppsjö olika metaller som kan vara potentiellt knappa, både i närtid och i längre tidsperspektiv för framtida generationer. Det sätts mycket hopp till att cirkulära åtgärder ska kunna minska risker för knapphet men det finns lite kunskap om de verkliga effekterna, det vill säga, om de lever upp till förväntningarna eller inte.
 
– Eftersom knapphet av naturresurser, såsom mineralresurser, är ett koncept som är både miljörelaterat och ekonomiskt i sin natur är det också en debatterad fråga vad som faktiskt är den mest relevanta problemformuleringen. Till exempel, är geologisk förekomst eller extraktionskostnad mest troligt att begränsa utbudet och därmed orsaka knapphet? Det kan också diskuteras hur metoder bör vara utformade, för att på ett ändamålsenligt sätt adressera de olika problemformuleringarna.
 
– Vissa av mina bidrag kan förhoppningsvis klargöra vissa saker i denna debatterade fråga. Det är oerhört viktigt för att kunna adressera den första utmaningen. Vi kan inte minska knapphet genom cirkulära åtgärder om vi inte riktigt vet vad vi menar med knapphet och saknar ändamålsenliga metoder som reflekterar detta.

Hur försöker du bidra till att lösa detta?

– Jag har använt mig av ett livscykelperspektiv för att ta reda på vad som är de verkliga effekterna av cirkulära åtgärder på användningen av metaller och deras potentiella knapphet. Detta har jag gjort både genom egna fallstudier med företag som sysslar med återanvändning och reparation och genom att granska den vetenskapliga litteraturen.
 
– Jag har även jämfört olika sätt att prioritera mineralresurser inom metoder som kan användas för att studera effekterna av cirkulära åtgärder på potentiell knapphet. Utifrån den jämförelsen har jag kunnat föreslå hur vissa metoder för att bedöma olika typer av knapphet kan bli mer ändamålsenliga. Jag har även varit med och utvecklat en sådan metod för bedömning av potentiell knapphet av mineralresurser i ett långt tidsperspektiv för användning i livscykelanalys.

Vilka är de viktigaste resultaten?

 – Cirkulära åtgärder behöver inte nödvändigtvis reducera knapphet av mineralresurser. Till exempel kan långlivad design och reparation kräva mer eller andra metaller. Beroende på vilka metaller som ökar respektive minskar i användning kan alltså knapphet av mineralresurser öka eller minska som effekt av en cirkulär åtgärd jämfört med ”business-as-usual”. Viktiga aspekter att vara medveten om och ta med i sin bedömning är exempelvis hur ofta komponenter behövs bytas ut, hur länge livet av en produkt kan förlängas genom till exempel reparation eller design, och graden av återvinning.
 
– Resultaten beror också på vilken metod som används och dess prioritering mellan mineralresurser. I närtid beror risken för knapphet – och således prioriteringar mellan metaller – på exempelvis geopolitik. Prioriteringar mellan metaller i längre tidsperspektiv beror snarare på geologi. Det är således väldigt olika metaller som har störst risk för knapphet i respektive perspektiv. Ett viktigt metodologiskt bidrag är att tydligt skilja på sådana olika orsaker till knapphet i distinkta metoder och tidsperspektiv.  

Vad hoppas du att dina forskningsresultat ska leda till?

– Jag hoppas att avhandlingen genom att peka på viktiga aspekter att ta hänsyn till i dessa bedömningar kan vägleda till exempel företag i att bedöma vilka cirkulära åtgärder som skulle kunna passa deras produkter, för att reducera potentiell knapphet av mineralresurser. Detta gäller delvis aspekter kring produktkarakteristik, såsom produktlivslängd och hur ofta komponenter byts ut. Det gäller också metodologiska aspekter såsom att bedömningar måste vara gjorda med metoder med distinkta tidsperspektiv genom att de potentiella orsaker av knapphet som inkluderas i dessa metoder är relevanta i dessa tidsperspektiv.
 
– Sammantaget bidrar detta till att kunna identifiera vilka metallers användning som riskerar att öka som effekt av cirkulära åtgärder och att på goda grunder kunna prioritera vilka metaller att minska användningen av, och vice versa, vilka metaller vars användning vi kanske måste öka medvetet för att minska användningen av andra.


Textsammanställning: Daniel Karlsson

 
 
 
Disputationen genomförs online den 6 oktober kl 10.00, se länk på avhandlingens sida
 


Publicerad: ti 29 sep 2020.